รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.8

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37075
นายชญานนท์  ทิพเนตร์
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
37077
นายชนาธิป  สารดี
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37084
นายณัฏฐชัย  กาศลังกา
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37105
นายนราวิชญ์  ประสิทธิโศภิน
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37110
นายปรานต์  เฉลิมพล
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37112
นายพลพล  อุปนันชัย
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
37123
นายระพีพัฒน์  ตราทิพย์
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37148
นางสาวกวินทิพย์  ประเทือง
   ภาษาไทยในเสียงเพลง
   ห้อง 923
รอประเมิน
37151
นางสาวกวิสรา  สุรสิงห์สฤษฎ์
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
10 
37165
นางสาวกิรณา  ศรีทา
   นาฏศิลป์ ม.ปลาย
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
11 
37183
นางสาวจรรยมณฑน์  จิฬาวิษณุ
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
12 
37192
นางสาวจิรัชญา  ศิวิลัย
   ยุวชนประชาธิปไตย (สำหรับนักเรียนสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
13 
37220
นางสาวชิดตะวัน  ใจเย็น
   Bonjour in France
   ห้อง 936
รอประเมิน
14 
37273
นางสาวณัฐวดี  กิจรัตนากุล
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
15 
37281
นางสาวณิชกาณต์  ซ่อนกลิ่น
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ห้อง 662
รอประเมิน
16 
37308
นางสาวธัญชนก  ศรีจุ้ย
   Bonjour in France
   ห้อง 936
รอประเมิน
17 
37324
นางสาวธีรยา  แก้วเกิด
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
18 
37328
นางสาวนภัสนันท์  รัตนวรพันธุ์
   Let's read
   ห้อง 925
รอประเมิน
19 
37329
นางสาวนภัสวรรณ  แสงสร้อย
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
20 
37339
นางสาวภิญญาพัชญ์  สาริการินทร์
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
21 
37340
นางสาวนันท์ลินี  หล้าโลก
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
22 
37349
นางสาวนิรุชา  อุปะ
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ห้อง 662
รอประเมิน
23 
37365
นางสาวปราณปริยา  ประเทือง
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
24 
37384
นางสาวปุณยาพร  กำจัดภัย
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
25 
37385
นางสาวปุณวรรณ  สุวรรณฉวี
   ยุวชนประชาธิปไตย (สำหรับนักเรียนสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
26 
37393
นางสาวพรน้ำทิพย์  ฤทธี
   Bonjour in France
   ห้อง 936
รอประเมิน
27 
37408
นางสาวพัฒน์นรี  ซื่อสัตย์
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
28 
37411
นางสาวพัทธ์ธีรา  วาณิชวัฒนะโกศล
   ยุวชนประชาธิปไตย (สำหรับนักเรียนสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
29 
37423
นางสาวพิมพ์มาดา  คำยวง
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
30 
37427
นางสาวพิมพ์อัปสร  วัฒนสมบัติ
   Let's read
   ห้อง 925
รอประเมิน
31 
37432
นางสาวเพชรดา  สุเขื่อน
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
32 
37483
นางสาววนัสนันท์  เวียงโอสถ
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
33 
37489
นางสาววรัทดา  อุ้ยหะ
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
34 
37507
นางสาววิสุทธิ์ศิริ  พิมสาร
   ยุวชนประชาธิปไตย (สำหรับนักเรียนสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
35 
37517
นางสาวศิริณญา  ฤทธิ์ศร
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
36 
37528
นางสาวศุภรัตน์  สุวรรณสารารักษ์
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
37 
37564
นางสาวสุมินตรา  ไชยธรรม
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
38 
38142
นางสาววิรากานต์  เอนกธนะเศรษฐ์
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
39 
38146
นายปริวรรต  กันกา
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
40 
39313
นายปวีณ์กร  การเร็ว
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
41 
39317
นายวชิรยุทธ  พงศ์อนันตกูล
   ยุวชนประชาธิปไตย (สำหรับนักเรียนสภานักเรียน)
   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
รอประเมิน
42 
39330
นางสาวชลิตา  คำวิริยะพันธ์
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library
รอประเมิน
43 
39350
นางสาวพิชญา  ประสารยา
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
44 
39352
นางสาวแพรทองทา  เสมาทอง
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
45 
39353
นางสาวภัควดี  เครือแดง
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน