รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.10

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
35919
นายกฤษณะ  กุมรัมย์
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
35949
นายธนากร  ดวงคำวัฒนสิริ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
35959
นายนภัทร  พงศาชวลิต
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
35974
นายภูธเนศ  สุขัง
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
36029
นางสาวกัลย์สุดา  กันทะจักร
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
36043
นางสาวคติยา  ธรรมสรางกูร
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
36066
นางสาวชนม์ณภัทร  รัชดาธนวัฒน์
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
36162
นางสาวธีรนาฏ  ดวงแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
36170
นางสาวนพธีรา  เปรมกิจพรพัฒนา
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
10 
36183
นางสาวนันทวิภา  แซงคำ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
11 
36188
นางสาวนิตสรา  คูจันทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
12 
36257
นางสาวพิชญธิดา  สุขทรัพย์
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
13 
36300
นางสาวมนัสศิการ  กวางบ้าน
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
14 
36304
นางสาวยุพารัตน์  มะลิวัลย์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
15 
36305
นางสาวโยษิตา  โลหะเวช
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 16-29)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
16 
36334
นางสาววริศรา  ประทุมศรี
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 16-29)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
17 
36339
นางสาววิชญา  ยุทธแสน
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 16-29)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
18 
36374
นางสาวสิริภัทร  บุญมหาศาล
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 16-29)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
19 
36375
นางสาวสิรีธร  ใจดี
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 16-29)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
20 
36406
นางสาวอรชพร  พงศ์สุขรัตน์
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 16-29)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
21 
37016
นางสาวนันท์นภัส  เผ่าฉาน
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 16-29)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
22 
38169
นายสมรักษ์  เต็มเปี่ยม
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-15)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
23 
38175
นางสาวกวินทิพย์  ศรีนักรินทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 16-29)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
24 
38178
นางสาวกิ่งแก้ว  นิจจีระ
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 16-29)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
25 
38184
นางสาวฉัตรคณัชณ์  ยิ่งสุพัชร
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 16-29)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
26 
38190
นางสาวดวงพร  พีรเจริญพงษ์
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 16-29)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
27 
38195
นางสาวนฤภร  ใจเที่ยงตรง
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 16-29)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
28 
38197
นางสาวบัณฑิตา  ชุ่มนวล
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 16-29)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน
29 
38201
นางสาวปริชญา  ธัญญาพานิชกุล
   เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 16-29)
   ห้อง ม.6/10 (244)
ผ่าน