รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.10

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39953
นายกณวรรธน์  อุปนันไชย
   นาฏศิลป์ 1 (เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนกับครูผู้สอนโดยตรงแล้วเท่านั้น)
   ห้อง 732 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
40016
เด็กหญิงจิตติสุดา  ใจสงัด
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
40020
เด็กหญิงจิรานันท์  หงษ์แสง
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   654
รอประเมิน
40030
เด็กหญิงชญานิศ  กิตวงศ์
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
40074
เด็กหญิงณภัทร์ชฏา  ประเทศรัตน์
   แบดมินตัน
   สนาม4
รอประเมิน
40086
เด็กหญิงณัฐธนพร  กาวีเปิ๊บ
   งานประดิษฐ์
   514
รอประเมิน
40106
เด็กชายติณณ์  สรพันธ์
   All Ears English Music
   313
รอประเมิน
40112
เด็กหญิงธณิดากานต์  กองโกย
   ประชาสัมพันธ์วัยทีน
   645
รอประเมิน
40117
เด็กชายธนกฤต  แสงบัวแก้ว
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   332
รอประเมิน
10 
40119
เด็กชายธนโชติ  แจ้งเลิศ
   งานประดิษฐ์
   514
รอประเมิน
11 
40135
นายธฤต  เพชรศักดา
   เทเบิลเทนนิส
   ใต้ถุนอาคาร 2
รอประเมิน
12 
40149
เด็กหญิงธิษณามณี  รักประยูร
   All Ears English Music
   313
รอประเมิน
13 
40159
เด็กหญิงนันทณัฐ  คุณจริยกุล
   กรีฑา 2
   สนามหญ้าหน้าอาคารน้ำเพชร
รอประเมิน
14 
40170
เด็กหญิงบัณฑิตา  อินกาสุข
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
15 
40171
เด็กหญิงบุญทิพย์  ขวัญทอง
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
16 
40176
เด็กชายปฏิภาณ  บ้านหนอง
   วงโยธวาทิต ม.ต้น
   ห้องวงโยธวาทิต ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
17 
40187
เด็กหญิงปรภาว์  จันภิลม
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
18 
40188
เด็กชายปรเมษฐ  สุดเสน่ห์
   เทเบิลเทนนิส
   ใต้ถุนอาคาร 2
รอประเมิน
19 
40203
เด็กหญิงปารวี  แสงคำ
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
20 
40209
เด็กหญิงปิยดา  ประเทือง
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
21 
40211
เด็กหญิงปิยธิดา  พันธุมี
   ประชาสัมพันธ์วัยทีน
   645
รอประเมิน
22 
40215
เด็กชายปุญญพัฒน์  ขวัญโต
   
   
รอประเมิน
23 
40217
เด็กหญิงปุญญิศา  โพธิ์แก้วเจริญพันธุ์
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   654
รอประเมิน
24 
40222
เด็กหญิงปุณยาพร  เหลาดา
   All Ears English Music
   313
รอประเมิน
25 
40232
เด็กหญิงพรอนงค์  ยาสุปิ
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
26 
40237
เด็กหญิงพัชรกนก  พรมภิไชย
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
27 
40257
เด็กหญิงพิชญาพร  มีเสาเรือน
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   654
รอประเมิน
28 
40262
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ประเวช
   งานประดิษฐ์
   514
รอประเมิน
29 
40268
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วีระติภากร
   งานประดิษฐ์
   514
รอประเมิน
30 
40269
เด็กหญิงพิมลทรัตน์  ตรีเทพชาญชัย
   All Ears English Music
   313
รอประเมิน
31 
40281
เด็กหญิงวุฑฒินันท์  นันทะไสย
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
32 
40322
เด็กหญิงมีนธิรา  วงศ์วาท
   
   
รอประเมิน
33 
40347
เด็กชายวริทธิ์  กุลธนพิพัฒน์พงศ์
   เทเบิลเทนนิส
   ใต้ถุนอาคาร 2
รอประเมิน
34 
40349
เด็กหญิงวันวิสา  อิ่มสมโภชน์
   ประชาสัมพันธ์วัยทีน
   645
รอประเมิน
35 
40353
เด็กหญิงวิรัญชนา  ธุระกิจ
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
36 
40354
นายวิริยา  ศิริเดชพันธุ์
   
   
รอประเมิน
37 
40366
เด็กหญิงศิริกัญญา  ผาทอง
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   654
รอประเมิน
38 
40367
เด็กหญิงศิริการจน์  อยู่ขำ
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   415
รอประเมิน
39 
40374
เด็กชายศุภณัฏฐ์  นันทะยานา
   เทเบิลเทนนิส
   ใต้ถุนอาคาร 2
รอประเมิน
40 
40384
เด็กหญิงสกุลการณ์  พองาม
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
41 
40386
เด็กหญิงสรัลชนา  สุรินทร์
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
42 
40403
เด็กหญิงสุพิชญา  ฝักฝ่าย
   งานประดิษฐ์
   514
รอประเมิน