รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.12

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37085
นายณัฐกานนท์  เครือใจ
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
37092
นายทรัพย์ศิริ  โสภารัตนากูล
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37093
นายเทพนิมิตร  กึกก้อง
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37125
นายวิชชากร  มนุษย์สม
   ญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
37140
นางสาวกณิษฐา  เเนวณรงค์
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
37149
นางสาวกวินธิดา  เกาะกลาง
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
37150
นางสาวกวินธิดา  วงศ์หงษ์
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
37153
นางสาวกอฟ้าง  ไชยพล
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
37168
นางสาวกุลจิรา  วรินทร์
   วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
   ห้องดนตรี
รอประเมิน
10 
37174
นางสาวแก้วมณี  โสรัจพงศ์เกษม
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
11 
37196
นางสาวชญาดา  คุณากาล
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
12 
37198
นางสาวชญานี  เหมืองหม้อ
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
13 
37202
นางสาวชนัญชิดา  พิยะ
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
14 
37298
นางสาวธนภรณ์  ถิ่นเมือง
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
15 
37305
นางสาวธวัลรัตน์  อุปนันไชย
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
16 
37331
นางสาวนริศรา  อินทรรุจิกุล
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
17 
37404
นางสาวพัชญา  บัวทอง
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
18 
37425
นางสาวพิมพ์ลภัส  ฉัตรศรี
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
19 
37428
นางสาวพิมพิชญา  สุวรรณไมตรี
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
20 
37524
นางสาวศิวิกาญจน์  ปานเขียว
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
21 
38143
นางสาวกันติชา  ปัญญาศรี
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
22 
39308
นายกิตติกวิน  วังโพธิ์
   Real​ or​ Fake​ in​ Sci-Fi​
   ห้อง 431
รอประเมิน
23 
39315
นายพีรณัฐ  ไพจิตรสัตยา
   Real​ or​ Fake​ in​ Sci-Fi​
   ห้อง 431
รอประเมิน
24 
39324
นายเอกอาทิตย์  เศวตชินเรศร์
   Real​ or​ Fake​ in​ Sci-Fi​
   ห้อง 431
รอประเมิน
25 
39325
นางสาวกัญญาวีร์  อิชิซากะ
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
26 
39331
นางสาวชวิศา  ศักดิ์วีรสุวรรณ
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
27 
39333
นางสาวญาณิกา  นุ่มนิ่ม
   นาฏศิลป์ ม.ปลาย
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
28 
39338
นางสาวดาริกา  ขวัญยืน
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
29 
39340
นางสาวธมนวรรณ  ทั้งสายเปี้ย
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
30 
39349
นางสาวพงศ์สุภา  ปี่กลอง
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
31 
39367
นางสาวสุวพิชญ์  สมบัตินันทน์
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
32 
39369
นางสาวอริยทรัพย์  ไชยมงคล
   ญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน