รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39952
เด็กหญิงกชมน  เสถียรพัฒนากูล
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
39964
เด็กชายกรวิทย์  แสวงทรัพย์
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
39985
เด็กหญิงกันยารัตน์  กันจะนะ
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
39993
เด็กหญิงกิตพร  เพชรพัฒนากุล
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
40023
เด็กชายจีรภูมิ  เครือใจ
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
40046
เด็กชายชเนนทร์  เตชะทิพย์พงศ์
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
40053
เด็กชายชวโรจน์  บุญมาก
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
40122
เด็กหญิงธนพร  ใจยะ
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
40144
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทองเชื้อ
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
10 
40177
เด็กชายปฐพี  บัวนาค
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
11 
40192
เด็กชายปวริศม์  จินดาวัน
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
12 
40201
เด็กหญิงปาณชีวา  กวางวิจิตรกุล
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
13 
40204
เด็กหญิงปาริศา  กันทะวงษ์
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
14 
40239
เด็กหญิงพัชรพร  กะแก้ว
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
15 
40240
เด็กหญิงพัชรภรณ์  บัวบาน
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
16 
40253
เด็กหญิงพิชญธิดา  คุ้มวงษ์
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
17 
40256
เด็กชายพิชญา  ศรีวิลัย
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
18 
40260
เด็กหญิงพิชญาภา  ไร่ห้วย
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
19 
40261
เด็กหญิงพิมพ์นารา  จิรอภิชาติตระกูล
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
20 
40265
เด็กหญิงพิมพ์รภัช  ชัยเลิศวีระกร
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
21 
40275
เด็กหญิงพิลัดดา  สารศรี
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
22 
40290
เด็กหญิงฟิลิเซีย  ลาร์สสัน
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
23 
40295
เด็กหญิงภรภัทร  ท่อนคำ
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
24 
40321
เด็กหญิงมัชนันต์  ทับโชติ
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
25 
40357
เด็กหญิงวีธรา  ครองสุข
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
26 
40400
เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์สว่าง
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
27 
40413
เด็กชายเหมือนเผ่า  สุวรรณกาศ
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
28 
40430
เด็กชายอิสรานุวัฒน์  ธีระศานต์
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน
29 
40432
เด็กชายอีธาน  กริฟฟิน
   ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
   ห้อง ม.1/2 (651)
รอประเมิน