รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.5

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
35934
นายญาณพัฒน์  คำอ่อน
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
35940
นายณัฐกมล  ทรัพย์ครุฑ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
35948
นายธนวิชญ์  วงค์วิ่ง
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
35957
นายนพณัฐ  เรือนคำ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
36010
นางสาวกมลพิชญ์  ห้วยหล่าย
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
36018
นางสาวกัญชพร  แก้วดวง
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
36025
นางสาวกันตยา  ขงขันมณีเวช
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
36041
นางสาวเกศิณี  นักเทศน์
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
36045
นางสาวจารุพิชญา  วงศ์ปินะ
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
10 
36046
นางสาวจิณิฐตา  พรมมูล
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
11 
36047
นางสาวจิดาภา  ชัยสวัสดิ์
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
12 
36071
นางสาวชนิกานต์  พัดมีเทศ
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
13 
36089
นางสาวญานิกา  มูลจินะ
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
14 
36103
นางสาวณัชญา  ศรีวิลัย
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
15 
36104
นางสาวณัฏกานต์  เรือนคำ
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
16 
36112
นางสาวณัฐชญา  จันตา
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
17 
36121
นางสาวณัฐพร  ยวงแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
18 
36126
นางสาวณิชาภา  หาญขว้าง
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
19 
36145
นางสาวธนัชพร  หมูสาร
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
20 
36160
นางสาวธิติสุดา  ยศบุญมี
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
21 
36187
นางสาวนิดธิยา  ปานทอง
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
22 
36191
นางสาวนิภากร  สิงห์แก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
23 
36192
นางสาวนิรัชพร  จิตชู
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
24 
36207
นางสาวประภากวิน  อะทะ
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
25 
36217
นางสาวปวิตรา  วรรณสุทธิ์
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
26 
36222
นางสาวปิยะพร  ดวงหอม
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
27 
36243
นางสาวพลอยไพลิน  สินธุวงศ์
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
28 
36266
นางสาวพิมพ์มาดา  พุ่มไสว
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
29 
36269
นางสาวพิมลลดา  กาศวิเศษ
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
30 
36270
นางสาวพิยดา  ม้ามณี
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
31 
36292
นางสาวภัทรลดา  สุปินะ
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
32 
36297
นางสาวภาษินี  อภัยกาวี
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
33 
36333
นางสาววริศรา  พรหมเสน
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
34 
36343
นางสาววิชิตา  ทังสี
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
35 
36352
นางสาวศรุตยา  ภูมิจิตรมนัส
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
36 
36372
นางสาวสิดาพร  สายอุต
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
37 
36385
นางสาวสุชาวดี  วีระพันธุ์
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
38 
36386
นางสาวสุดารัตน์  พยาแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
39 
36401
นางสาวอชิรญา  อุ่นอารมย์
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
40 
36409
นางสาวอรประพิณ  ตองแหว
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
41 
36411
นางสาวอรวี  ธรรมชาติอารี
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
42 
38180
นางสาวจิราพร  ศักดิ์รัตน์
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/5 (545)
ผ่าน
43 
38187
นางสาวชนม์ชนก  ลือชาคำ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน