รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
35944
นายธนกร  มินรินทร์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
รอประเมิน
36492
นายก้องกิดากร  กลิ่นจันทร์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
รอประเมิน
36495
นายกิตติกวิน  ปรีชา
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
รอประเมิน
36506
นายชาคริต  ขัดเชิง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
รอประเมิน
36535
นายพัชรพล  ดวงแสง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
รอประเมิน
36579
นางสาวกษมา  สายทอง
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
รอประเมิน
36587
นางสาวกัญญาวีร์  สมดา
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
รอประเมิน
36598
นางสาวกานต์ธีรา  ชัยพิชิต
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
รอประเมิน
36627
นางสาวฉัตรชนก  ศิริวัฒนกุล
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
รอประเมิน
10 
36647
นางสาวชยาวีร์  เดือนดาว
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
รอประเมิน
11 
36663
นางสาวญาณินท์  ศักดี
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
รอประเมิน
12 
36664
นางสาวญาณินท์  แสนเตชะ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
รอประเมิน
13 
36700
นางสาวณัฐรัตน์  หวลอารมณ์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
รอประเมิน
14 
36714
นางสาวทัศน์วรรณ  บุญประเสริฐ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
รอประเมิน
15 
36729
นางสาวธวัลรัตน์  เทพสาธร
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
รอประเมิน
16 
36735
นางสาวธัญลักษณ์  ฟูน้อย
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
รอประเมิน
17 
36736
นางสาวธัญลักษณ์  งามทรง
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
รอประเมิน
18 
36746
นางสาวธิษณา  วงศ์จันทรา
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
รอประเมิน
19 
36795
นางสาวปรียาภัทร  คำเหมือง
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
รอประเมิน
20 
36816
นางสาวปุณณดา  เตชะพี
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
รอประเมิน
21 
36823
นางสาวพชร  สันป่าแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
รอประเมิน
22 
36849
นางสาวพิชญ์สินี  ถุงเงิน
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง 234
รอประเมิน
23 
36852
นางสาวพิชญาพรรณ  บุญชัยพร
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
24 
36864
นางสาวพุทธามาศ  บุญจันทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
25 
36865
นางสาวเพียงตะวัน  กาบจันทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
26 
36871
นางสาวภัณฑิรา  ชื่นนอก
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
27 
36881
นางสาวภัทรวดี  เม่นเงิน
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
28 
36886
นางสาวภัทรานิษฐ์  กึกก้อง
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
29 
36895
นางสาวมนัสนันท์  เพ็ญสิทธิ์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
30 
36905
นางสาวรวินันท์  นาห้วย
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
31 
36906
นางสาวรวิสรา  เวียงอินทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
32 
36907
นางสาวรสสุคนธ์  คันธะวงค์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
33 
36913
นางสาวลักษณาพร  สิงห์นิกร
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
34 
36921
นางสาววรัชยา  ชัยธรรม
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
35 
36968
นางสาวสุชานันท์  อุดคำมี
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
36 
36969
นางสาวสุชานันท์  สุกัณทา
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
37 
36971
นางสาวสุชานันท์  จินดาจำรูญ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
38 
36977
นางสาวสุธาชิณี  มณีพรหม
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
39 
36979
นางสาวสุพิชญา  อิสริยเตชะ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
40 
37001
นางสาวอักษราภัค  สมบัตินันท์
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
41 
37009
นางสาวอิสริยาภรณ์  ถาวรมงคล
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
42 
37671
นางสาวศุภิตรา  ฉลอม
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
43 
38728
นางสาวกานต์ธีรา  ศิลป์ทองจันดา
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน
44 
38745
นางสาวณัฐริกา  ลิ้มสุวรรณ
   เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง 544
รอประเมิน