รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39971
เด็กชายก้องภพ  เพชรประไพ
   All Ears English Music
   313
รอประเมิน
39990
เด็กชายกิตติคุณ  หนองแส
   Robot ม.ต้น
   ห้อง HCEC 236
รอประเมิน
39995
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  รัตนกรัณฑ์กุล
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
40004
เด็กหญิงขวัญรัตน์  โสขุมา
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
40008
เด็กชายเขมนันท์  ทนันชัย
   เทเบิลเทนนิส
   ใต้ถุนอาคาร 2
รอประเมิน
40021
เด็กหญิงจิราพัชร  สิงห์คำ
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
40033
เด็กหญิงชนกนาถ  จำรูญ
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
40035
เด็กหญิงชนนิกานต์  อุดคำมี
   All Ears English Music
   313
รอประเมิน
40085
เด็กหญิงณัฐณิชา  ณ สุวรรณ
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
10 
40101
เด็กหญิงณิชญาดา  วงศ์ดาว
   เทเบิลเทนนิส
   ใต้ถุนอาคาร 2
รอประเมิน
11 
40104
เด็กหญิงตามภรณ์  ชัยชนะ
   วงโยธวาทิต ม.ต้น
   ห้องวงโยธวาทิต ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
12 
40111
เด็กหญิงทิพยาภา  เหล็กกล้า
   ชุมนุม YC ม.ต้น
   ห้องแนะแนว (722)
รอประเมิน
13 
40126
เด็กหญิงธนวรรณ  บัดติยา
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
14 
40140
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ก๋าทอง
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   332
รอประเมิน
15 
40143
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ส่างกาน
   All Ears English Music
   313
รอประเมิน
16 
40153
เด็กหญิงนงนภัส  แก้วอาทะ
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
17 
40158
เด็กหญิงนวพร  ร่มเย็น
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
18 
40168
เด็กหญิงนีรชา  ใจกระเสน
   เทเบิลเทนนิส
   ใต้ถุนอาคาร 2
รอประเมิน
19 
40178
เด็กหญิงปณิดา  อ่อนตานา
   เทเบิลเทนนิส
   ใต้ถุนอาคาร 2
รอประเมิน
20 
40189
เด็กชายปรัชญ์  ปัญญายง
   เทเบิลเทนนิส
   ใต้ถุนอาคาร 2
รอประเมิน
21 
40190
เด็กหญิงปรีดิทา  สมปานแก้ว
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
22 
40224
เด็กชายพชรดนัย  ผาทอง
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องประชุมมุกดาหาร (ห้องโสตฯ 1)
รอประเมิน
23 
40230
เด็กหญิงพรรชณิฎาร์  ครองศิล
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องประชุมมุกดาหาร (ห้องโสตฯ 1)
รอประเมิน
24 
40235
เด็กหญิงพลอยปภัส  วงศ์วัฒนานุกุล
   บาสเกตบอล
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา (ใต้ถุนอาคาร 2)
รอประเมิน
25 
40248
เด็กหญิงพิชชาพัชญ์  โล่พานิช
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
26 
40251
เด็กหญิงพิชชาภา  แสนยศ
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   332
รอประเมิน
27 
40280
เด็กชายพีรวิชญ์  ทุ่งสง
   Robot ม.ต้น
   ห้อง HCEC 236
รอประเมิน
28 
40306
เด็กหญิงภัทราวดี  กวางประสิทธิ์
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
29 
40312
เด็กหญิงภูษิตา  บุนนาค
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
30 
40314
เด็กหญิงมธุรดา  พรมปา
   All Ears English Music
   313
รอประเมิน
31 
40319
เด็กหญิงมนัสขวัญ  สวนนุช
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
32 
40327
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สีสด
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   332
รอประเมิน
33 
40329
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ราชคม
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   332
รอประเมิน
34 
40341
เด็กชายวรพิชญ์  ข่มอาวุธ
   เทเบิลเทนนิส
   ใต้ถุนอาคาร 2
รอประเมิน
35 
40360
เด็กหญิงศรัณย์พร  ชั้นขวัญ
   จีนจัด
   659
รอประเมิน
36 
40373
เด็กหญิงศุภกานต์  ศุภจิตรานนท์
   All Ears English Music
   313
รอประเมิน
37 
40378
เด็กหญิงศุภสุดา  มาใจวงศ์
   All Ears English Music
   313
รอประเมิน
38 
40390
เด็กหญิงสาริสา  ตุ่นหนิ้ว
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   332
รอประเมิน
39 
40395
เด็กหญิงสุธิดา  มากจีน
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   332
รอประเมิน
40 
40398
เด็กหญิงสุปรียา  มูลเมือง
   บาสเกตบอล
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา (ใต้ถุนอาคาร 2)
รอประเมิน
41 
40405
เด็กหญิงสุภัคชญา  ธูปนิ่ม
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
42 
40411
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองประไพ
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องประชุมมุกดาหาร (ห้องโสตฯ 1)
รอประเมิน