รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.10

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36501
นายชยพล  อรุณโรจน์
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
36507
นายชีวานนท์  วิวัฒนาภักดี
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
รอประเมิน
36540
นายภูเบศ  จองเจริญกุลชัย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
รอประเมิน
36565
นางสาวกนกพิชญ์  สุวรรณกิจ
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
36577
นางสาวกฤษณาพร  บุญสูง
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
36589
นางสาวกันตพิชญ์  ขอบปี
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
36594
นางสาวกัลยรัตน์  เวียงนาค
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
36629
นางสาวชณัฐฐา  สุทธนะ
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
36632
นางสาวชนกพร  มานพกาวี
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
10 
36638
นางสาวชนนิกานต์  สูงปานเขา
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
11 
36646
นางสาวชยานิตย์  กองกลม
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
12 
36667
นางสาวฐิดากาญจน์  เจริญมีสุขโภคัย
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
13 
36676
นางสาวณภัทร  เวียงทอง
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
14 
36685
นางสาวณัฐชญา  วงค์ละคร
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
15 
36718
นางสาวทิวาพร  คำอ้าย
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
16 
36730
นางสาวธัญชนก  กันทะวงค์
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
17 
36754
นางสาวนวพร  สอนจิตต์
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
18 
36761
นางสาวนันท์นภัส  พันธ์แก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
19 
36767
นางสาวนันทิชา  วางหา
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
20 
36771
นางสาวนิดา  หอมจันทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
21 
36776
นางสาวบุญญิสา  สิทธิวงค์
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
22 
36793
นางสาวปรีชญา  บรรณเภสัช
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
23 
36821
นางสาวผากาสินี  ชอบเลี้ยวรื่น
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
24 
36833
นางสาวพรอานนท์  พรวญหาญ
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
25 
36846
นางสาวพิชญธิดา  ขัตติยา
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
26 
36855
นางสาวพิมพ์ชนก  จันทร์คงมี
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
27 
36858
นางสาวพิมพ์มาดา  คำหล่อใจ
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
28 
36859
นางสาวพิมพ์มาดา  สุมา
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
29 
36889
นางสาวภาวิดา  ทรัพย์ประดิษฐ์
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
30 
36894
นางสาวมนัสนันท์  นาบุญมี
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
31 
36898
นางสาวมัชฌิมา  การบรรจง
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
32 
36901
นางสาวเมษา  บุญม่วงตานี
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
33 
36903
นางสาวรติพร  อินกัน
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
34 
36908
นางสาวรัฐฐ์ธิดา  วาณิชวัฒนะโกศล
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
35 
36910
นางสาวลลิต์ภัทร  สีใหม่
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
36 
36914
นางสาววชิราภรณ์  แก้วโมลี
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
37 
36929
นางสาววริศรา  คันธาภิชาติ
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
38 
36938
นางสาววิรัญชนา  จิตพยัค
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
39 
36953
นางสาวศุภาพิชญ์  พลเยี่ยม
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
40 
38723
นางสาวกชกร  น้อยภักดี
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
41 
38736
นางสาวชลดา  โพธิ์ศรี
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
42 
38738
นางสาวฐิติรัตน์  หงส์พิพิธ
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
43 
38757
นางสาวภูสุดา  ซุนตระกูล
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
44 
38767
นายสุทธิศักดิ์  ภู่เจริญยศ
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
45 
38772
นางสาวหนึ่งฤทัย  แก่นจันทร์หอม
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
46 
38776
นางสาวไอริน  ศฤงคาร
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
47 
38788
นางสาวศิริกร  ผ่องแผ้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน
48 
38789
นางสาวธัญพิชชา  ตั้งตระกูล
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
   ห้อง ม.6/10 (244)
รอประเมิน