รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.4

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37070
นายจักรพงศ์  วัลลังกา
   ตะลุยโจทย์ ONET เคมี
   441
รอประเมิน
37099
นายธนากร  ยาโน
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
37107
นายปฏิพน  ธรรมสรางกูร
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
37114
นายพีรวัส  สุคันธมาลา
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37124
นายวายุ  ต่อมดวงเเก้ว
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37154
นางสาวกัญญณัฐ  ยืนมั่น
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
37166
นางสาวกีรติยา  คำนาน
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
37212
นางสาวชลธิชา  ศรีวิลัย
   โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
   ห้อง 444
รอประเมิน
37219
นางสาวชิดชนก  เนตรคุณ
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
10 
37240
นางสาวณทิตชาพร  รัตนดอนดี
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
11 
37241
นางสาวณภัทร  กันตา
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
12 
37266
นางสาวณัฐนรี  เทียมแสน
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
13 
37270
นางสาวณัฐภาพรรณ  อุปนันท์
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
14 
37282
นางสาวณิชกานต์  พรหมมานิตย์
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
15 
37283
นางสาวณิชากร  อุดคำมี
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
16 
37296
นางสาวธนพร  ตันติไพบูลย์วงศ์
   โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
   ห้อง 444
รอประเมิน
17 
37343
นางสาวนานา  พลเสน
   Real​ or​ Fake​ in​ Sci-Fi​
   ห้อง 431
รอประเมิน
18 
37351
นางสาวบัณฑิตา  ชื่นบาน
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
19 
37389
นางสาวพรชนก  ศรีนวล
   ตะลุยโจทย์ ONET เคมี
   441
รอประเมิน
20 
37396
นางสาวพรปวีณ์  ร้อยพุฒ
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
21 
37398
นางสาวพรหมพร  ยะตุ้ย
   Real​ or​ Fake​ in​ Sci-Fi​
   ห้อง 431
รอประเมิน
22 
37402
นางสาวพลอยไพลิน  พันกองแก้ว
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
23 
37403
นางสาวพสุดา  อุ่นอารมย์
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
24 
37416
นางสาวพิชญา  สุมนต์เทวฤทธิ์
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
25 
37417
นางสาวพิชญาวี  วงศ์ฝาย
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
26 
37418
นางสาวพิมพกานต์  ถิ่นหลวง
   เรียงร้อยอักษรา
   ห้อง 922
รอประเมิน
27 
37422
นางสาวพิมพ์พิชญา  สมศักดิ์
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
28 
37431
นางสาวพูนสุข  อุดต่อม
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
29 
37482
นางสาววชิรญาณ์  สงล่า
   เสริมเคมี
   ห้อง 443
รอประเมิน
30 
37490
นางสาววรันธร  ปัญญาธัญญะ
   ตะลุยโจทย์ ONET เคมี
   441
รอประเมิน
31 
37521
นางสาวศิริบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
32 
37538
นางสาวสาธิรัตม์  สิงห์คำ
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน
33 
37540
นางสาวสิริวิมล  โปธาตุ
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน
34 
37545
นางสาวสุชาดา  มูลเมือง
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
35 
37559
นางสาวสุภัสสรา  เดชพงษพิลาศ
   ตะลุยโจทย์ ONET เคมี
   441
รอประเมิน
36 
37585
นางสาวอาฑิตยา  พิลาออน
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
37 
38145
นางสาวกัญญ์วรา  สุรปัญญานนท์
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
38 
39309
นายกิตติภณ  บางแดง
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
39 
39332
นางสาวโชษิตา  เครือวัลย์
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
40 
39339
นางสาวธนิษฐา  กวางเต้น
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
41 
39342
นางสาวธีธิมา  กาบแก้ว
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
42 
39348
นางสาวปุญญิสา  บรรเลง
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
43 
39351
นางสาวพีรดา  ประสงค์รัตน์
   ตะลุยโจทย์ ONET เคมี
   441
รอประเมิน