ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสกิจกรรม
ครูผู้สอน
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
สถานที่เรียน
จำนวนรับ
ระดับชั้น
1516
นายกิตติศักดิ์ จันทร์คำ
กรีฑา 1 สนาม 3 บริเวณหน้าเสาธง
21
กิจกรรม ม.ต้น
1602
นางสุญาณี แจ้งแสงทอง
นาฏศิลป์ 2 อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
21
กิจกรรม ม.ต้น
1603
นายธนู แสนเพ็ชร์
ศิลปะ ม.ต้น ห้อง 635
21
กิจกรรม ม.ต้น
1604
นายประสาทพร เสนาสุทธิพร
เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42) ห้อง ม.6/9 (243)
21
กิจกรรมเฉพาะ
1605
นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์
นาฏศิลป์ 1 อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
21
กิจกรรม ม.ต้น
1606
นายสุรีชัย ศาสตร์นอก
ทัศนศิลป์ ม.ปลาย ห้องศิลปะ
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1607
นางสาวศศิลดา มูลเมือง
นาฏศิลป์ ม.ปลาย อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
16
กิจกรรม ม.ปลาย
1608
นายวัชชพันธ์ บุญณลัย
ยุวมัคคุเทศก์ อาคาร 1 ชั้น 1 (111)
21
กิจกรรม ม.ต้น
1609
นางสาวเหมวรรณ ตันพรม
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ปลาย (เฉพาะเด็กที่มีความสามารถ) อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
10
กิจกรรม ม.ปลาย
1610
นางสาวเหมวรรณ ตันพรม
ดนตรีพื้นเมือง อาคาร90ปี ชั้น3
20
กิจกรรม ม.ต้น
1611
นางสาวณภัสสรณ์ ขอบเงิน
วงโยธวาฑิต ม.ต้น ห้องดนตรี
40
กิจกรรม ม.ต้น
1612
นางสาวณภัสสรณ์ ขอบเงิน
วงโยธวาฑิต ม.ปลาย ห้องดนตรี
40
กิจกรรม ม.ปลาย
1706
นางเบญจพร จะเฮิง
ต้นกล้าอาชีพ ใต้อาคาร 6
21
กิจกรรม ม.ต้น
1708
นางนวลพรรณ คมขำ
Robot ม.ปลาย ห้อง 231/1
10
กิจกรรม ม.ปลาย
1709
นางนวลพรรณ คมขำ
Robot ม.ต้น ห้อง 231/1
10
กิจกรรม ม.ต้น
1711
นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณ
การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย ห้อง 934
10
กิจกรรม ม.ปลาย
1712
นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณ
การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น ห้อง 934
10
กิจกรรม ม.ต้น
1713
นางรัตนา ทิพย์วังเมฆ
รักษ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
21
กิจกรรม ม.ต้น
1714
นางสาวปวีณา แนววงศ์
เสริมวิชาการ ม.3/1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
36
กิจกรรมเฉพาะ
1723
นายสนอง ธนะภาษี
เยาวชนการเกษตร ห้อง 323
21
กิจกรรม ม.ต้น
1725
นายอภิชัย แสนใหญ่
หมากรุกไทย หน้าห้องโสตฯ1
21
กิจกรรม ม.ต้น
1726
นางประกายแก้ว เสียงหวาน
เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21) ห้อง ม.6/9 (243)
21
กิจกรรมเฉพาะ
1727
นายกณิกนันต์ ดอกบัว
คอมพิวเตอร์กราฟิก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
21
กิจกรรม ม.ต้น
1729
นายภาณุพันธุ์ ภาคาผล
Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
10
กิจกรรม ม.ปลาย
1730
นายภาณุพันธุ์ ภาคาผล
Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
10
กิจกรรม ม.ต้น
1733
นายวรเทพ วันกาล
เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22) ห้อง 234
22
กิจกรรมเฉพาะ
1735
นางสาวจงพิศ กาศสกุล
งานประดิษฐ์ ห้อง 311
21
กิจกรรม ม.ต้น
1736
นายศักดิ์นิพล คลี่ใบ
ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง อาคาร 6 ชั้น 2
21
กิจกรรม ม.ต้น
1804
นางสาวทิพนาถ เพลิดเพลิน
เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41) ห้อง 543
20
กิจกรรมเฉพาะ
1806
นางสาวจารุวรรณ ธรรมสอน
อ่านเขียนเรียนรู้ ห้อง 654
20
กิจกรรม ม.ต้น

 


จำนวนกิจกรรม 150 กิจกรรม : 5 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ] Next>>