รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37065
นายก้องภพ  อริยะสกุลชัย
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37101
นายธนาดล  สิงห์เหาะ
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
37103
นายธีรุต  กาศสนุก
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37130
นายศรัญญู  สุวรรณอินทร์
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน
37131
นายศรัญย์กร  ครองศิล
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
37142
นางสาวกนกอร  คำศรีวงษา
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 641
รอประเมิน
37147
นางสาวกฤติมา  รัตนพัวพันธ์
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
37161
นางสาวกัลยรัตน์  โสตถิกุล
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
37180
นางสาวคัจฉณัฐ  สมร
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน
10 
37182
นางสาวจณิสตา  พินิจ
   ยุวชนประชาธิปไตย (สำหรับนักเรียนสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
11 
37187
นางสาวจารุภา  ตั้งกิติธนวัต
   Real​ or​ Fake​ in​ Sci-Fi​
   ห้อง 431
รอประเมิน
12 
37189
นางสาวจิตตรานันท์  แก้วแดง
   ตะลุยโจทย์ ONET เคมี
   441
รอประเมิน
13 
37225
นางสาวซัมเมอร์  ธนากิจชัชวาลย์
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
14 
37229
นางสาวญาณิกา  ทิศชอบ
   โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
   ห้อง 444
รอประเมิน
15 
37232
นางสาวญานิกา  พงศ์พัฒนากร
   ยุวชนประชาธิปไตย (สำหรับนักเรียนสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
16 
37249
นางสาวณัฏฐพร  แสวงหา
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
17 
37257
นางสาวณัฐณิชา  มะโนเกี๋ยง
   ยุวชนประชาธิปไตย (สำหรับนักเรียนสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
18 
37261
นางสาวณัฐธยาน์  จิราวัฒนปกรณ์
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
19 
37279
นางสาวณัฐิกา  สุขทรัพย์
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
20 
37286
นางสาวดลพร  คงชนะ
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
21 
37300
นางสาวธนวรรณ  พวงมณี
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
22 
37323
นางสาวธีรนาฎ  จิตต์ใจฉ่ำ
   โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
   ห้อง 444
รอประเมิน
23 
37338
นางสาวนัฐกานต์  คูหา
   เรียงร้อยอักษรา
   ห้อง 922
รอประเมิน
24 
37357
นางสาวเบญจสิริ  มณีขัติ
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
25 
37364
นางสาวปรางหทัย  ถุงจินดา
   ตะลุยโจทย์ ONET เคมี
   441
รอประเมิน
26 
37375
นางสาวปานตะวัน  ยืนนาน
   เรียงร้อยอักษรา
   ห้อง 922
รอประเมิน
27 
37406
นางสาวพัชราภรณ์  พืชพันธุ์
   ยุวชนประชาธิปไตย (สำหรับนักเรียนสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
28 
37424
นางสาวพิมพ์มาดา  วรินทร์
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน
29 
37435
นางสาวภคพร  สัทธรรมนุวงศ์
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 641
รอประเมิน
30 
37459
นางสาวมัสนา  ใจธรรม
   Bonjour in France
   ห้อง 936
รอประเมิน
31 
37465
นางสาวรชิตา  ชูครุวงศ์
   ตะลุยโจทย์ ONET เคมี
   441
รอประเมิน
32 
37496
นางสาววัทนพร  ปันลาด
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
33 
37503
นางสาววิมลพร  เทพแก้ว
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน
34 
37511
นางสาวศรุตา  ขันวงค์
   ตะลุยโจทย์ ONET เคมี
   441
รอประเมิน
35 
37539
นางสาวสาวิกา  แก้วเกตุ
   ยุวชนประชาธิปไตย (สำหรับนักเรียนสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
36 
37572
นางสาวอภัสนันท์  หลีเพิ่มสุข
   เรียงร้อยอักษรา
   ห้อง 922
รอประเมิน
37 
37582
นางสาวอัญญรัตน์  สมหมาย
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน
38 
38144
นางสาวอัจฉริยา  ผาทอง
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน
39 
39329
นางสาวจีรพัชร  เครือสนธิ์
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน
40 
39341
นางสาวธันยพร  เหมืองทอง
   เรียงร้อยอักษรา
   ห้อง 922
รอประเมิน
41 
39343
นางสาวธีราพร  จันทร์ศรีแก้ว
   คณิตคิดสนุก 2
   ห้อง 921
รอประเมิน
42 
39366
นางสาวสุนิสา  มาอุ่น
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน