ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รหัสกิจกรรม
ครูผู้สอน
ชื่อกิจกรรมชุมนุม สถานที่เรียน จำนวนรับ
1=ม.ต้น 2=ม.ปลาย
1302
นางพรพิมล ฮวดหิน
เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-15) ห้อง ม.6/1 (512)
15
3
1304
นางสาวพอหทัย พิพัฒนชัยภูมิ
เสริมทักษะ ม.4/1 ข ห้อง ม.4/1 (514)
15
2
1308
นางทับทิม กาทองทุ่ง
เสริมวิทย์ ม.2 ห้อง 416
22
1
1309
นางธาริณี ระย้าแก้ว
วิทยาศาสตร์สนุก ห้อง 413
22
1
1310
นางสาวชรัญญา พานิช
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ม.5/1 ข ห้อง 513
15
2
1312
นางสาวประภาพรรณ จันตา
เสริมวิชาการ ม.2/1 ห้อง 416
36
1
1313
นางสาวณัฐพร แสนอินทร์
นักพฤกษศาสตร์น้อย ห้อง 638
22
1
1315
นางอรวรรณ ป่าธนู
วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ห้อง 431
20
2
1317
นางสาวขวัญดาว ใจงาม
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 ม.ต้น ห้อง 412
22
1
1318
นางวราภรณ์ กาศมณี
วิทยาศาสตร์น่ารู้ ห้อง 415
22
1
1319
นางวาณี สุทธกุล
เสริมเคมี ห้อง 443
20
2
1323
นางนิรมัย รักวิชา
เสริมทักษะเคมี ม.4 ห้อง 944
20
2
1326
นางสาวจุฑามาศ กันวงศ์
Art in science ห้อง 921
20
2
1329
นางสุนทรี จันทร์คำ
เสริมวิชาการ ม.ต้น ห้อง 411
22
1
1330
นายวชิรวิทย์ เสมอใจ
รักต้นไม้ ห้องปฏิบัติการเคมี 443
20
2
1331
นางสาวพรณิชา พรหมเสนา
จัดสวนถาด ห้องปฏิบัติการเคมี 433
20
2
1332
นางสาวกนกภรณ์ ธรรมไชยางกูร
เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22) ห้อง 542
22
3
1333
นางสาวอมรรัตน์ ซำเจริญ
เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21) ห้อง 544
21
3
1334
นางสุณิชญา กันทากาศ
สนุกกับ Bio ห้อง 446
20
2
1335
นางพัชนี อุปนันไชย
เพื่อนช่วยเพื่อน ห้อง 414
20
2

 


จำนวนกิจกรรม 152 กิจกรรม : 8 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>