รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.6

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39956
เด็กหญิงกนกอร  เวียงจันทร์
   English England
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (422)
รอประเมิน
39973
เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  ชมเปราะ
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 246
รอประเมิน
39983
เด็กชายกันต์ณวัฒน์  ชูรัตน์
   วงโยธวาทิต ม.ต้น
   ห้องวงโยธวาทิต ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
39996
เด็กหญิงกุลภรณ์  โพธิสัตย์
   English England
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (422)
รอประเมิน
40002
เด็กหญิงขวัญชนก  เย็นชุ่ม
   สวยใสตามวัย
   436
รอประเมิน
40010
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์เมือง
   วงโยธวาทิต ม.ต้น
   ห้องวงโยธวาทิต ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
40013
เด็กหญิงจันคนิภา  สุขเจริญ
   งานประดิษฐ์
   514
รอประเมิน
40014
เด็กหญิงจิดาภา  วังคะออม
   ห้องเรียนสีเขียวรักษ์พลังงาน
   ห้อง 1026
รอประเมิน
40027
เด็กหญิงฉัตรชนันทร์  เสนาวงศ์
   นาฏศิลป์ 1 (เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนกับครูผู้สอนโดยตรงแล้วเท่านั้น)
   ห้อง 732 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
10 
40051
เด็กหญิงชลดา  อินทรีย์
   ห้องเรียนสีเขียวรักษ์พลังงาน
   ห้อง 1026
รอประเมิน
11 
40054
เด็กหญิงชวิศา  คงคารักษ์
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
12 
40073
เด็กชายณภัทร์  วังแสน
   English England
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (422)
รอประเมิน
13 
40078
เด็กหญิงณัฐกานต์  เรือนมูล
   วงโยธวาทิต ม.ต้น
   ห้องวงโยธวาทิต ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
14 
40081
เด็กหญิงณัฐกมล  ใจงาม
   งานประดิษฐ์
   514
รอประเมิน
15 
40088
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยยอด
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
16 
40108
เด็กหญิงทักษพร  หมื่นโฮ้ง
   สวยใสตามวัย
   436
รอประเมิน
17 
40114
เด็กชายธนกฤต  เขียวเหมือน
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
18 
40118
เด็กชายธนกฤต  หล้าคำมี
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
19 
40123
เด็กหญิงธนพร  นามสุข
   แบดมินตัน
   สนาม4
รอประเมิน
20 
40124
เด็กหญิงธนพร  หงษ์สามสิบเจ็ด
   งานประดิษฐ์
   514
รอประเมิน
21 
40138
เด็กหญิงธัญชนก  ขัดสี
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
22 
40148
เด็กหญิงธิดารัตน์  สงสม
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องประชุมมุกดาหาร (ห้องโสตฯ 1)
รอประเมิน
23 
40150
เด็กหญิงธีรณัฐ  วิชัยยา
   งานประดิษฐ์
   514
รอประเมิน
24 
40155
เด็กชายนภัสกร  เหมืองหม้อ
   E-Sport ม.ต้น
   ใต้อาคาร2
รอประเมิน
25 
40184
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุตรเสน
   สวยใสตามวัย
   436
รอประเมิน
26 
40193
เด็กหญิงปวริศา  อินต๊ะสุข
   งานประดิษฐ์
   514
รอประเมิน
27 
40214
เด็กชายปิยะวัฒณ์  จิณะชิต
   วงโยธวาทิต ม.ต้น
   ห้องวงโยธวาทิต ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
28 
40225
เด็กหญิงพชรพร  มูลดำ
   สวยใสตามวัย
   436
รอประเมิน
29 
40234
เด็กชายพลภูมิ  มาลี
   งานประดิษฐ์
   514
รอประเมิน
30 
40238
เด็กหญิงพัชรธิดา  สารตันติพงศ์
   English England
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (422)
รอประเมิน
31 
40270
เด็กหญิงพิมลนาฎ  ดาวดึงษ์
   วงโยธวาทิต ม.ต้น
   ห้องวงโยธวาทิต ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
32 
40287
เด็กหญิงเพียงขวัญ  สอนแก้ว
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   662 (ห้องปฏิบัติการสังคม
รอประเมิน
33 
40289
เด็กหญิงแพรวา  อินสวรรค์
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
34 
40325
เด็กหญิงรอยพิมพ์  เวียงอินทร์
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   662 (ห้องปฏิบัติการสังคม
รอประเมิน
35 
40335
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีโพธิ์
   วงโยธวาทิต ม.ต้น
   ห้องวงโยธวาทิต ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
36 
40392
เด็กชายสิรวิชญ์  หลวงชัย
   English England
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (422)
รอประเมิน
37 
40404
เด็กหญิงสุภนิดา  ถาป้อม
   สวยใสตามวัย
   436
รอประเมิน
38 
40406
เด็กหญิงสุภัชชา  สวนจันทร์
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
39 
40410
เด็กหญิงสุเมษา  สมนา
   สวยใสตามวัย
   436
รอประเมิน
40 
40412
เด็กหญิงหัสดาภรณ์  ประสมสวย
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปีชั้น3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
41 
40431
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สมนึก
   เยาวชนการเกษตร
   ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
42 
40434
เด็กหญิงเอื้อการณ์  ตุ่นคำ
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน