ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รหัสกิจกรรม
ครูผู้สอน
ชื่อกิจกรรมชุมนุม สถานที่เรียน จำนวนรับ
1=ม.ต้น 2=ม.ปลาย
1336
นางแอนนา วัชรเกตุ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ม.ต้น ห้อง 412
22
1
1338
นายศักดิ์นิพล คลี่ใบ
ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง ห้อง 721
22
1
1342
นางสาวสนธยา กาศสมบูรณ์
เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22) ห้อง ม.6/5 (545)
22
3
1343
นายวิทวัส วรรณสุคนธ์
ตะลุยโจทย์เคมี ห้อง 441
20
2
1344
นางขวัญฤทัย จันทร์สุข
เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43) ห้อง ม.6/3 (543)
21
3
1345
นางเพ็ญศรี ธิมา
ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย ห้องธนาคารโรงเรียน
20
2
1347
นางวรางค์ภัทร ตันศิริ
เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 16-29) ห้อง ม.6/10 (244)
14
3
1348
นายธนาศักดิ์ กองโกย
คนคิดนอกกรอบ ห้อง 515
20
2
1349
นางกัญญารัตน์ สุมนะ
Globe รักษ์โลก ห้อง 668
22
1
1402
นายสุริยา ระย้าแก้ว
เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21) ห้อง ม.6/6 (546)
20
3
1404
นายยุรนันท์ สถานป่า
เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-16) ห้อง ม.6/11 (245)
16
3
1405
นายจีรนล คนเที่ยง
Creative group ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
22
1
1412
นางประภัสสร อภิชัยวิศรุตกุล
เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-22) ห้อง ม.6/3 (543)
22
3
1414
นายอรุณ ขาวล้วน
ยุวชนประชาธิปไตย (เฉพาะสภานักเรียน) ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
20
2
1417
นางจุฬารัตน์ ด่านผาทอง
สมุนไพรไทย ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
20
2
1423
นางจิราภรณ์ อริยะวงศ์ทอง
เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-15) ห้อง ม.6/10 (244)
15
3
1425
นางลลิตตา สุปินะ
โลกศึกษา ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
22
1
1427
นายกฤตภาส ธนไกรโกศล
จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1 อ.6 ห้องระดับ ม.3
22
1
1428
นางจุรีรัตน์ คลี่ใบ
ร่วมด้วยช่วยกัน ห้อง E-library (621)
20
2
1431
นายสุเนตร ทะก๋า
จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2 อ.6 ห้องระดับ ม.3
22
1

 


จำนวนกิจกรรม 152 กิจกรรม : 8 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>