รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.6

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37102
นายธมน  อู่เงิน
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37134
นายสรเพชร  เสียงเย็น
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37137
นายอดุลวิทย์  ไชยบุญเรือง
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37139
นายอาภาภิวัฒน์  ชุ่มใจ
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37146
นางสาวกรวรินทร์  เดือนดาว
   คณิตคิดสนุก 2
   ห้อง 921
รอประเมิน
37164
นางสาวกานต์รวี  คำนาค
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
37207
นางสาวชนิตา  ม้าห้วย
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
37209
นางสาวชมพูนุช  ต๊ะวรรณ
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
37233
นางสาวฐิดาภา  อารมณ์
   ภาษาไทยในเสียงเพลง
   ห้อง 923
รอประเมิน
10 
37259
นางสาวณัฐเดีย  แปลงเรือน
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
11 
37276
นางสาวณัฐวัลย์  วิโจทุจ
   คณิตคิดสนุก 2
   ห้อง 921
รอประเมิน
12 
37301
นางสาวธนัชพร  วงค์ตลาด
   A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
13 
37313
นางสาวธัญลักษณ์  เหล่าตระกูล
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library
รอประเมิน
14 
37333
นางสาวนลินนิภา  สิทธิขันแก้ว
   A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
15 
37344
นางสาวนาราวดี  ฉินตระกูลประดับ
   โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
   ห้อง 444
รอประเมิน
16 
37352
นางสาวบัณฑิตา  สำเภา
   Real​ or​ Fake​ in​ Sci-Fi​
   ห้อง 431
รอประเมิน
17 
37370
นางสาวปวีณ์สุดา  วงษ์แดง
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
18 
37378
นางสาวปาลิตา  บุญมาภิ
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
19 
37386
นางสาวผกามาศ  คำปันปู่
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
20 
37391
นางสาวพรชนก  อินทรรุจิกุล
   คณิตคิดสนุก 2
   ห้อง 921
รอประเมิน
21 
37392
นางสาวพรนภัส  จิตรัตน์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
22 
37407
นางสาวพัชราภา  กำปนาท
   A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
23 
37454
นางสาวมณฑิรา  ถิ่นสุข
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
24 
37460
นางสาวเมธปิยา  อุดแบน
   Real​ or​ Fake​ in​ Sci-Fi​
   ห้อง 431
รอประเมิน
25 
37480
นางสาวลัยยีนา  อุดม
   Bonjour in France
   ห้อง 936
รอประเมิน
26 
37491
นางสาววราลี  เจริญโรจน์ไพศาล
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
27 
37504
นางสาววิรัญญพัชร  ดาวแดน
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
28 
37522
นางสาวศิริพรรณวลี  สนธิสุทธิ์
   A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
29 
37532
นางสาวสรณ์สิริ  นพแดง
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
30 
37543
นางสาวสุชัญญา  กาบไม้จันทร์
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
31 
37546
นางสาวสุชานันท์  สุมินทนะ
   ติวคณิตศาสตร์
   ห้อง 942
รอประเมิน
32 
37548
นางสาวสุชานาถ  ชรากาหมุด
   Real​ or​ Fake​ in​ Sci-Fi​
   ห้อง 431
รอประเมิน
33 
37553
นางสาวมนัสนันท์  ฝักฝ่าย
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
34 
37555
นางสาวสุพิชญา  ตะไมล์
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
35 
37563
นางสาวสุมัชญา  คำอ่อง
   ตะลุยโจทย์ ONET เคมี
   441
รอประเมิน
36 
37566
นางสาวสุวรา  อินทราวุธ
   ตะลุยโจทย์ ONET เคมี
   441
รอประเมิน
37 
37587
นางสาวอาทิตยา  ศรีมงคล
   ยุวชนประชาธิปไตย (สำหรับนักเรียนสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
38 
37589
นางสาวอาภาศิริ  ทวีสุข
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
39 
37592
นางสาวชลภัสสรณ์  ธีรวงศ์ประภากุล
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
40 
39310
นายธันยพงศ์  ถิ่นสืบ
   คณิตคิดสนุก 2
   ห้อง 921
รอประเมิน
41 
39318
นายวัชรพงษ์  สมแก้ว
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
42 
39328
นางสาวจันทกานต์  เครือคำ
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
43 
39346
นางสาวปาเจรา  ลาดเหลา
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน