รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.11

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39957
เด็กชายกมนทรรศน์  แสงบุญ
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   322
รอประเมิน
39959
เด็กหญิงกมลลักษณ์  คูหา
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
40000
เด็กหญิงขวัญข้าว  อินกุณา
   ซูโดกุ (Sudoku)
   647 ห้องเรียน ม.3/10
รอประเมิน
40007
เด็กหญิงเขมจิรา  กึกก้อง
   ยุวมัคคุเทศก์
   ห้องสมาคมศิษย์เก่า อาคารน้ำเพชร
รอประเมิน
40011
เด็กหญิงจังคนิภา  วงศ์ปินะ
   แบดมินตัน
   สนาม4
รอประเมิน
40022
เด็กหญิงจิราภา  งามสังข์
   Robot ม.ต้น
   ห้อง HCEC 236
รอประเมิน
40032
เด็กหญิงชญานิศ  นุคำ
   Smart English
   ห้องสมุดโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
รอประเมิน
40036
เด็กหญิงชนัญชิดา  ยานะวิน
   English England
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (422)
รอประเมิน
40043
เด็กหญิงชนิกานต์  น้อยภัยเมือง
   ประชาสัมพันธ์วัยทีน
   645
รอประเมิน
10 
40060
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เลิศศิริโพธิกุล
   Smart English
   ห้องสมุดโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
รอประเมิน
11 
40067
เด็กหญิงฐิติรัตน์  หอมขจร
   จดหมายข่าวนารีรัตน์
   658
รอประเมิน
12 
40069
เด็กหญิงณฐภัค  ทองริว
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   415
รอประเมิน
13 
40072
เด็กหญิงณภปฤณ  เนตรชลายุทธ
   Robot ม.ต้น
   ห้อง HCEC 236
รอประเมิน
14 
40075
เด็กชายณภูมิ  สุดเสน่ห์
   English England
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (422)
รอประเมิน
15 
40097
เด็กหญิงณัฐวิภา  สมฤทธิ์
   All Ears English Music
   313
รอประเมิน
16 
40099
เด็กหญิงณิชกานต์  เพ็ชรหาญ
   Robot ม.ต้น
   ห้อง HCEC 236
รอประเมิน
17 
40100
เด็กหญิงณิชชา  อินทนนท์
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   415
รอประเมิน
18 
40102
เด็กหญิงณิฌา  หนองหลิ่ง
   ยุวมัคคุเทศก์
   ห้องสมาคมศิษย์เก่า อาคารน้ำเพชร
รอประเมิน
19 
40103
เด็กหญิงดังหทัย  สุวรรรทะ
   จดหมายข่าวนารีรัตน์
   658
รอประเมิน
20 
40127
เด็กชายธนวิชญ์  จันทรัตน์
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องประชุมมุกดาหาร (ห้องโสตฯ 1)
รอประเมิน
21 
40139
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขวัญอยู่
   แบดมินตัน
   สนาม4
รอประเมิน
22 
40152
เด็กชายธีรเมธ  ถิ่นเมือง
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   322
รอประเมิน
23 
40180
เด็กหญิงปภัสสร  หงษ์พาเวียน
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (436)
รอประเมิน
24 
40199
เด็กชายปัณพงศ์  แมตเมือง
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   322
รอประเมิน
25 
40200
เด็กหญิงปัทมพร  กาศเกษม
   Smart English
   ห้องสมุดโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
รอประเมิน
26 
40213
เด็กหญิงปิย์วรา  ดุเหว่า
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
27 
40247
เด็กหญิงพิชชากร  กลมกล่อม
   ยุวมัคคุเทศก์
   ห้องสมาคมศิษย์เก่า อาคารน้ำเพชร
รอประเมิน
28 
40255
เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณวงศ์
   วงโยธวาทิต ม.ต้น
   ห้องวงโยธวาทิต ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
29 
40266
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แตกฉาน
   Smart English
   ห้องสมุดโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
รอประเมิน
30 
40267
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วันมหาใจ
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   415
รอประเมิน
31 
40276
เด็กหญิงพีรชยา  กิตติรัตน์
   จดหมายข่าวนารีรัตน์
   658
รอประเมิน
32 
40285
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ก่อกอง
   สนุกกับวิทยาศาสตร์
   ห้อง411
รอประเมิน
33 
40296
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  กิติสาร
   ยุวมัคคุเทศก์
   ห้องสมาคมศิษย์เก่า อาคารน้ำเพชร
รอประเมิน
34 
40311
เด็กชายภูวดล  หงษ์หิน
   ยุวมัคคุเทศก์
   ห้องสมาคมศิษย์เก่า อาคารน้ำเพชร
รอประเมิน
35 
40317
เด็กหญิงมนรดา  ก๋าแก้ว
   ซูโดกุ (Sudoku)
   647 ห้องเรียน ม.3/10
รอประเมิน
36 
40320
เด็กหญิงมนัสนันท์  กันทะวงค์
   เวทคณิต ม.ต้น
   ห้อง 211 ห้องประชุมเกล็ดแก้ว
รอประเมิน
37 
40343
เด็กหญิงวรลัญช์  สุคนธเมธีรัตน์
   เทเบิลเทนนิส
   ใต้ถุนอาคาร 2
รอประเมิน
38 
40379
เด็กหญิงศุภาภรณ์  ผกด
   สนุกกับวิทยาศาสตร์
   ห้อง411
รอประเมิน
39 
40385
เด็กชายสรศาสตร์  เฝือชัย
   ซูโดกุ (Sudoku)
   647 ห้องเรียน ม.3/10
รอประเมิน
40 
40389
เด็กชายสวกฤต  แม่นยำ
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   322
รอประเมิน
41 
40399
เด็กหญิงสุปาณี  เทศเมือง
   สนุกกับวิทยาศาสตร์
   ห้อง411
รอประเมิน
42 
40421
เด็กชายอริย์ธัช  ธรรมสมบูรณ์
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   322
รอประเมิน