รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
35922
นายฆินน์นาภัทธิ์  เวียงนาค
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
35978
นายรัตเกล้า  ไกรสนธิ์
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
35979
นายรัตนกร  ศุภศิริภิญโญ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
35991
นายหิรัณยรักษ์  นาแหลม
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
36006
นางสาวกนลรัตน์  เสนาธรรม
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
36007
นางสาวกมลกานต์  แสนปัญญา
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
36008
นางสาวกมลชนก  พลรักษา
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
36009
นางสาวกมลพรรณ  โนจิตต์
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
36022
นางสาวกัญญารัตน์  รัตนภูมิ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
10 
36036
นางสาวกุลภัสสร์  ศรีสเก็ต
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
11 
36109
นางสาวณัฐกฤตา  วันละ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
12 
36110
นางสาวณัฐริกาญจน์  วิชาวุฒิพงษ์
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
13 
36143
นางสาวธนัชพร  ทุเรียนทอง
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
14 
36149
นางสาวธัญญารัตน์  ไร่สอ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
15 
36152
นางสาวธัญวรัตม์  อัฐวงศ์
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
16 
36158
นางสาวธาราทิพย์  เป็กทอง
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
17 
36176
นางสาวนันทกานต์  ครองราษฎร์
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
18 
36208
นางสาวประภารัตน์  ธิคำ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
19 
36212
นางสาวปรานปรียา  โพธิ์ไทย
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
20 
36223
นางสาวปุณยาพร  ศักดิ์ดี
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
21 
36228
นางสาวพนมพร  เฉิน
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
22 
36236
นางสาวพรพิมล  นามคง
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
23 
36237
นางสาวพรรณภา  แก้วกันทะ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
24 
36239
นางสาวพรสวรรค์  หวั่นกั๊วะ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
25 
36240
นางสาวพรหมพร  คุ้มเนตร
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
26 
36256
นางสาวพิชชาอร  อุดมทรัพย์ขจร
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
27 
36272
นางสาวพุทธรักษา  เหมืองจา
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
28 
36276
นางสาวแพรภัทร์  รัตนสมเกียรติ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
29 
36315
นางสาวรัตติกาล  พรมเมศ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
30 
36345
นางสาววิรัตติยา  กะแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
31 
36346
นางสาววิศัลย์ศยา  กำจัด
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
32 
36348
นางสาววีรดา  สมรูป
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
33 
36350
นางสาวศตภัทรภรณ์  ปะละใจ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
34 
36353
นางสาวศศิกานต์  เวียงทอง
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
35 
36361
นางสาวศิริลดา  วงค์แสนสี
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
36 
36384
นางสาวสุชานันท์  ขอนเอิบ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
37 
36414
นางสาวอโรชา  ฉินตระกูลประดับ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
38 
36415
นางสาวอังศวีร์  ลิมปนารักษ์
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
39 
36417
นางสาวอัญธิชา  กงใจ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
40 
36419
นางสาวอาทิตยาพร  ทาบุญ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
41 
36420
นางสาวอารยา  คงยืน
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
42 
36421
นางสาวอารียา  งานขยัน
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน
43 
38182
นางสาวฉัตรกนก  สวนพุฒ
   เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
   ห้อง ม.6/3 (543)
ผ่าน