รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
35925
นายจิรายุส  กาทองทุ่ง
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
ผ่าน
35997
นายอัครพงศ์  หล่ายเจ็ด
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
36014
นางสาวกรองกาญจน์  แกล้วกล้า
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
ผ่าน
36039
นางสาวเกศกมล  ปวงคำ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
ผ่าน
36059
นางสาวจีรนันท์  กันทบุตร
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
ผ่าน
36064
นางสาวชนกนันท์  หน่อแก้ว
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
36075
นางสาวชรินธร  ต่อเจริญ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
ผ่าน
36082
นางสาวชุติกาญจน์  สิงหรัตนพันธุ์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
ผ่าน
36085
นางสาวฌาคริตา  หมอยา
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
ผ่าน
10 
36092
นางสาวฐิติชกานต์  ก่อกอง
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
ผ่าน
11 
36099
นางสาวณัชฉัตร  ศุภจิตรานนท์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
ผ่าน
12 
36111
นางสาวณัฐชญา  เจริญชัย
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
ผ่าน
13 
36119
นางสาวณัฐนรี  บุตรปัน
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
ผ่าน
14 
36125
นางสาวณัฐศริน  ข่มอาวุธ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
ผ่าน
15 
36132
นางสาวดาริกา  ทองแจ้น
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
ผ่าน
16 
36134
นางสาวตรีชฎา  วันมหาใจ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
ผ่าน
17 
36142
นางสาวธนภร  เทียมแสน
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
ผ่าน
18 
36147
นางสาวธัญชนก  ชูศรี
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
ผ่าน
19 
36153
นางสาวธัญวรัตม์  ทนันชัย
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
ผ่าน
20 
36155
นางสาวธัญสรณ์  หมื่นโฮ้ง
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง 544
ผ่าน
21 
36178
นางสาวนันท์นภัส  มูลวงค์
   ทดสอบระบบ
   ห้องคอมฯ 234
ผ่าน
22 
36181
นางสาวนันทนัช  จันลิ
   ทดสอบระบบ
   ห้องคอมฯ 234
ผ่าน
23 
36193
นางสาวนลินาสน์  กาทองทุ่ง
   ทดสอบระบบ
   ห้องคอมฯ 234
ผ่าน
24 
36201
นางสาวปณิตา  ยานะแก้ว
   ทดสอบระบบ
   ห้องคอมฯ 234
ผ่าน
25 
36231
นางสาวพรธิดา  เงินคล้าย
   ทดสอบระบบ
   ห้องคอมฯ 234
ผ่าน
26 
36235
นางสาวพรพนา  ปะระมะ
   ทดสอบระบบ
   ห้องคอมฯ 234
ผ่าน
27 
36238
นางสาวพรรณวรา  รัตนสุวรรณ
   ทดสอบระบบ
   ห้องคอมฯ 234
ผ่าน
28 
36249
นางสาวพัทธ์ธีรา  นามบุญ
   ทดสอบระบบ
   ห้องคอมฯ 234
ผ่าน
29 
36261
นางสาวพิชาภัค  วงศ์ธง
   ทดสอบระบบ
   ห้องคอมฯ 234
ผ่าน
30 
36288
นางสาวภัณฑิรา  วันมหาใจ
   ทดสอบระบบ
   ห้องคอมฯ 234
ผ่าน
31 
36303
นางสาวมิ่งขวัญชนก  อินทะรังษี
   ทดสอบระบบ
   ห้องคอมฯ 234
ผ่าน
32 
36319
นางสาวลลิตา  ชูศรีจันทร์
   ทดสอบระบบ
   ห้องคอมฯ 234
ผ่าน
33 
36327
นางสาววรลักษณ์  เตปนะ
   ทดสอบระบบ
   ห้องคอมฯ 234
ผ่าน
34 
36341
นางสาววิชญาพร  ขอนดอก
   ทดสอบระบบ
   ห้องคอมฯ 234
ผ่าน
35 
36357
นางสาวศศิมล  หล่ายแปด