รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.7

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39951
เด็กหญิงกชนิภา  จันธรรม
   ประชาสัมพันธ์วัยทีน
   645
รอประเมิน
39955
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขปัน
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 5 ชั้น 3
รอประเมิน
39961
เด็กหญิงกรกนก  เรือนคำ
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 5 ชั้น 3
รอประเมิน
39980
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ทุ่งสงค์
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 5 ชั้น 3
รอประเมิน
39988
เด็กหญิงกาญจนา  เหมืองจา
   ประชาสัมพันธ์วัยทีน
   645
รอประเมิน
39991
เด็กชายกิตติภูมิ  ไข่คำ
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   415
รอประเมิน
39999
เด็กหญิงเกื้อภัสสร  ถิ่นสอน
   นาฏศิลป์ 1 (เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนกับครูผู้สอนโดยตรงแล้วเท่านั้น)
   ห้อง 732 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
40001
เด็กหญิงขวัญชนก  ทนันชัย
   
   
รอประเมิน
40003
เด็กหญิงขวัญชีวา  เวียงนิล
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 5 ชั้น 3
รอประเมิน
10 
40028
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  อินทะจักร์
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
11 
40031
เด็กหญิงชญานิศ  ดวงแก้ว
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (436)
รอประเมิน
12 
40047
เด็กชายชยากร  ใจกลม
   Robot ม.ต้น
   ห้อง HCEC 236
รอประเมิน
13 
40071
เด็กหญิงณธิดา  บุญมุ่ง
   ห้องเรียนสีเขียวรักษ์พลังงาน
   ห้อง 1026
รอประเมิน
14 
40079
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หลงเวช
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 5 ชั้น 3
รอประเมิน
15 
40082
เด็กชายณัฐกิตติ์  ติ๊บย้อย
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
16 
40094
เด็กหญิงณัฐรดา  ศรีสด
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
17 
40107
เด็กชายติณภัทร  ห่อตระกูล
   All Ears English Music
   313
รอประเมิน
18 
40110
เด็กหญิงทักษอร  โมหา
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 5 ชั้น 3
รอประเมิน
19 
40120
เด็กชายธนดล  นิลสนธิ
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   654
รอประเมิน
20 
40163
เด็กหญิงนิชาภา  มาลัยกรอง
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
21 
40181
เด็กหญิงปภาดา  กันทะวงศ์
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   332
รอประเมิน
22 
40191
เด็กชายปฤณ  อินโองการ
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   415
รอประเมิน
23 
40198
เด็กหญิงปัณณพัฒน์  กอบกำ
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   415
รอประเมิน
24 
40226
เด็กหญิงพรธิณี  อุดคำมี
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 5 ชั้น 3
รอประเมิน
25 
40241
เด็กหญิงพัชรสุดา  ขวัญอ่อน
   ห้องเรียนสีเขียวรักษ์พลังงาน
   ห้อง 1026
รอประเมิน
26 
40244
เด็กหญิงพัทธ์ธิดา  วาสนาโลก
   งานประดิษฐ์
   514
รอประเมิน
27 
40277
เด็กหญิงพีรดา  หงษ์สิบเก้า
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   332
รอประเมิน
28 
40284
เด็กชายพีรัชชัย  กิติคู้
   ซูโดกุ (Sudoku)
   647 ห้องเรียน ม.3/10
รอประเมิน
29 
40291
เด็กหญิงภคพร  กันทะหงษ์
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
30 
40308
เด็กหญิงภัสอร  ทิพย์ปลูก
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   415
รอประเมิน
31 
40313
เด็กชายมธุกร  ทองประไพ
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 246
รอประเมิน
32 
40324
เด็กหญิงเมธาวี  มาลาฉวีรัตน์
   ถักโครเชต์ ม.ต้น
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (436)
รอประเมิน
33 
40331
เด็กหญิงลักษณารีย์  กองเพชร
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
34 
40359
เด็กหญิงศกุลตลา  คชปัญญา
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 246
รอประเมิน
35 
40368
เด็กหญิงศิริประภา  สารถี
   นาฏศิลป์ 1 (เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนกับครูผู้สอนโดยตรงแล้วเท่านั้น)
   ห้อง 732 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
36 
40372
เด็กหญิงศิวภรณ์  ปินตา
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   415
รอประเมิน
37 
40391
เด็กหญิงสิรภัทร  อัศวมนัสวิน
   
   
รอประเมิน
38 
40394
เด็กหญิงสิริวิมล  อินดี
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 5 ชั้น 3
รอประเมิน
39 
40397
เด็กหญิงสุธีธิดา  บัลลังก์นาค
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
40 
40423
เด็กชายอัครชัย  เจนกุลมนตรี
   ซูโดกุ (Sudoku)
   647 ห้องเรียน ม.3/10
รอประเมิน
41 
40424
เด็กหญิงอัญชิษฐา  วาปีศรี
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
42 
40426
เด็กชายอาชาวิน  สบายสุข
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน