รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.7

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37064
นายกษิด์เดช  สายเมือง
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
37081
นายชิษณุพงศ์  ใสสะอาด
   ญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
37083
นายณัชนน  แขมน้อย
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37088
นายณัฐพงษ์  หลงเวช
   S&M (Song&Movie)
   ห้อง 941
รอประเมิน
37096
นายธนกฤต  อ่อนน้อม
   ยุวชนประชาธิปไตย (สำหรับนักเรียนสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
37098
นายธนภัทร  คำมาโต
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
37117
นายภาณุพงศ์  พรมเสน
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
37159
นางสาวกันต์ชนก  ซ้อนมณี
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
37163
นางสาวกานต์พิชชา  สุวรรณวงศ์
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
10 
37176
นางสาวขวัญชนก  กันหาประกอบ
   ภาษาไทยในเสียงเพลง
   ห้อง 923
รอประเมิน
11 
37177
นางสาวขวัญชนก  จันทรา
   ยุวชนประชาธิปไตย (สำหรับนักเรียนสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
12 
37188
นางสาวจิดาภา  สกุลอ๊อต
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
13 
37204
นางสาวชนาภา  ปลาสุวรรณ
   ภาษาไทยในเสียงเพลง
   ห้อง 923
รอประเมิน
14 
37208
นางสาวชนิศา  ทองเจือ
   ยุวชนประชาธิปไตย (สำหรับนักเรียนสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
15 
37217
นางสาวชัญญา  ข่มอาวุธ
   ภาษาไทยในเสียงเพลง
   ห้อง 923
รอประเมิน
16 
37221
นางสาวณัฐกฤตา  วงศ์ฉายา
   ภาษาไทยในเสียงเพลง
   ห้อง 923
รอประเมิน
17 
37254
นางสาวณัฐชลิณี  เสนาธรรม
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
18 
37255
นางสาวณัฐชา  วังใน
   ยุวชนประชาธิปไตย (สำหรับนักเรียนสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
19 
37299
นางสาวธนภรณ์  อิ่มโดด
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
20 
37304
นางสาวธมนวรรณ  ยอดยิ่ง
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library
รอประเมิน
21 
37342
นางสาวนัยน์ปพร  แสงเรืองสกุล
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library
รอประเมิน
22 
37356
นางสาวเบญจวรรณ  ถาปนา
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library
รอประเมิน
23 
37360
นางสาวปภาชนินท์  คำก๋อง
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
24 
37382
นางสาวปิยะพร  บรรเลง
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
25 
37436
นางสาวภริษา  ช่างเหล็ก
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
26 
37445
นางสาวรัตน์ภาดาธร  คำวรรณ
   ยุวชนประชาธิปไตย (สำหรับนักเรียนสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
27 
37463
นางสาวเยาวพัฒน์  พานิชธนาคม
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
รอประเมิน
28 
37468
นางสาวรักชนก  ใจนวล
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
29 
37475
นางสาวลภัสรดา  ผูกพันธุ์
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library
รอประเมิน
30 
37486
นางสาววรรณกานต์  ฟูอ้าย
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
31 
37520
นางสาวศิรินันท์  เตจาคำ
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
32 
37526
นางสาวศุจีภรณ์  สรรพช่าง
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
33 
37529
นางสาวศุภากร  อุดมศิริพันธุ์
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library
รอประเมิน
34 
37575
นางสาวอภิรตา  ถิ่นสุข
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
35 
37577
นางสาวอมราพร  ปินตา
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
36 
37590
นางสาวอารยา  สารศิริวงศ์
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ปลาย (เฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
37 
38140
นายจารุวิทย์  จันทร์ภิรมย์
   ภาษาไทยในเสียงเพลง
   ห้อง 923
รอประเมิน
38 
38141
นางสาวศิรินารถ  เตจาคำ
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
39 
39316
นายภูริภัทร  ดลทรงแสน
   ญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
40 
39323
นายอรรถเศรษฐ์  ปะทะนมปีย์
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
41 
39334
นางสาวณัฐณิชา  เชื้องาม
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
รอประเมิน
42 
39336
นางสาวณัฐิกา  สุทธการ
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
43 
39356
นางสาวมณีรัตน์  ชมรัตน์
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library
รอประเมิน
44 
39362
นางสาววัชชิราภรณ์  กาศสกุล
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
45 
39368
นางสาวอรณิชชา  ศรีธิยศ
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
46 
39370
นางสาวเอมอัชฌา  แก้วมา
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน