ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รหัสกิจกรรม
ครูผู้สอน
ชื่อกิจกรรมชุมนุม สถานที่เรียน จำนวนรับ
1=ม.ต้น 2=ม.ปลาย
0
0
0
1102
นางสาวยุรีพร หาญยุทธ
เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44) ห้อง ม.6/5 (545)
22
3
1103
นางวิภารัตน์ ตาวิยะ
เรียงร้อยอักษรา ห้อง 925
20
2
1106
นายกันตพัฒน์ แสนสา
กวีคีตศิลป์ ห้อง 659
22
1
1107
นางปัณฑารีย์ ต้นกล
ภาษาพาเพลิน ม.ต้น ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
22
1
1109
นางปิยวรรณ สังข์จันทราพร
เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44) ห้อง ม.6/6 (546)
22
3
1115
นายกันต์ธนัชย์ รัตนวงค์ กันติธรานนท์
กลรักอักษรา ห้อง 667
22
1
1116
นายพลร่ม ดอกแก้ว
รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก ห้อง 511
20
2
1121
นางณัฐธิดา แสนใหญ่
เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ต้น ห้องโสตทัศนศึกษา 2
10
1
1122
นางณัฐธิดา แสนใหญ่
เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ปลาย ห้องโสตทัศนศึกษา 2
10
2
1125
นางสาวคณิสสร แสงมณี
เพลงพาเพลิน ห้อง 332
22
1
1127
นายวิทยา ปันแก้ว
ภาษาน่ารู้ ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
22
1
1128
นางอารีญา แม่นยำ
เขียนสื่อความ ม.ต้น ห้อง 321
22
1
1130
นางจันทร์ทิพย์ ทองวัง
รักษ์ภาษาไทย ห้อง 941
20
2
1131
นางพินพนอ กัลยาประสิทธิ์
ภาษาพาสนุก ห้อง 931
20
2
1132
นางสาวเสาวณีย์ ดังก้อง
สนุกคิดพิชิตภาษา ห้อง 646
22
1
1202
นางทิพวรรณ ภาคาผล
เอแม็ท ม.ต้น ห้อง 641
22
1
1203
นายสมชาย อินตา
คณิตศาสตร์ ม.1 ห้อง 333
22
1
1207
นายวรคุณ ทองอิ่น
คณิตคิดสนุก ห้อง 647
22
1
1208
นางวาสนา แสงสร้อย
คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2 ห้อง 654
22
1

 


จำนวนกิจกรรม 152 กิจกรรม : 8 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>