รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.6

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
35950
นายธนาธิป  สั่งสอน
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
35952
นายธรณินทร์  กันทะเสน
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
35955
นายธีรภัทร  สุภาศรี
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
35986
นายศุภวิชญ์  เทียมแสน
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
36000
นางสาวกชพร  ทวีโล
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
36004
นางสาวกนกพิศสิณีย์  เสนามาตย์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
36037
นางสาวกุลสยา  ชุ่มเชย
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
36057
นางสาวจิรัชญาณ์  ถิ่นศรี
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
36061
นางสาวจุฑานาถ  กอบกำ
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
10 
36065
นางสาวชนกนาฏ  กันกา
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
11 
36069
นางสาวชนากานต์  ข้ามเจ็ด
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
12 
36080
นางสาวชัญญานุช  อ่อนเป็ง
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
13 
36090
นางสาวญานิกา  ทองแจ้น
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
14 
36102
นางสาวณัชชา  กาทองทุ่ง
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
15 
36116
นางสาวณัฐธิดา  สุดแดน
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
16 
36137
นางสาวทักษพร  ไชยยศ
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
17 
36150
นางสาวธัญญารัตน์  ยาริตะ
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
18 
36157
นางสาวธารวิมล  ไข่แก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
19 
36161
นางสาวธิติสุดา  สติมั่น
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
20 
36169
นางสาวนนทิชา  แก้วมุกดา
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
21 
36190
นางสาวนิธิพร  กันทะวงค์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
22 
36204
นางสาวปภาพร  ปาทาน
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
23 
36206
นางสาวประภัสสร  แสงจันทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
24 
36216
นางสาวปวิชญา  ชมภูมิ่ง
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
25 
36218
นางสาวปวีณา  จันทรบุตร
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
26 
36219
นางสาวปัณณพร  อารินทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
27 
36221
นางสาวปานฝัน  นาวีพัฒนา
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
28 
36225
นางสาวเปี่ยมใจ  แป้นแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
29 
36241
นางสาวพราวธิดา  คำเผือ
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
30 
36310
นางสาวรักชนก  กาศลังกา
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
31 
36311
นางสาวรักษ์วดี  ทมภักดิ์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
32 
36321
นางสาววธูสิริ  โป่งรักษ์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
33 
36331
นางสาววรินทร  แก้วกัน
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
34 
36337
นางสาววันวิสาข์  ถุงเงิน
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
35 
36358
นางสาวศิรกานต์  เงาะหวาน
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
36 
36368
นางสาวสลิล  วงศ์อรินทร์
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
37 
36369
นางสาวสวิตตา  สีสะอาด
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
38 
36397
นางสาวสุรางคนา  ทุ่งล้อม
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
39 
36407
นางสาวอรไท  สุทธนะ
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
40 
36410
นางสาวอรวรรยา  อินขัด
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
41 
36427
นางสาวอุไรวรรณ  ดวงหอม
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
42 
38183
นางสาวฉัตรกมล  สวนพุฒ
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน
43 
38780
นายนายแดนดาว  คณะนัย
   เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
   ห้อง ม.6/6 (546)
ผ่าน