ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสกิจกรรม
ครูผู้สอน
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
สถานที่เรียน
จำนวนรับ
ระดับชั้น
1345
นางเพ็ญศรี ธิมา
ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย ธนาคารโรงเรียน
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1347
นางสาววรางค์ภัทร ต้นศิริ
เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 19-35) ห้อง 242
17
กิจกรรมเฉพาะ
1348
นายธนาศักดิ์ กองโกย
โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) ห้อง 444
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1349
นางสาวจีราวัจน์ แสงคำ
Real​ or​ Fake​ in​ Sci-Fi​ ห้อง 431
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1350
นางสาววรันภัทร รัตนการุณจิต
art in science ห้อง 435
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1402
นายสุริยา ระย้าแก้ว
เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-18) ห้อง ม.6/7 (246)
18
กิจกรรมเฉพาะ
1404
นายยุรนันท์ สถานป่า
เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-20) ห้อง ม.6/6 (546)
20
กิจกรรมเฉพาะ
1405
นายจีรนล คนเที่ยง
เยาวชนรู้คิด ห้องสมุดสังคม ห้อง 664
21
กิจกรรม ม.ต้น
1412
นางประภัสสร อภิชัยวิศรุตกุล
เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24) ห้อง ม.6/11 (245)
24
กิจกรรมเฉพาะ
1414
นายอรุณ ขาวล้วน
ยุวชนประชาธิปไตย (สำหรับนักเรียนสภานักเรียน) ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
17
กิจกรรม ม.ปลาย
1417
นางจุฬารัตน์ ด่านผาทอง
สมุนไพรไทย ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1420
นางวราภรณ์ โลนันท์
สังคมเอเชีย ห้องสมุด 1
21
กิจกรรม ม.ต้น
1423
นางจิราภรณ์ อริยะวงศ์ทอง
เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48) ห้อง ม.6/10 (244)
24
กิจกรรมเฉพาะ
1425
นางลลิตตา สุปินะ
โลกศึกษา ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ห้อง 662
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1427
นายกฤตภาส ธนไกรโกศล
จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1 อ.6 ห้องระดับ ม.3
21
กิจกรรม ม.ต้น
1428
นางจุรีรัตน์ คลี่ใบ
ร่วมด้วยช่วยกัน ห้อง E-library
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1431
นายสุเนตร ทะก๋า
จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2 อ.6 ห้องระดับ ม.3
21
กิจกรรม ม.ต้น
1433
นางสมพิศ อุทธิยา
ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา ห้อง 666
21
กิจกรรม ม.ต้น
1434
นางสุทธีรา นัยติ๊บ
ครอบครัวพอเพียง 2 ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1437
นางสาวธัญสิริ กาสนุก
ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น ธนาคารโรงเรียน
21
กิจกรรม ม.ต้น
1438
นายวิศิษฏ์ ดูระยับ
เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต ห้อง 113
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1439
นางสาวพิมพ์ชนิกา ปทุมวิง
ครอบครัวพอเพียง 1 ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
21
กิจกรรม ม.ต้น
1440
นางสาวปภาวรา เต็งวีระกุล
Social Studies Brain Challenge ห้อง 667
21
กิจกรรม ม.ต้น
1508
นางสายยนต์ ผาทอง
พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) ห้องพยาบาล
10
กิจกรรม ม.ต้น
1509
นางสายยนต์ ผาทอง
พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) ห้องพยาบาล
10
กิจกรรม ม.ปลาย
1510
นางสาวอรัญญา หมื่นโฮ้ง
ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2 สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1
65
กิจกรรม ม.ปลาย
1512
นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ
รักษ์สุขภาพ ห้อง 926
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1513
นายศุภวัฒน์ โสภารัตน์
กรีฑา 2 สนาม 4 ลานกีฬา
21
กิจกรรม ม.ต้น
1514
นายวรพงศ์ โพธิรังสิยากร
บาสเกตบอล สนาม 5 สนามบาสเกตบอล
21
กิจกรรม ม.ต้น
1515
นายณัชพล ต้นกล
แบดมินตัน สนาม 2 สนามวอลเลย์บอล
21
กิจกรรม ม.ต้น

 


จำนวนกิจกรรม 150 กิจกรรม : 5 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] Next>>