รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.9

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36500
นายชนกานต์  ออมทรัพย์
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ห้อง 662
รอประเมิน
37067
นายกิตติพิชญ์  นาพรม
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37072
นายจักรภัทร  กุลศรีชัย
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ห้อง 662
รอประเมิน
37089
นายณัฐภูมิ  ผาทอง
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ห้อง 662
รอประเมิน
37100
นายธนกร  สุขใจ
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37104
นายนพรัตน์  มะทะ
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ปลาย (เฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
37135
นายสิรวิชญ์  เล็กสุวรรณ์
   art in science
   ห้อง 435
รอประเมิน
37155
นางสาวกัญญารัตน์  ไฝทอง
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
37179
นางสาวคชาภรณ์  บ่อคำ
   ภาษาไทยในเสียงเพลง
   ห้อง 923
รอประเมิน
10 
37185
นางสาวจันทกานต์  ทองถิ่น
   ภาษาไทยในเสียงเพลง
   ห้อง 923
รอประเมิน
11 
37194
นางสาวจีราพร  ทิศตุ้ย
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
12 
37228
นางสาวญาณภา  วระอินทร์
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทันศึกษา 2 อาคาร 9
รอประเมิน
13 
37272
นางสาวณัฐวดี  เตมา
   คณิตคิดสนุก 2
   ห้อง 921
รอประเมิน
14 
37274
นางสาวณัฐวรา  ศรีนวลเขียว
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
15 
37285
นางสาวดรัลพร  แก้ววงค์
   เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
   ห้อง 113
รอประเมิน
16 
37295
นางสาวทิพวรรณ  ก้อนจินดา
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
17 
37320
นางสาวธิดารัตน์  แซ่ซี่
   คณิตคิดสนุก 2
   ห้อง 921
รอประเมิน
18 
37321
นางสาวธิดารัตน์  บุญถม
   เรียงร้อยอักษรา
   ห้อง 922
รอประเมิน
19 
37374
นางสาวปาณิศา  แสงแก้ว
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
20 
37420
นางสาวพิมพ์ญาดา  สายสินธุ์
   เรียงร้อยอักษรา
   ห้อง 922
รอประเมิน
21 
37426
นางสาวพิมพ์วิภา  พรหมท้าว
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
22 
37474
นางสาวรุจิรา  เจาะจง
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
23 
37484
นางสาววรพิชชา  ขัตติโย
   เรียงร้อยอักษรา
   ห้อง 922
รอประเมิน
24 
37488
นางสาววรรณพร  ฝั้นมงคล
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
25 
37492
นางสาววริญญา  ยุทธนา
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
26 
37502
นางสาววิภาดา  มาโวย
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
27 
37505
นางสาววิสาข์  บุญมาก
   ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
รอประเมิน
28 
37508
นางสาวศตพร  สารดี
   English Games
   ห้อง 932
รอประเมิน
29 
37527
นางสาวศุภมาส  รัตนรุ่งรวิน
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 931
รอประเมิน
30 
37534
นางสาวสโรชิน  บุญมี
   Board game
   ห้อง 423
รอประเมิน
31 
37565
นางสาวสุวภัทร  ผูกจิต
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
32 
37581
นางสาวอรุโณทัย  คำสวน
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
33 
39312
นายปริยากร  เทียนขาว
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
34 
39314
นายพิสิษฐ์  โชติพงษ์
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ห้อง 662
รอประเมิน
35 
39321
นายอภิชัย  กลิ่นสระน้อย
   ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
   สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
36 
39322
นายอภิรักษ์  เขื่อนคำ
   ภาษาไทยในเสียงเพลง
   ห้อง 923
รอประเมิน
37 
39335
นางสาวณัฐวรรณ  พ่วงศิริ
   เรียงร้อยอักษรา
   ห้อง 922
รอประเมิน
38 
39344
นางสาวนภัสภรณ์  ถิ่นอ่วน
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ห้อง 662
รอประเมิน
39 
39355
นางสาวภัทรวดี  จันตาทิพย์
   ภาษาไทยในเสียงเพลง
   ห้อง 923
รอประเมิน