รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.5

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
30280
เด็กหญิงนิภาพร  เมืองก้อน
   เยาวชนการเกษตร
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
39954
เด็กหญิงกฤตภรณ์  พรินทรากุล
   สวยใสตามวัย
   436
รอประเมิน
39962
เด็กหญิงกรกัญยา  สีเทา
   พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
39976
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขศิลปชัย
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
39979
เด็กหญิงกัญญาภัค  เรืองขจร
   เยาวชนการเกษตร
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
40005
เด็กหญิงขวัญฤทัย  กางกั้น
   กรีฑา 2
   สนามหญ้าหน้าอาคารน้ำเพชร
รอประเมิน
40012
เด็กหญิงจังคนิภา  สุวรรณวงษ์จันทร์
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
40025
เด็กชายจุติเเทพ  เพชรโก
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องประชุมมุกดาหาร (ห้องโสตฯ 1)
รอประเมิน
40050
เด็กชายชยุตพงศ์  ดีคำ
   A-math ม.ต้น
   641
รอประเมิน
10 
40066
เด็กหญิงฐิดาภา  เชี่ยวพานิชย์
   กรีฑา 2
   สนามหญ้าหน้าอาคารน้ำเพชร
รอประเมิน
11 
40070
เด็กหญิงณฐมน  ธนดิตถ์กิตติกุล
   ประชาสัมพันธ์วัยทีน
   645
รอประเมิน
12 
40084
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คำสี
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
13 
40093
เด็กหญิงณัฐรดา  นวพลจินดา
   All Ears English Music
   313
รอประเมิน
14 
40115
เด็กชายธนกฤต  จิรวุฒิโชติ
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องประชุมมุกดาหาร (ห้องโสตฯ 1)
รอประเมิน
15 
40125
เด็กชายธนภัทร  ดอกบัว
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องประชุมมุกดาหาร (ห้องโสตฯ 1)
รอประเมิน
16 
40129
เด็กหญิงธนศร  ลังกะสูตร
   All Ears English Music
   313
รอประเมิน
17 
40154
เด็กหญิงนงนภัส  ศิริโรจ์วัฒนา
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
18 
40164
เด็กชายนิติพัฒน์  ขวดแก้ว
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
19 
40167
เด็กหญิงนิรัชพร  หนองแส
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
20 
40169
เด็กหญิงบงกชเพชร  หัตถเสรีพงษ์
   เยาวชนการเกษตร
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
21 
40174
เด็กหญิงเบญญา  ซ้องก๋า
   ห้องเรียนสีเขียวรักษ์พลังงาน
   ห้อง 1026
รอประเมิน
22 
40185
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วันอินทร์
   งานประดิษฐ์
   514
รอประเมิน
23 
40208
เด็กหญิงปิยฉัตร  พิชัยเสน
   เยาวชนการเกษตร
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
24 
40227
เด็กหญิงพรนภัส  โปทาหนัก
   วงโยธวาทิต ม.ต้น
   ห้องวงโยธวาทิต ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
25 
40228
เด็กหญิงพรนภัส  เเสนอุ้ม
   เยาวชนการเกษตร
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
26 
40254
เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองอิ่น
   เยาวชนการเกษตร
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
27 
40271
เด็กหญิงพิยดา  เหมืองใจมา
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
28 
40286
เด็กหญิงเพราพิลาส  สมใจ
   วงโยธวาทิต ม.ต้น
   ห้องวงโยธวาทิต ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
29 
40292
เด็กชายภคพล  จอมมานพ
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   322
รอประเมิน
30 
40297
เด็กชายภัทรดนัย  แก้ววิชิต
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องประชุมมุกดาหาร (ห้องโสตฯ 1)
รอประเมิน
31 
40301
เด็กหญิงภัทรมน  อุทธวงศ์
   เยาวชนการเกษตร
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
32 
40304
เด็กหญิงภัทรวดี  วิโรจน์เรืองรัตน์
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
33 
40315
เด็กหญิงมธุลดา  แมตเมือง
   เยาวชนการเกษตร
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
34 
40339
เด็กหญิงวรณัน  อินต๊ะจัง
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
35 
40365
เด็กหญิงศิรัญญา  วงศ์แสนสี
   สนุกกับวิทยาศาสตร์
   ห้อง411
รอประเมิน
36 
40371
เด็กหญิงศิโรรัตน์  มังกรณ์
   ห้องเรียนสีเขียวรักษ์พลังงาน
   ห้อง 1026
รอประเมิน
37 
40377
เด็กชายภูผา  สีสุทะ
   ห้องเรียนสีเขียวรักษ์พลังงาน
   ห้อง 1026
รอประเมิน
38 
40401
เด็กหญิงสุพิชชา  ข่มอาวุธ
   กรีฑา 2
   สนามหญ้าหน้าอาคารน้ำเพชร
รอประเมิน
39 
40408
เด็กหญิงสุภาณภัทร  หอมหวล
   ประชาสัมพันธ์วัยทีน
   645
รอประเมิน
40 
40418
เด็กชายอมรพิสิทธิ์  อภิเนาวนิเวศน์
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องประชุมมุกดาหาร (ห้องโสตฯ 1)
รอประเมิน
41 
40427
เด็กชายอาณัฐพนฐ์  พรมมา
   กรีฑา 2
   สนามหญ้าหน้าอาคารน้ำเพชร
รอประเมิน
42 
40428
เด็กหญิงอาทิตญา  ใจดี
   All Ears English Music
   313
รอประเมิน