รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
35384
นายภาณุวัชร์  กันนา
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
35932
นายชัยวัฒน์  งามสัตตบุษย์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
35960
นายนราธร  บุญประสิทธิ์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
35971
นายภัทรธร  ม้าทอง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
35989
นางสาวโสภิดา  จิณวงศ์
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
35994
นายอภินัทธ์  สุวรรณาลัย
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
35995
นายอภิวิชญ์  พานิชย์วิลัย
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
36033
นางสาวกุลนาถ  โกสิน
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
36094
นางสาวณกุลกานต์  สิงห์เหาะ
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
10 
36115
นางสาวณัฐณิชา  กอบกำ
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
11 
36117
นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณโคตร
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
12 
36122
นางสาวณัฐรุจา  สุปัญญา
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
13 
36166
นางสาวนงนภัส  ยุทธแสน
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 16-29 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
14 
36185
นางสาวนันทิภัคค์  กมลเจิดสวัสดิ์
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 16-29 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
15 
36194
นางสาวนิศามณี  มณีโชติ
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 16-29 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
16 
36199
นางสาวเบญญา  วังชุมทอง
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 16-29 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
17 
36203
นางสาวปพิชญา  เด็ดขาด
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 16-29 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
18 
36260
นางสาวพิชย์ณิศา  โสฬสลิขิต
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 16-29 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
19 
36273
นางสาวเพชรนภา  ปัญโญ
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 16-29 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
20 
36280
นางสาวภัครมัย  กองกูล
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 16-29 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
21 
36364
นางสาวศุภนิช  มีวรรณสุขกุล
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 16-29 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
22 
36378
นางสาวสุจพัชญา  บรรเลง
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 16-29 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
23 
36382
นางสาวสุชาดา  สุวิวัฒนา
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 16-29 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
24 
36403
นางสาวอภิชญา  พรมลักษณ์
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 16-29 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
25 
36416
นางสาวอัญชิสา  ใจเฉื่อย
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 16-29 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
26 
36426
นางสาวอิศริยาภรณ์  สังข์ทอง
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 16-29 )
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
27 
38149
นายกษิดิศ  สิงห์เขียว
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
28 
38154
นายณพวีร์  พัฒน์ธนวัฒน์
   เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/1 (512)
ผ่าน
29 
38160
นายตะวัน  พัฒนวุฒิพันธ์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน