รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.9

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
39972
เด็กชายก้องภพ  เวียงนาค
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   415
รอประเมิน
39975
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังหาร
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
39981
เด็กหญิงกัญญาวีณ์  ขวัญศิริปัญญา
   ห้องเรียนสีเขียวรักษ์พลังงาน
   ห้อง 1026
รอประเมิน
39986
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  คูหา
   ห้องเรียนสีเขียวรักษ์พลังงาน
   ห้อง 1026
รอประเมิน
39997
เด็กชายเกรียงศักดิ์  เอี่ยมประเสริฐ
   กรีฑา 2
   สนามหญ้าหน้าอาคารน้ำเพชร
รอประเมิน
40009
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ใยไม้
   นาฏศิลป์ 1 (เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนกับครูผู้สอนโดยตรงแล้วเท่านั้น)
   ห้อง 732 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
40018
เด็กหญิงจิรัชยา  นวเลิศเมธี
   ห้องเรียนสีเขียวรักษ์พลังงาน
   ห้อง 1026
รอประเมิน
40024
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เหมืองหม้อ
   เยาวชนรู้คิด
   664
รอประเมิน
40038
เด็กหญิงชนัญญา  พันธ์มณี
   นาฏศิลป์ 1 (เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนกับครูผู้สอนโดยตรงแล้วเท่านั้น)
   ห้อง 732 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
10 
40062
เด็กหญิงชุลีกรณ์  พรวนเจริญ
   Smart English
   ห้องสมุดโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
รอประเมิน
11 
40080
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นาสมหมาย
   ต้นไม้ของฉัน
   412
รอประเมิน
12 
40083
เด็กหญิงณัฐชยา  เวียงคำ
   เยาวชนรู้คิด
   664
รอประเมิน
13 
40091
เด็กหญิงณัฐภัทร  ทองอินทร์
   ต้นไม้ของฉัน
   412
รอประเมิน
14 
40095
เด็กหญิงณัฐรินีย์  วรินทร์
   Smart English
   ห้องสมุดโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
รอประเมิน
15 
40128
เด็กชายธนวุฒิ  วงศ์กาศ
   ห้องเรียนสีเขียวรักษ์พลังงาน
   ห้อง 1026
รอประเมิน
16 
40134
เด็กชายธรรมรัตน์  อุตรศรี
   กรีฑา 2
   สนามหญ้าหน้าอาคารน้ำเพชร
รอประเมิน
17 
40141
เด็กหญิงธัญธิญา  ชะชิกุล
   Smart English
   ห้องสมุดโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
รอประเมิน
18 
40146
เด็กหญิงธิดารัตน์  บอระเพ็ชร
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
19 
40151
เด็กชายธีรพัฒน์  ศิริระกา
   English around you
   639
รอประเมิน
20 
40165
เด็กหญิงนิภาพร  เสือเพชร
   จดหมายข่าวนารีรัตน์
   658
รอประเมิน
21 
40172
เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญมี
   จดหมายข่าวนารีรัตน์
   658
รอประเมิน
22 
40182
เด็กหญิงแพรนารี  เหมืองหม้อ
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   322
รอประเมิน
23 
40186
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เทพวัน
   ห้องเรียนสีเขียวรักษ์พลังงาน
   ห้อง 1026
รอประเมิน
24 
40216
เด็กหญิงปุญญิศา  พุ่มไทรทอง
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   415
รอประเมิน
25 
40219
เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีทา
   English England
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (422)
รอประเมิน
26 
40231
เด็กหญิงพรรณิษา  ดอกผึ้ง
   ห้องเรียนสีเขียวรักษ์พลังงาน
   ห้อง 1026
รอประเมิน
27 
40236
เด็กหญิงพลอยพายัพ  มุดเจริญ
   กรีฑา 2
   สนามหญ้าหน้าอาคารน้ำเพชร
รอประเมิน
28 
40242
เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ยานุธรรม
   หรรษา ภาษาจีน
   321
รอประเมิน
29 
40272
เด็กชายพิรชัช  กาศแสวง
   สารวัตรนักเรียน
   สนามบาสเกตบอล หน้าโรงอาหาร
รอประเมิน
30 
40282
เด็กชายพีระกานต์  โลมอย
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   415
รอประเมิน
31 
40283
เด็กชายพีรกานต์  วงศ์แสนสี
   ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
   333
รอประเมิน
32 
40288
เด็กหญิงปภาดา  เหมืองหม้อ
   ห้องเรียนสีเขียวรักษ์พลังงาน
   ห้อง 1026
รอประเมิน
33 
40293
เด็กหญิงภณิตา  จุลธศิลป
   กรีฑา 2
   สนามหญ้าหน้าอาคารน้ำเพชร
รอประเมิน
34 
40307
เด็กหญิงภัทราวาดี  จินโก
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   322
รอประเมิน
35 
40316
เด็กหญิงมนต์ชนก  แห่งพิษ
   เยาวชนรู้คิด
   664
รอประเมิน
36 
40333
เด็กหญิงลินลดา  เนตรสุนทร
   English England
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (422)
รอประเมิน
37 
40351
เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์จักร์
   ต้นไม้ของฉัน
   412
รอประเมิน
38 
40356
เด็กหญิงวิศัลยา  พูลสวัสดิ์
   เยาวชนรู้คิด
   664
รอประเมิน
39 
40369
เด็กชายศิริวัฒน์  กันกา
   Smart English
   ห้องสมุดโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
รอประเมิน
40 
40381
เด็กชายเศรษฐ์สิริ  ถาปนา
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   415
รอประเมิน
41 
40383
เด็กหญิงสกาวรัตน์  บัวปัดชา
   Smart English
   ห้องสมุดโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
รอประเมิน
42 
40422
เด็กหญิงอลิษา  สิงห์แก้ว
   กรีฑา 2
   สนามหญ้าหน้าอาคารน้ำเพชร
รอประเมิน