รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.5

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
36508
นายณพวัฒน์  วุฒิเจริญ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
รอประเมิน
36510
นายณภัสกร  วัลลภัย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
รอประเมิน
36518
นายธนภัทร  เสนสม
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
รอประเมิน
36545
นายยุทธภูมิ  ชุมภูสาย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนาม 1 สนามหญ้า
รอประเมิน
36561
นางสาวกชกร  ยอดสาร
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/5 (544)
รอประเมิน
36567
นางสาวกมลชนก  ศิริจันทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/5 (544)
รอประเมิน
36603
นางสาวกานต์สินี  เมฆอากาศ
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/5 (544)
รอประเมิน
36613
นางสาวเขมอัปสร  คำเหมือง
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/5 (544)
รอประเมิน
36619
นางสาวจิรสุตา  จิตจง
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/5 (544)
รอประเมิน
10 
36651
นางสาวชลธิดา  ใจเฉลา
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/5 (544)
รอประเมิน
11 
36654
นางสาวชัญญานุช  ธงสิบเก้า
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/5 (544)
รอประเมิน
12 
36656
นางสาวชุติกาญจน์  เกลี้ยกล่อม
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/5 (544)
รอประเมิน
13 
36671
นางสาวฐิติยา  สมจิตต์
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/5 (544)
รอประเมิน
14 
36690
นางสาวณัฐธิดา  ทองเหลือง
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/5 (544)
รอประเมิน
15 
36706
นางสาวณัฐิดา  ลำใย
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/5 (544)
รอประเมิน
16 
36710
นางสาวดวงฤดี  ขีดแต้ม
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/5 (544)
รอประเมิน
17 
36715
นางสาวทิพธัญญา  คนธรรพ์
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/5 (544)
รอประเมิน
18 
36732
นางสาวธัญญ์ฐิตา  สกุลเงินเตชาวัฒน์
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/5 (544)
รอประเมิน
19 
36737
นางสาวธัญวรัตน์  พลราชม
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/5 (544)
รอประเมิน
20 
36764
นางสาวนันท์นลิน  ผิวมะณี
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/5 (544)
รอประเมิน
21 
36773
นางสาวนิรดา  สระน้ำ
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-21)
   ห้อง ม.6/5 (544)
รอประเมิน
22 
36797
นางสาวปรียาวรรณ  เรืองกรุณา
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/5 (545)
รอประเมิน
23 
36839
นางสาวพัชราภรณ์  สำเภา
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/5 (545)
รอประเมิน
24 
36856
นางสาวพิมพ์นิภา  คำคง
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/5 (545)
รอประเมิน
25 
36892
นางสาวมธุริน  ท้าวจันทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/5 (545)
รอประเมิน
26 
36928
นางสาววริศรา  แขนอก
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/5 (545)
รอประเมิน
27 
36955
นางสาวศุภิสรา  ไชยริศรี
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/5 (545)
รอประเมิน
28 
36961
นางสาวสาธิตา  ธีระวงศนันท์
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/5 (545)
รอประเมิน
29 
36962
นางสาวสาริศา  สกุนนา
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/5 (545)
รอประเมิน
30 
36966
นางสาวสุจิรา  ชินสว่างวัฒนกุล
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/5 (545)
รอประเมิน
31 
36973
นางสาวสุดารัตน์  จรจันทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/5 (545)
รอประเมิน
32 
36974
นางสาวสุทธิดา  เทพิกัน
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/5 (545)
รอประเมิน
33 
36981
นางสาวสุภชา  ธรรมคง
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/5 (545)
รอประเมิน
34 
36989
นางสาวโสภิดา  นันตา
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/5 (545)
รอประเมิน
35 
36991
นางสาวอชิรญา  มุขรัตนมณีศรี
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/5 (545)
รอประเมิน
36 
36999
นางสาวอรณิชา  แก้วมา
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/5 (545)
รอประเมิน
37 
37000
นางสาวอรปรียา  ประมูลวงศ์ชัย
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/5 (545)
รอประเมิน
38 
37664
นางสาวธนพร  เทียนทอง
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/5 (545)
รอประเมิน
39 
38733
นางสาวจุฑามาศ  กองชนะ
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/5 (545)
รอประเมิน
40 
38765
นางสาวสิตานันท์  พื้นงาม
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/5 (545)
รอประเมิน
41 
38771
นางสาวโสภิดา  วงค์เรียน
   เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
   ห้อง ม.6/5 (545)
รอประเมิน