รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.4

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
35944
นายธนกร  มินรินทร์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
36492
นายก้องกิดากร  กลิ่นจันทร์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
36495
นายกิตติกวิน  ปรีชา
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
36506
นายชาคริต  ขัดเชิง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
36535
นายพัชรพล  ดวงแสง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
36579
นางสาวกษมา  สายทอง
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
ผ่าน
36587
นางสาวกัญญาวีร์  สมดา
   ยุวชนประชาธิปไตย (เฉพาะสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
ผ่าน
36598
นางสาวกานต์ธีรา  ชัยพิชิต
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
ผ่าน
36627
นางสาวฉัตรชนก  ศิริวัฒนกุล
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
ผ่าน
10 
36647
นางสาวชยาวีร์  เดือนดาว
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
ผ่าน
11 
36663
นางสาวญาณินท์  ศักดี
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
ผ่าน
12 
36664
นางสาวญาณินท์  แสนเตชะ
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
ผ่าน
13 
36700
นางสาวณัฐรัตน์  หวลอารมณ์
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
14 
36714
นางสาวทัศน์วรรณ  บุญประเสริฐ
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
ผ่าน
15 
36729
นางสาวธวัลรัตน์  เทพสาธร
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
ผ่าน
16 
36735
นางสาวธัญลักษณ์  ฟูน้อย
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
ผ่าน
17 
36736
นางสาวธัญลักษณ์  งามทรง
   Art in science
   ห้อง 921
ผ่าน
18 
36746
นางสาวธิษณา  วงศ์จันทรา
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
ผ่าน
19 
36795
นางสาวปรียาภัทร  คำเหมือง
   Art in science
   ห้อง 921
ผ่าน
20 
36816
นางสาวปุณณดา  เตชะพี
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
ผ่าน
21 
36823
นางสาวพชร  สันป่าแก้ว
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
ผ่าน
22 
36849
นางสาวพิชญ์สินี  ถุงเงิน
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
ผ่าน
23 
36852
นางสาวพิชญาพรรณ  บุญชัยพร
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
ผ่าน
24 
36864
นางสาวพุทธามาศ  บุญจันทร์
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
ผ่าน
25 
36865
นางสาวเพียงตะวัน  กาบจันทร์
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
26 
36871
นางสาวภัณฑิรา  ชื่นนอก
   To Be Number One ม.ปลาย
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
ผ่าน
27 
36881
นางสาวภัทรวดี  เม่นเงิน
   วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
28 
36886
นางสาวภัทรานิษฐ์  กึกก้อง
   Art in science
   ห้อง 921
ผ่าน
29 
36895
นางสาวมนัสนันท์  เพ็ญสิทธิ์
   วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
ผ่าน
30 
36905
นางสาวรวินันท์  นาห้วย
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
ผ่าน
31 
36906
นางสาวรวิสรา  เวียงอินทร์
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
ผ่าน
32 
36907
นางสาวรสสุคนธ์  คันธะวงค์
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
ผ่าน
33 
36913
นางสาวลักษณาพร  สิงห์นิกร
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
ผ่าน
34 
36921
นางสาววรัชยา  ชัยธรรม
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
ผ่าน
35 
36968
นางสาวสุชานันท์  อุดคำมี
    A-math
   ห้อง 923
ผ่าน
36 
36969
นางสาวสุชานันท์  สุกัณทา
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
ผ่าน
37 
36971
นางสาวสุชานันท์  จินดาจำรูญ
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
ผ่าน
38 
36977
นางสาวสุธาชิณี  มณีพรหม
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
ผ่าน
39 
36979
นางสาวสุพิชญา  อิสริยเตชะ
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
ผ่าน
40 
37001
นางสาวอักษราภัค  สมบัตินันท์
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
ผ่าน
41 
37009
นางสาวอิสริยาภรณ์  ถาวรมงคล
   ยุวชนประชาธิปไตย (เฉพาะสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
ผ่าน
42 
37671
นางสาวศุภิตรา  ฉลอม
   Art in science
   ห้อง 921
ผ่าน
43 
38728
นางสาวกานต์ธีรา  ศิลป์ทองจันดา
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
ผ่าน
44 
38745
นางสาวณัฐริกา  ลิ้มสุวรรณ
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
ผ่าน