รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.12

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
35962
นายปกรกฤตย์  เครือใจ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
35965
นายอธิวัฒน์  ธรรมจารีย์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
35975
นายภูบดินทร์  มณีทิพย์
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-15)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
36001
นางสาวกนก  ปัญญาไวย
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 16-32)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
36015
นางสาวกฤติยาณี  สารดี
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-15)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
36021
นางสาวกัญญารัตน์  สุขดิบ
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-15)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
36049
นางสาวจิตรกัญญา  เลือกใช้
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-15)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
36081
นางสาวชีวา  อินกัน
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 16-32)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
36140
นางสาวธณิพรรณ  ชัยราช
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 16-32)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
10 
36141
นางสาวธนพร  ม่วงทอง
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 16-32)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
11 
36146
นางสาวธัญชนก  กันทากาศ
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 16-32)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
12 
36220
นางสาวปาณิสรา  ผาทอง
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 16-32)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
13 
36295
นางสาวภาพตะวัน  วงษ์จู
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 16-32)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
14 
36298
นางสาวภีมภ์ภิฌา  มูสิมูล
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 16-32)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
15 
36309
นางสาวรวิศีล  รุจิพรพงษ์
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 16-32)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
16 
36332
นางสาววรินธร  มนต์ทอง
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 16-32)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
17 
36335
นางสาววัชรมน  กาศทิพย์
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-15)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
18 
36349
นางสาววีรินท์  ชัยอารีย์เลิศ
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-15)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
19 
36367
นางสาวสรัสวดี  สำราญรื่น
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 16-32)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
20 
36380
นางสาวสุจิตรา  ชัยวงค์
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-15)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
21 
36423
นางสาวอารียา  พรมจันทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-15)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
22 
37680
นางสาวณัฐวดี  นันตสุคนธ์
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-15)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
23 
38150
นายก้องกิดากร  สาจักร
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-15)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
24 
38156
นายพิชญุตม์  นันตา
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
25 
38157
นายณัฐวุฒิ  ถาปนา
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
26 
38165
นายปฐมภพ  พรินทรากุล
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
27 
38174
นางสาวกชกร  คุ้มสะอาด
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 16-32)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
28 
38177
นางสาวกัญญาวีร์  แก้วสีนวล
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-15)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
29 
38181
นางสาวจิราพรรณ  วงค์แก้วหล้า
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-15)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
30 
38185
นางสาวฉัตรประภา  ศรีทา
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-15)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
31 
38213
นางสาวรุจิรา  ม้ายอง
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 16-32)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน
32 
38219
นางสาวสุพัชชา  แสนหาญ
   เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-15)
   ห้องเรียน ม.6/12 (246)
ผ่าน