กิจกรรมชุมนุมม.ต้น - ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
Go to content
แสดงผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน (กลุ่มเฉพาะ)
รหัส
ชื่อชุมนุม
จำนวนสมัคร
รายชื่อ
1915
    เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 21-40)
20
1102
    เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 22-41)
24
1109
    เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 19-35)
17
1220
    เสริมทักษะ ม.4/1
13
1231
    เสริมทักษะ ม.5/1 ก
7
1238
    เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-16 )
10
1240
    เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-20)
11
1304
    เสริมทักษะ ม.4/1 ข
15
1310
    ฟิสิกส์สับประยุทธ์ ม.5/1 ข
13
1312
    เสริมวิชาการ ม.2/1
34
1318
    เสริมวิชาการ ม.1/1
36
1330
    เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
20
1332
    เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
17
1333
    เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-44)
22
1342
    เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-21)
17
1344
    เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 17-31)
15
1347
    เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 19-35)
17
1402
    เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-18)
14
1404
    เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-20)
17
1412
    เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-24)
21
1423
    เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 25-48)
23
1604
    เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 22-42)
17
1714
    เสริมวิชาการ ม.3/1
36
1726
    เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-21)
17
1733
    เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
17
1804
    เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
20
1810
    ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.3/2)
15
1816
    เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-43)
21
1822
    ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
31
1825
    เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 21-39)
18
1831
    เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 25-48)
24
1846
    เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-24)
23
1912
    รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
49
1834
    ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
29
1242
    เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-18)
14

 

© Nareerat.ac.th | กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
data

© Nareerat.ac.th | กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
Back to content