รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.5

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37074
นายจิรกิตติ์  เขียวสลับ
   เสริมเคมี
   ห้อง 443
รอประเมิน
37078
นายชยางกูร  จันทร์จารุพงศ์
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37119
นายภาณุวิชญ์  จันเสนา
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
37136
นายเสฏฐวุฒิ  หม้อกรอง
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37144
นางสาวกมลลักษณ์  เดชอุดม
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
37157
นางสาวกัญญาวีร์  แก่นจันทร์
   โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
   ห้อง 444
รอประเมิน
37171
นางสาวกุศลินทร์  ยะกะจาย
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37203
นางสาวชนากานต์  ศักดิ์สิทธิ์
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
37216
นางสาวชะมะนันท์  พรหมเมศร์
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ปลาย (เฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
10 
37226
นางสาวญดาพร  วารี
   โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
   ห้อง 444
รอประเมิน
11 
37230
นางสาวญาณินท์  อินทร์แก้ว
   A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
12 
37253
นางสาวณัฐชยาพร  สีทอน
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
13 
37265
นางสาวณัฐธิดา  มัทซูนากะ
   A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
14 
37268
นางสาวณัฐพร  กันทะวงค์
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
15 
37275
นางสาวณัฐวลัญช์  กาศสมบูรณ์
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
รอประเมิน
16 
37280
นางสาวณัธทวารี  มัดจิต
   โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
   ห้อง 444
รอประเมิน
17 
37284
นางสาวณิภัชญา  นาแหลม
   A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
18 
37293
นางสาวทัศนาพร  ฟองคำ
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
19 
37311
นางสาวธัญธิป  จันใส
   Let's read
   ห้อง 925
รอประเมิน
20 
37312
นางสาวธัญพร  ต๊ะวิกา
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
21 
37317
นางสาวธันยวีร์  รุ่งเลิศ
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
22 
37332
นางสาวนริศราภรณ์  รักพงษ์
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
23 
37337
นางสาวนวรินทร์  เย็นจิตร
   A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
24 
37380
นางสาวปาลินี  อิ่นธิ
   เรียงร้อยอักษรา
   ห้อง 922
รอประเมิน
25 
37388
นางสาวพรชนก  ศรีใจ
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
26 
37395
นางสาวพรปวีณ์  ชำนาญ
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
27 
37397
นางสาวพรรษมน  กาทองทุ่ง
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
28 
37415
นางสาวพิชญ์พิชา  วงศ์วัฒนานุกุล
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
29 
37419
นางสาวพิมพ์ชนก  อ่อนน้อม
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
30 
37440
นางสาวภัทรธิดา  ผาคำ
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
31 
37447
นางสาวสุณัฐ์ชนิดา  วงศ์ดาว
   A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
32 
37456
นางสาวมนัสนันท์  ชำนาญ
   Real​ or​ Fake​ in​ Sci-Fi​
   ห้อง 431
รอประเมิน
33 
37457
นางสาวมนัสนันท์  ใจบาล
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
34 
37466
นางสาวรมย์ธีรา  ทิพยจันทร์
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
35 
37467
นางสาวรวิพร  เฉิน
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
36 
37481
นางสาวลาภินี  แสงด้วง
   Real​ or​ Fake​ in​ Sci-Fi​
   ห้อง 431
รอประเมิน
37 
37485
นางสาววรรณกร  สลักจิตร
   Real​ or​ Fake​ in​ Sci-Fi​
   ห้อง 431
รอประเมิน
38 
37525
นางสาวศุจินทรา  มณีสา
   ตะลุยโจทย์ ONET เคมี
   441
รอประเมิน
39 
37579
นางสาวอริศรา  ชมภูราษฎร์
   ตะลุยโจทย์ ONET เคมี
   441
รอประเมิน
40 
39307
นายการัณยภาส  สืบสวน
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ห้อง 662
รอประเมิน
41 
39311
นายธีรพร  เหมืองหม้อ
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
42 
39337
นางสาวณัฐิดา  กิ่งยอด
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
43 
39365
นางสาวสารินธิดา  เรือนเเก้ว
   A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน