ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รหัสกิจกรรม
ครูผู้สอน
ชื่อกิจกรรมชุมนุม สถานที่เรียน จำนวนรับ
1=ม.ต้น 2=ม.ปลาย
1843
นางวิไลลักษณ์ วันลังกา
English England ห้อง 635
22
1
1844
นางสาวเมธินี ทองตัน
ภาษาจีน ห้อง 648
30
1
1846
นางนิสิตา สรรชัยพฤกษ์
เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 17-31) ห้อง ม.6/11 (246)
15
3
1849
นางนันทพร บุริพา
English Games ห้อง 932
20
2
1856
นายธีระรัฐ หล้าเชียงของ
Intensive English (EP 3/3) ห้อง 653
27
1
1857
นางอังคณา จินะรักษ์
English around you ห้อง ม.3/5 (636)
22
1
1866
นางสาวอภิรดี กองบุญ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น ห้องญี่ปุ่น 631
20
2
1867
นางสาวสกุลกาญจน์ อุ่นสืบ
วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี) ห้อง 935
20
1
1903
นางกาญจนา บัวคำ
เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-17) ห้อง ม.6/9 (243)
17
3
1904
นางสาวชญาภัทร ดีพรมกุล
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
22
1
1911
นายณภัทร ธุรกิจ
รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4) สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
65
2
1914
นางจันทนา วังกาษร
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
20
2

 


จำนวนกิจกรรม 152 กิจกรรม : 8 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8