รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.4

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39970
เด็กหญิงกวินธิดา  กองหาญ
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
39989
เด็กหญิงกานต์ณิชา  เมฆขยาย
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   ห้องพักครู ระดับ ม.3 อาคาร 6 ชั้น 3
รอประเมิน
39994
เด็กหญิงกลุธรา  ม้าดี
   จีนจัด
   659
รอประเมิน
40015
เด็กชายจิตตพัฒน์  ปรีดา
   Robot ม.ต้น
   ห้อง HCEC 236
รอประเมิน
40039
เด็กหญิงชนัฐปภา  จักรทอง
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   ห้องพักครู ระดับ ม.3 อาคาร 6 ชั้น 3
รอประเมิน
40044
เด็กหญิงชนิสรา  กล้วยทอง
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
40049
เด็กหญิงชยาดา  สมบูรณ์
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
40056
เด็กชายชัยเดช  พลแหลม
   English England
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (422)
รอประเมิน
40064
เด็กหญิงฌาลิสสา  พลอยเจริญ
   นาฏศิลป์ 1 (เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนกับครูผู้สอนโดยตรงแล้วเท่านั้น)
   ห้อง 732 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
10 
40065
เด็กชายญาณวรุตม์  แกล้วกล้า
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปีชั้น3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
11 
40068
เด็กหญิงฐิติวรดา  สุริยะ
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
12 
40087
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วกล้า
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
13 
40131
เด็กชายธนาคาร  ฮึ้งฮก
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง 724
รอประเมิน
14 
40132
เด็กหญิงธนิสตา  สีอินทร์
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปีชั้น3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
15 
40212
เด็กหญิงปิยนมน  เมืองมูล
   ชุมนุม YC ม.ต้น
   ห้องแนะแนว (722)
รอประเมิน
16 
40221
เด็กหญิงปุณยาพร  พรมลา
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
17 
40233
เด็กหญิงพริสา  เวียงนาค
   จีนจัด
   659
รอประเมิน
18 
40249
เด็กหญิงพิชชาพัทร์  ม้าหลวง
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
19 
40259
เด็กหญิงพิชญาภา  ชวนมา
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปีชั้น3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
20 
40263
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ผัดผ่อง
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
21 
40273
เด็กชายพิรชัช  พันธุเวช
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องประชุมมุกดาหาร (ห้องโสตฯ 1)
รอประเมิน
22 
40302
เด็กหญิงภัทรวดี  ชื่นดี
   ชุมนุม YC ม.ต้น
   ห้องแนะแนว (722)
รอประเมิน
23 
40303
เด็กหญิงภัทรวดี  รังษี
   English around you
   639
รอประเมิน
24 
40305
เด็กหญิงภัทรวรรณ  มีโรง
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
25 
40318
เด็กหญิงมนัญชยา  อินต๊ะวงค์
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
26 
40323
เด็กหญิงเมธาพร  คนธรรพ์
   English around you
   639
รอประเมิน
27 
40328
เด็กหญิงรินรดา  พรมตา
   ชุมนุม YC ม.ต้น
   ห้องแนะแนว (722)
รอประเมิน
28 
40332
เด็กหญิงลักษิกา  แก้วสมนึก
   จีนจัด
   659
รอประเมิน
29 
40334
เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วมารัตน์
   จีนจัด
   659
รอประเมิน
30 
40336
เด็กหญิงวณิชพร  พรหมเมฆ
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปีชั้น3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
31 
40344
เด็กหญิงวรวลัญซ์  อุนจะนำ
   จีนจัด
   659
รอประเมิน
32 
40355
เด็กหญิงวิศรุตา  เครือวรพันธุ์
   จดหมายข่าวนารีรัตน์
   658
รอประเมิน
33 
40362
เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ฟู
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปีชั้น3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
34 
40364
เด็กหญิงศศิประภา  เดชอุปการ
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   ห้องพักครู ระดับ ม.3 อาคาร 6 ชั้น 3
รอประเมิน
35 
40370
เด็กหญิงศิโรรัตน์  เตียนจักร์
   จดหมายข่าวนารีรัตน์
   658
รอประเมิน
36 
40382
เด็กหญิงษมาพร  คำมูล
   ประชาสัมพันธ์วัยทีน
   645
รอประเมิน
37 
40393
เด็กชายสิระ  เจียมสัจจะมงคล
   จดหมายข่าวนารีรัตน์
   658
รอประเมิน
38 
40402
เด็กหญิงสุพิชชา  ทรัพย์สุข
   วงโยธวาทิต ม.ต้น
   ห้องวงโยธวาทิต ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
39 
40409
เด็กหญิงสุภิสรา  ศรีจันทร์
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   ห้องพักครู ระดับ ม.3 อาคาร 6 ชั้น 3
รอประเมิน
40 
40415
เด็กหญิงอนันตญา  แสนอุ้ม
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
41 
40416
เด็กหญิงอโนชา  จันทะราช
   จีนจัด
   659
รอประเมิน
42 
40420
เด็กชายอรรถพันธ์  สุริยะวงค์
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องประชุมมุกดาหาร (ห้องโสตฯ 1)
รอประเมิน