รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.8

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39963
เด็กหญิงกรกานดา  ปราบจันทะ
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
39965
เด็กชายกรวิทย์  อ่องคำ
   ต้นไม้ของฉัน
   412
รอประเมิน
39968
เด็กชายกฤษกร  กองตื้อ
   
   
รอประเมิน
39969
เด็กชายกฤษฎากร  รักพงษ์
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปีชั้น3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
39982
เด็กชายกันตชาติ  ตันกุระ
   ต้นไม้ของฉัน
   412
รอประเมิน
40006
เด็กหญิงขวัญฤทัยกาล  ก้อนคำ
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   322
รอประเมิน
40026
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ธรรมโชติ
   ประชาสัมพันธ์วัยทีน
   645
รอประเมิน
40034
เด็กหญิงชนกพร  จำปาแก้ว
   นาฏศิลป์ 1 (เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนกับครูผู้สอนโดยตรงแล้วเท่านั้น)
   ห้อง 732 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
40037
เด็กหญิงชนัญชิตา  สายาจักร
   แบดมินตัน
   สนาม4
รอประเมิน
10 
40040
เด็กหญิงชนากานต์  แก้วดำ
   วงโยธวาทิต ม.ต้น
   ห้องวงโยธวาทิต ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
11 
40041
เด็กหญิงชนากานต์  พลอยเจริญ
   วงโยธวาทิต ม.ต้น
   ห้องวงโยธวาทิต ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
12 
40042
เด็กหญิงชนาภัทร  ม้าทอง
   แบดมินตัน
   สนาม4
รอประเมิน
13 
40057
เด็กหญิงชาลิสา  คำปาแฝง
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
14 
40058
เด็กชายชินกฤต  ศรีเจริญจิตร์
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   662 (ห้องปฏิบัติการสังคม
รอประเมิน
15 
40089
เด็กชายณัฐพงษ์  เอี่ยมละมัย
   ต้นไม้ของฉัน
   412
รอประเมิน
16 
40090
เด็กหญิงณัฐพัชร์  โพธิรังสิยากร
   นาฏศิลป์ 1 (เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนกับครูผู้สอนโดยตรงแล้วเท่านั้น)
   ห้อง 732 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
17 
40098
เด็กหญิงณัฐิดา  เรือนคำ
   แบดมินตัน
   สนาม4
รอประเมิน
18 
40109
เด็กหญิงทักษพร  อุดร
   งานประดิษฐ์
   514
รอประเมิน
19 
40121
เด็กชายธนบดี  ไผ่ผล
   หมากรุกไทย
   หน้าห้องประชุมมุกดาหาร (ห้องโสตฯ 1)
รอประเมิน
20 
40133
เด็กหญิงธมกร  มนกลม
   แบดมินตัน
   สนาม4
รอประเมิน
21 
40137
เด็กหญิงธัญจิรา  โป่งรักษ์
   งานประดิษฐ์
   514
รอประเมิน
22 
40145
เด็กชายธันยพงค์  ณุวงษ์ศรี
   แบดมินตัน
   สนาม4
รอประเมิน
23 
40147
เด็กหญิงธิดารัตน์  วิเชียรกันทา
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
24 
40156
เด็กหญิงนรินพัชร  ป่าธะนู
   จดหมายข่าวนารีรัตน์
   658
รอประเมิน
25 
40161
เด็กหญิงนันทัชพร  เสนากูล
   แบดมินตัน
   สนาม4
รอประเมิน
26 
40183
เด็กหญิงปภาวดี  สวนสง่า
   นาฏศิลป์ 1 (เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนกับครูผู้สอนโดยตรงแล้วเท่านั้น)
   ห้อง 732 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
27 
40195
เด็กชายปองคุณ  อรรถชัยพานิช
   
   
รอประเมิน
28 
40205
เด็กหญิงปารียา  สุขศรี
   ดนตรีพื้นเมือง
   อาคาร90ปีชั้น3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
29 
40210
เด็กหญิงปิยธิดา  เมืองมูล
   แบดมินตัน
   สนาม4
รอประเมิน
30 
40218
เด็กหญิงปุญญิศา  กันทะสอน
   นาฏศิลป์ 1 (เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนกับครูผู้สอนโดยตรงแล้วเท่านั้น)
   ห้อง 732 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
31 
40220
เด็กหญิงปุณยาพร  ปินะทาโน
   แบดมินตัน
   สนาม4
รอประเมิน
32 
40223
เด็กหญิงปูธิดา  ฉลอม
   นาฏศิลป์ 1 (เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนกับครูผู้สอนโดยตรงแล้วเท่านั้น)
   ห้อง 732 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
33 
40258
เด็กหญิงพิชญาภา  กรมแสง
   แบดมินตัน
   สนาม4
รอประเมิน
34 
40299
เด็กหญิงภัทรภร  แก้ววิเศษ
   แบดมินตัน
   สนาม4
รอประเมิน
35 
40326
เด็กหญิงรัตฐิยา  กาบจันทร์
   แบดมินตัน
   สนาม4
รอประเมิน
36 
40330
เด็กหญิงละอองดาว  วิกาหะ
   แบดมินตัน
   สนาม4
รอประเมิน
37 
40348
เด็กหญิงวริศรา  วันมหาใจ
   วงโยธวาทิต ม.ต้น
   ห้องวงโยธวาทิต ใต้อาคาร 6
รอประเมิน
38 
40361
เด็กชายศรัณย์ภัทร  ตาใจ
   แบดมินตัน
   สนาม4
รอประเมิน
39 
40396
เด็กหญิงสุธิมนต์  ศฤงคาร
   แบดมินตัน
   สนาม4
รอประเมิน
40 
40417
เด็กหญิงอภิชญา  หวลบุตรตา
   แบดมินตัน
   สนาม4
รอประเมิน
41 
40429
เด็กหญิงอาภิชยาภรณ์  กันยา
   ห้องเรียนสีเขียวรักษ์พลังงาน
   ห้อง 1026
รอประเมิน
42 
40435
เด็กหญิงไอยเรศ  ธงทอง
   งานประดิษฐ์
   514
รอประเมิน