รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.5

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36508
นายณพวัฒน์  วุฒิเจริญ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
36510
นายณภัสกร  วัลลภัย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
36518
นายธนภัทร  เสนสม
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
36545
นายยุทธภูมิ  ชุมภูสาย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
36561
นางสาวกชกร  ยอดสาร
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
ผ่าน
36567
นางสาวกมลชนก  ศิริจันทร์
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
ผ่าน
36603
นางสาวกานต์สินี  เมฆอากาศ
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
ผ่าน
36613
นางสาวเขมอัปสร  คำเหมือง
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
ผ่าน
36619
นางสาวจิรสุตา  จิตจง
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
ผ่าน
10 
36651
นางสาวชลธิดา  ใจเฉลา
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
ผ่าน
11 
36654
นางสาวชัญญานุช  ธงสิบเก้า
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
ผ่าน
12 
36656
นางสาวชุติกาญจน์  เกลี้ยกล่อม
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
ผ่าน
13 
36671
นางสาวฐิติยา  สมจิตต์
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
ผ่าน
14 
36690
นางสาวณัฐธิดา  ทองเหลือง
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
ผ่าน
15 
36706
นางสาวณัฐิดา  ลำใย
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
ผ่าน
16 
36710
นางสาวดวงฤดี  ขีดแต้ม
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
ผ่าน
17 
36715
นางสาวทิพธัญญา  คนธรรพ์
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
ผ่าน
18 
36732
นางสาวธัญญ์ฐิตา  สกุลเงินเตชาวัฒน์
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
ผ่าน
19 
36737
นางสาวธัญวรัตน์  พลราชม
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
ผ่าน
20 
36764
นางสาวนันท์นลิน  ผิวมะณี
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
ผ่าน
21 
36773
นางสาวนิรดา  สระน้ำ
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
ผ่าน
22 
36797
นางสาวปรียาวรรณ  เรืองกรุณา
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
ผ่าน
23 
36839
นางสาวพัชราภรณ์  สำเภา
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
ผ่าน
24 
36856
นางสาวพิมพ์นิภา  คำคง
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
ผ่าน
25 
36892
นางสาวมธุริน  ท้าวจันทร์
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
ผ่าน
26 
36928
นางสาววริศรา  แขนอก
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
ผ่าน
27 
36955
นางสาวศุภิสรา  ไชยริศรี
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
ผ่าน
28 
36961
นางสาวสาธิตา  ธีระวงศนันท์
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
ผ่าน
29 
36962
นางสาวสาริศา  สกุนนา
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
30 
36966
นางสาวสุจิรา  ชินสว่างวัฒนกุล
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
ผ่าน
31 
36973
นางสาวสุดารัตน์  จรจันทร์
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
ผ่าน
32 
36974
นางสาวสุทธิดา  เทพิกัน
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
ผ่าน
33 
36981
นางสาวสุภชา  ธรรมคง
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
ผ่าน
34 
36989
นางสาวโสภิดา  นันตา
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
ผ่าน
35 
36991
นางสาวอชิรญา  มุขรัตนมณีศรี
   ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
   ห้อง SEAR
ผ่าน
36 
36999
นางสาวอรณิชา  แก้วมา
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
ผ่าน
37 
37000
นางสาวอรปรียา  ประมูลวงศ์ชัย
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
ผ่าน
38 
37664
นางสาวธนพร  เทียนทอง
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
ผ่าน
39 
38733
นางสาวจุฑามาศ  กองชนะ
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
ผ่าน
40 
38765
นางสาวสิตานันท์  พื้นงาม
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
ผ่าน
41 
38771
นางสาวโสภิดา  วงค์เวียน
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
ผ่าน