รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36488
นายกฤตภาส  อัศวรัตนาพันธ์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
36490
นายกฤษณพงศ์  ถิ่นการ์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
36519
นายธนะกฤษฎิ์  พรนิธิธนรัตน์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
36543
นายแมนสรวง  อภิญญาลังกร
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
36569
นางสาวกมลธร  ธิตินิลนิธิ
   ยุวชนประชาธิปไตย (เฉพาะสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
ผ่าน
36580
นางสาวกัญญาณัฐ  กันกา
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
ผ่าน
36593
นางสาวกัลยรัตน์  กวาวเจริญ
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
ผ่าน
36596
นางสาวกาญจนา  ราชหาญ
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
36649
นางสาวชลธิชา  พรชัยเจริญรัตน์
   ยุวชนประชาธิปไตย (เฉพาะสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
ผ่าน
10 
36653
นางสาวชลิตา  อินวรกิจ
   ยุวชนประชาธิปไตย (เฉพาะสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
ผ่าน
11 
36672
นางสาวฐิติรัตน์  อ่ำเอี่ยม
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
12 
36674
นางสาวฐิติวรดา  ดวงแก้ว
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
ผ่าน
13 
36675
นางสาวณฐอร  กาทองทุ่ง
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
ผ่าน
14 
36688
นางสาวณัฐณิชา  ข้ามเขา
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
15 
36693
นางสาวณัฐนภัสนนท์  กองคำ
   ยุวชนประชาธิปไตย (เฉพาะสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
ผ่าน
16 
36709
นางสาวณิชปภาพันธ์  สุโขชัยยะกิจ
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
ผ่าน
17 
36711
นางสาวทักษพร  จันทร์ต๊ะวงค์
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
ผ่าน
18 
36738
นางสาวธันยธรณ์  พลราชม
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
ผ่าน
19 
36762
นางสาวนันท์นภัส  หมื่นโฮ้ง
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
ผ่าน
20 
36766
นางสาวนันทรัตน์  คำรอด
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
21 
36781
นางสาวเบญญาภา  อินทา
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
ผ่าน
22 
36787
นางสาวปภัสจิรา  ปะวะศรี
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
ผ่าน
23 
36811
นางสาวปิยะธิดา  ดวงหอม
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
ผ่าน
24 
36817
นางสาวปุณยวีร์  ทองดี
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
ผ่าน
25 
36822
นางสาวพจณิชา  ตันติยวรงค์
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
26 
36829
นางสาวพรไพลิน  อินใจ
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
ผ่าน
27 
36832
นางสาวพรหมญาณี  รัตนบุผา
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
ผ่าน
28 
36853
นางสาวพิชญาภัค  ขันคำนันต๊ะ
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
ผ่าน
29 
36860
นางสาวพิมพิศา  แคล้วสูงเนิน
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
30 
36863
นางสาวพีรพร  ระวังภัย
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
ผ่าน
31 
36877
นางสาวภัทรภรณ์  ทองเมือง
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
32 
36888
นางสาวภัศรา  ดวงแก้วมณี
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
ผ่าน
33 
36904
นางสาวรรัญรัตน์  วงค์ตะวัน
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
ผ่าน
34 
36920
นางสาววรวลัญช์  ถุงเงิน
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
ผ่าน
35 
36932
นางสาววัษยา  อเนกศิริกุล
   กรีฑา 1
   สนาม 2
ผ่าน
36 
36936
นางสาววินัดดา  ทองอิ่น
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
ผ่าน
37 
36947
นางสาวศิริภัสสร  เกรียงไกรเกียรติ
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
ผ่าน
38 
36951
นางสาวปุญญาภา  แนววงศ์
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
39 
36982
นางสาวสุภัชชา  ไก่แก้ว
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
ผ่าน
40 
36990
นางสาวหทัยชนก  ขันคำนันต๊ะ
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
41 
38726
นางสาวกัญญาภรณ์  มาระสาร
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
ผ่าน
42 
38750
นายนภาดล  ขึมจันทร์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
43 
38754
นางสาวปุณยนุช  ปัญญาแก้ว
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
ผ่าน