กิจกรรมชุมนุมม.ต้น - ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
Go to content
แสดงผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน (กลุ่มเฉพาะ)
รหัส
ชื่อชุมนุม
จำนวนสมัคร
รายชื่อ
1102
    เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-44)
22
1109
    เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-44)
22
1238
    เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 16-29 )
14
1302
    เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-15)
9
1332
    เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-22)
18
1333
    เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-21)
18
1342
    เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22)
18
1344
    เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 23-43)
22
1347
    เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 16-29)
14
1402
    เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่1-3 ,5-21)
20
1404
    เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-16)
16
1412
    เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-22)
17
1423
    เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-15)
12
1503
    เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 22-41)
20
1604
    เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 22-41)
19
1726
    เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-21)
16
1733
    ทดสอบระบบ
21
1804
    เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44)
22
1809
    เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-21)
15
1816
    เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 18-33)
14
1831
    เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-15)
14
1835
    รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
50
1836
    เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 16-32)
13
1846
    เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 17-31)
12
1903
    เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-17)
12

 

© Nareerat.ac.th | กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
data

© Nareerat.ac.th | กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
Back to content