รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.9

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
35963
นายปัณณธร  พิพิธภาคย์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ผ่าน
35967
นายพลังธรรม  เกียกกาย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
35980
นายวัทธิกร  เชื้อทอง
   
   
รอประเมิน
36012
นางสาวกมลลักษณ์  เลขะวณิชย์
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-17)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
36051
นางสาวจิตราภรณ์  ยนต์สุวรรณ์
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-17)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
36060
นางสาวจีรนันท์  แพงขุนทด
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-17)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
36095
นางสาวณฐิกา  ถาโถม
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-17)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
36096
นางสาวณฐินี  ถาโถม
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-17)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
36106
นางสาวณัฏฐวดี  แนวณรงค์
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 18-33)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
10 
36196
นางสาวเนตรนรินทร์  เย็นจิตร
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 18-33)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
11 
36214
นางสาวปริมประภาพร  คำปัญญา
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 18-33)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
12 
36262
นางสาวพิมพกานต์  พิมสาร
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 18-33)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
13 
36324
นางสาววรณัน  นุ่มนวล
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 18-33)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
14 
36413
นางสาวอรุณวัชรี  พิริยานุรักษ์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
15 
37012
นายโภควิญญ์  วัฒนาวิเศษ
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-17)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
16 
38153
นายจีรวัฒน์  วังคำ
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-17)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
17 
38155
นายณภัทร  เหมืองทอง
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-17)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
18 
38158
นายณัฐวุฒิ  สุดเสน่ห์
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-17)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
19 
38161
นายธนกร  สอนมัง
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-17)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
20 
38166
นายภาณุวิชญ์  วระอินทร์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
21 
38168
นายสกล  วัฒนานุพนธ์
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-17)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
22 
38173
นายอัครวินท์  ถิ่นสุข
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-17)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
23 
38191
นางสาวถลัชนันท์  ขันแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 18-33)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
24 
38194
นางสาวธีรดา  พึ่งดาบศ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน
25 
38198
นางสาวบุญธิศา  แก้ไข
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 18-33)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
26 
38203
นางสาวพนิตา  งามศรีขำ
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 18-33)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
27 
38206
นางสาวพัชราพร  ทำนา
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 18-33)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
28 
38207
นางสาวพัฒน์นรี  มากต่าย
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 18-33)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
29 
38208
นางสาวพิชฎามาศ  มีรส
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 18-33)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
30 
38214
นางสาววงศ์สุภา  เทียนทอง
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 18-33)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
31 
38215
นางสาววนิชชา  ศรีสวัสดิ์
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 18-33)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
32 
38218
นางสาวศุภัทชา  พานทะมะ
   เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 18-33)
   ห้อง ม.6/9 (243)
ผ่าน
33 
38221
นายธนภัทร  บุชราคำ
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
ไม่ผ่าน