รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.12

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39958
เด็กหญิงกมลชนก  นิลเกตุ
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 5 ชั้น 3
รอประเมิน
39960
เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญอริยเทพ
   บาสเกตบอล
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา (ใต้ถุนอาคาร 2)
รอประเมิน
39966
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  คำผัด
   อ่านเขียนเรียนรู้
   654
รอประเมิน
39974
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์สอน
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปีชั้น3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
39977
เด็กหญิงกัญญาพรรณ  แซ่ผ่าน
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 5 ชั้น 3
รอประเมิน
39978
เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัตนพันธุ์จักร์
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 5 ชั้น 3
รอประเมิน
39984
เด็กหญิงกันติชา  ปัญญาศิลป์
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 246
รอประเมิน
39992
เด็กชายกิตติวัฒน์  เผือกจันทร์
   บาสเกตบอล
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา (ใต้ถุนอาคาร 2)
รอประเมิน
40019
เด็กชายจิรัฏฐ์  บัตริยะ
   All Ears English Music
   313
รอประเมิน
10 
40045
เด็กหญิงชนิสรา  มีบุญ
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 5 ชั้น 3
รอประเมิน
11 
40052
เด็กหญิงชลธิชา  จิตรมั่น
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 5 ชั้น 3
รอประเมิน
12 
40061
เด็กหญิงชุติพร  ผูกจิต
   จดหมายข่าวนารีรัตน์
   658
รอประเมิน
13 
40063
เด็กหญิงโชติกา  ทองอิ่น
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปีชั้น3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
14 
40077
เด็กหญิงณัฏกานต์  นิ่มสาย
   บาสเกตบอล
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา (ใต้ถุนอาคาร 2)
รอประเมิน
15 
40096
เด็กหญิงณัฐวดี  แสงด้วง
   บาสเกตบอล
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา (ใต้ถุนอาคาร 2)
รอประเมิน
16 
40113
เด็กชายธนกร  ฝั้นมงคล
   บาสเกตบอล
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา (ใต้ถุนอาคาร 2)
รอประเมิน
17 
40116
เด็กชายธนกฤต  เล็งผลพัฒนา
   All Ears English Music
   313
รอประเมิน
18 
40130
เด็กหญิงธนัชพร  ปัญญาใจ
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 5 ชั้น 3
รอประเมิน
19 
40160
เด็กหญิงนันทพร  แปงใจ
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 5 ชั้น 3
รอประเมิน
20 
40162
เด็กหญิงนิชาภัทร  วงศ์เวียน
   ซูโดกุ (Sudoku)
   647 ห้องเรียน ม.3/10
รอประเมิน
21 
40175
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อามาตร์
   บาสเกตบอล
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา (ใต้ถุนอาคาร 2)
รอประเมิน
22 
40196
เด็กชายปัญญากร  อินทร์สุวรรณ
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
    ห้องพักครู ระดับ ม.3 อาคาร 6 ชั้น 3
รอประเมิน
23 
40197
เด็กชายปัญยณัฏฐ์  ศรีทัน
   บาสเกตบอล
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา (ใต้ถุนอาคาร 2)
รอประเมิน
24 
40207
เด็กหญิงปาลิดา  สมเป็ง
   อ่านเขียนเรียนรู้
   654
รอประเมิน
25 
40229
เด็กหญิงพรน้ำมนต์  มนกลม
   Smart English
   ห้องสมุดโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
รอประเมิน
26 
40243
เด็กหญิงพัตร์พิมน  น้อยเขียว
   English England
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (422)
รอประเมิน
27 
40246
เด็กหญิงพาขวัญ  ธีรรัศมีวงษ์
   All Ears English Music
   313
รอประเมิน
28 
40250
เด็กหญิงพิชชาภา  ทาทอง
   กรีฑา 2
   สนามหญ้าหน้าอาคารน้ำเพชร
รอประเมิน
29 
40252
เด็กชายพิชญ์  ตนาวรรณ
   กรีฑา 2
   สนามหญ้าหน้าอาคารน้ำเพชร
รอประเมิน
30 
40278
เด็กชายพีรภาพ  พยาแก้ว
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 5 ชั้น 3
รอประเมิน
31 
40298
เด็กหญิงภัทร์นรินท์  บุญมาภิ
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 5 ชั้น 3
รอประเมิน
32 
40300
เด็กหญิงภัทรภร  ขานไข
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   662 (ห้องปฏิบัติการสังคม
รอประเมิน
33 
40310
เด็กหญิงภาวินี  ไชยพงษ์วิสุตษ์
   E-Sport ม.ต้น
   ใต้อาคาร2
รอประเมิน
34 
40337
เด็กหญิงวนัชพร  วงค์เมือง
   จดหมายข่าวนารีรัตน์
   658
รอประเมิน
35 
40340
เด็กหญิงวรพิชชา  ผาทอง
   English England
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (422)
รอประเมิน
36 
40345
เด็กหญิงวรัชยา  นันแก้ว
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 246
รอประเมิน
37 
40375
เด็กหญิงศุภรดา  ตั้งกิตติพงศ์
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   332
รอประเมิน
38 
40387
เด็กหญิงสรัลพร  อุดมผล
   บาสเกตบอล
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา (ใต้ถุนอาคาร 2)
รอประเมิน
39 
40388
เด็กหญิงสโรชิน  คงคาธร
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 5 ชั้น 3
รอประเมิน
40 
40414
เด็กหญิงอนัญญา  ภิญโญ
   English England
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (422)
รอประเมิน
41 
40425
เด็กหญิงอาจรีย์  เชื่อมขุนทด
   บาสเกตบอล
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา (ใต้ถุนอาคาร 2)
รอประเมิน
42 
40433
เด็กหญิงเอมิกา  มั่งมา
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปีชั้น3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน