รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.12

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36322
นางสาววรกมล  ปาละ
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
ผ่าน
36491
นายกวินชัย  ประกอบการ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
36494
นายกันตพัฒน์  วิจารณ์จิตร
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
36502
นายชลิต  แสงอรุณ
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
ผ่าน
36505
นายชัยวัฒน์  เจริญทรัพย์
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
ไม่ผ่าน
36509
นายณภัทร  แก้วโมรา
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
36526
นายปฏิภาณ  กันยะมี
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
36527
นายปณตพล  ชมชื่น
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
36529
นายปิติพันธ์  ดอกแก้ว
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
10 
36531
นายปุณณวิช  วงค์เมือง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
11 
36549
นายวรวิช  หมื่นโฮ้ง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
12 
36574
นางสาวกริษฐา  เสนาป่า
   วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
13 
36599
นางสาวกานต์ธีรา  ศักดิ์โสภิณ
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
ผ่าน
14 
36600
นางสาวกานต์ธีรา  สมฤทธิ์
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
ผ่าน
15 
36607
นางสาวกุลนิษฐ์  พหุสัจจธรรม
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
ผ่าน
16 
36616
นางสาวจิณณพัต  ปราบหงษ์
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
ผ่าน
17 
36635
นางสาวชนกสุดา  ชัยนิมิตร
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
ผ่าน
18 
36658
นางสาวชุติกาญจน์  แจ่มใจหาญ
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
ผ่าน
19 
36677
นางสาวณัฎฐ์ชญา  โสภารัตน์
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
ผ่าน
20 
36682
นางสาวณัฏฐธิดา  ขัดนันตา
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
ผ่าน
21 
36748
นางสาวนนทลี  หอมหวาน
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
ผ่าน
22 
36784
นางสาวปณาลี  เที่ยงตรง
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
ผ่าน
23 
36790
นางสาวปภาวรินทร์  ใจดี
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
ผ่าน
24 
36819
นางสาวเปมิกา  จันทรัตน์
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
ผ่าน
25 
36835
นางสาวพลอยชมพู  โกเสนตอ
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
ผ่าน
26 
36873
นางสาวภัณฑิรา  ทองน้อย
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
ผ่าน
27 
36890
นางสาวภูริชญา  ตะนาวรรณ์
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
ผ่าน
28 
36900
นางสาวมิ่งขวัญ  ลำดวน
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
ผ่าน
29 
36958
นางสาวสรัลชนา  กรุณา
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
ผ่าน
30 
36959
นางสาวสริตา  แสงแก้ว
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
ผ่าน
31 
36963
นางสาวสิตาพร  สุขกันต์
   Art in science
   ห้อง 921
ผ่าน
32 
36964
นางสาวสิริภาภร  เทียมแสน
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
ผ่าน
33 
36980
นางสาวสุพิชญา  วงศ์วันดี
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
ผ่าน
34 
36995
นางสาวอภิษฎา  คนชม
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
ผ่าน
35 
37063
นางสาวปภาดา  ไอศูรย
   Art in science
   ห้อง 921
ผ่าน
36 
38731
นายคณิช  แห่งพิษ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
37 
38735
นางสาวชยาภรณ์  รักษาพวก
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
ผ่าน
38 
38737
นายชวกร  ยงเจริญ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
39 
38763
นายศุภวิชญ์  ทางกลาง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
40 
38791
นางสาวจุฑารัตน์  เพาะเจาะ
   Art in science
   ห้อง 921
ผ่าน