รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39967
เด็กชายกฤติธี  แสนคำ
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
39987
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชื่นบาน
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
39998
เด็กชายเกียรติสกุล  กันกา
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
40017
เด็กหญิงจินจุฑา  โกสัยศิริกุล
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
40029
เด็กหญิงชญานิน  วังกาวรรณ์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
40048
เด็กชายชยางกูร  เวียงยา
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
40055
เด็กหญิงชัญญานุช  ร่มเย็น
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
40059
เด็กชายชิษณุพงศ์  ทะจักร์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
40076
เด็กหญิงณฤดี  ศรีเจริญภาภร
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
10 
40092
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ยศเลิศ
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
11 
40105
เด็กหญิงติชิลา  จตุพิธพรลัคนา
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
12 
40136
เด็กชายธวัชชัย  อุดแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
13 
40142
เด็กหญิงธัญพิชชา  กิ่งยอด
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
14 
40157
เด็กหญิงนฤภร  พลอยยอดสาร
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
15 
40173
เด็กหญิงบุณยานุช  วังคำ
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
16 
40179
เด็กหญิงปณิตา  ถุงพลอย
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
17 
40194
เด็กหญิงปวันรัตน์  ปันทรส
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
18 
40202
เด็กหญิงปานปั้น  นุชธิสาร
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
19 
40206
เด็กชายปาลปวีณ์  สินมณี
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
20 
40245
เด็กหญิงพัทธนันท์  คำลือ
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
21 
40264
เด็กหญิงพิมพ์มาดาร์  ชัยภิวงศ์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
22 
40274
เด็กหญิงพิรญาณ์  สีริษา
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
23 
40279
เด็กชายพีรวัส  บ่อคำ
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
24 
40294
เด็กหญิงภรภัทร  ไชยยงยศ
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
25 
40309
เด็กชายภาวิต  ภาสสัทธา
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
26 
40338
เด็กชายวรนน  สัจจะนรพันธ์
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
27 
40342
เด็กหญิงวรมณี  ทองประไพ
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
28 
40346
เด็กหญิงวรัญญา  ชุ่มแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
29 
40350
เด็กชายวิเชียรรัตน์  ดอกแก้ว
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
30 
40352
เด็กหญิงวิภาดา  แสนสนั่น
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
31 
40358
เด็กหญิงเวโรนิกา  โบบูล่า
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
32 
40363
เด็กหญิงศศินิภา  โปธาตุ
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
33 
40376
เด็กหญิงศุภรดา  ศิริบรรพต
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
34 
40380
เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วมา
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
35 
40407
เด็กหญิงสุภัสสรา  ศฤงคาร
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน
36 
40419
เด็กหญิงอรชพร  จะวะนะ
   เสริมวิชาการ ม.1/1
   ห้อง ม.1/1 (1021)
รอประเมิน