รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37082
นายฐปนวัฒน์  บุญทร
   ตะลุยโจทย์ ONET เคมี
   441
รอประเมิน
37095
นายธนกฤต  ผาเพียว
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37122
นายรณภูมิ  เฝือชัย
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37127
นายวีรภัทร  เชื้อเมืองพาน
   ยุวชนประชาธิปไตย (สำหรับนักเรียนสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
37128
นายวุฒินันท์  นันเเก้ว
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37143
นางสาวกมลภู  อุตรพงศ์
   ตะลุยโจทย์ ONET เคมี
   441
รอประเมิน
37162
นางสาวกานต์ธิดา  เรือนสังข์
   Real​ or​ Fake​ in​ Sci-Fi​
   ห้อง 431
รอประเมิน
37167
นางสาวกีรัตยา  อุปยะโสธร
   Real​ or​ Fake​ in​ Sci-Fi​
   ห้อง 431
รอประเมิน
37169
นางสาวกุลธิดา  กาทองทุ่ง
   Real​ or​ Fake​ in​ Sci-Fi​
   ห้อง 431
รอประเมิน
10 
37197
นางสาวชญานิศ  สายทอง
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
11 
37210
นางสาวชมพูนุช  แสงทอง
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
12 
37213
นางสาวชลลดา  วิงวร
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
13 
37231
นางสาวญาณิศา  ศรีทันต์
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
14 
37235
นางสาวฐิติชญา  ทินนท์
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
15 
37250
นางสาวณัฐกฤตา  ปวงจันทร์
   นาฏศิลป์ ม.ปลาย
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
16 
37258
นางสาวณัฐณิษา  นาเวียง
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
17 
37269
นางสาวณัฐพร  สีแดง
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
18 
37271
นางสาวณัฐรีญา  ทองคำโฮ้ง
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
19 
37307
นางสาวธัญชนก  น้อยทา
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
20 
37327
นางสาวนภสร  วงค์วาร
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
21 
37341
นางสาวนันทิชา  เขียวดี
   โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
   ห้อง 444
รอประเมิน
22 
37347
นางสาวนิธิยา  เวียงทอง
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
23 
37358
นางสาวปทิตตา  วงศ์ปัญญาไว
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
24 
37369
นางสาวปวริศา  วันนาหม่อง
   A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
25 
37372
นางสาวปัณชญา  โคตรอาษา
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
26 
37377
นางสาวปานวาด  ชมภูมิ่ง
   ภาษาไทยในเสียงเพลง
   ห้อง 923
รอประเมิน
27 
37430
นางสาวพีรดา  จงสุขสันติกุล
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
28 
37433
นางสาวเพชรลดา  ข่มอาวุธ
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
29 
37442
นางสาวภัทรธิดา  โอฬาระวัต
   ตะลุยโจทย์ ONET เคมี
   441
รอประเมิน
30 
37446
นางสาวภัทรวรินทร์  เวรุริยะ
   Let's read
   ห้อง 925
รอประเมิน
31 
37448
นางสาวภัทราพรรณ  วรรณรักษ์
   Let's read
   ห้อง 925
รอประเมิน
32 
37449
นางสาวภัทราภรณ์  ครองราษฎร์
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
33 
37451
นางสาวภัทราวดี  จันทร์หมื่น
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
34 
37478
นางสาวลักษิกา  วรินทร์
   นาฏศิลป์ ม.ปลาย
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
35 
37515
นางสาวศศินิภา  เมืองมูล
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
36 
37519
นางสาวศิรินญาพร  ดวงดาว
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
37 
37547
นางสาวสุชานันท์  อ่อนศรีประไพ
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
38 
37571
นางสาวอนุสรา  โพทา
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
39 
39327
นางสาวเขมจิรา  เหล็กน้ำคบ
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
40 
39345
นางสาวเนตรนภา  บุญสูง
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
41 
39359
นางสาวรัชชนก  ยานการ
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
42 
39360
นางสาววนารี  ใจอูบ
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน