ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รหัสกิจกรรม
ครูผู้สอน
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
สถานที่เรียน
จำนวนรับ
ระดับชั้น
1102
นางสาวยุรีพร หาญยุทธ
เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22) ห้อง ม.6/5 (1035)
22
กิจกรรมเฉพาะ
1103
นางวิภารัตน์ ตาวิยะ
เรียงร้อยอักษรา 544
17
กิจกรรม ม.ปลาย
1106
นายกันตพัฒน์ แสนสา
จดหมายข่าวนารีรัตน์ 658
25
กิจกรรม ม.ต้น
1107
นางปัณฑารีย์ ต้นกล
ภาษาไทยในเสียงเพลง (เฉพาะนักเรียนห้อง ม.3/6) ห้อง 642
45
กิจกรรม ม.ต้น
1109
นางปิยวรรณ สังข์จันทราพร
เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-31) ห้อง ม.6/12 (1046)
31
กิจกรรมเฉพาะ
1115
นายกันต์ธนัชย์ รัตนวงค์ กันติธรานนท์
ยุวกวี 667
25
กิจกรรม ม.ต้น
1122
นางณัฐธิดา แสนใหญ่
เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย โสตทัศนศึกษา 2
17
กิจกรรม ม.ปลาย
1125
นางสาวคณิสสร แสงมณี
เพลงพาเพลิน 331
25
กิจกรรม ม.ต้น
1127
นายวิทยา ปันแก้ว
ภาษาท้าให้คิด 644
25
กิจกรรม ม.ต้น
1128
นางอารีญา แม่นยำ
เขียนสื่อความ ม.ต้น 322
25
กิจกรรม ม.ต้น
1130
นางจันทร์ทิพย์ ทองวัง
รักษ์ภาษาไทย 932
17
กิจกรรม ม.ปลาย
1131
นางพินพนอ กัลยาประสิทธิ์
ภาษาพาสนุก 935
17
กิจกรรม ม.ปลาย
1132
นางสาวเสาวณีย์ ดังก้อง
ประชาสัมพันธ์วัยทีน 645
25
กิจกรรม ม.ต้น
1135
นางนริศรา หงษ์หนึ่ง
ภาษาไทยในเสียงเพลง 936
17
กิจกรรม ม.ปลาย
1202
นางทิพวรรณ ภาคาผล
A-math ม.ต้น 641
25
กิจกรรม ม.ต้น
1203
นายสมชาย อินตา
ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์ 333
25
กิจกรรม ม.ต้น
1220
นางสาววรารัตน์ จดจำ
เสริมทักษะ ม.4/1 ก ห้อง ม.4/1 (1024)
15
กิจกรรมเฉพาะ
1222
นางสาวฐิติกาญจน์ กาศลังกา
ซูโดกุ (Sudoku) 647 ห้องเรียน ม.3/10
25
กิจกรรม ม.ต้น
1223
นางสาวสุพัตรา แก้วสีทอง
คณิตคิดสร้างสรรค์ 1 654
25
กิจกรรม ม.ต้น
1225
นางสายสุนี เนตรทิพย์
IQ 180 637 ห้องเรียน ม.3/5
25
กิจกรรม ม.ต้น
1227
นางสุประวีณ์ ดอกบัว
คณิตคิดสร้างสรรค์ 926
17
กิจกรรม ม.ปลาย
1229
นางสาววชิราภา เพ็ชรหาญ
ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (426)
17
กิจกรรม ม.ปลาย
1231
นายอลงกรณ์ เอกตะ
คณิตคิดสนุก 3 ลานหน้าอาคาร4
17
กิจกรรม ม.ปลาย
1232
นางนันท์มนัส ปิยรัตน์เจริญ
อุปกรณ์เชียร์ 1 441
17
กิจกรรม ม.ปลาย
1234
นางสาวฐานิดา พรหมวัชรานนท์
A-math ห้อง426
17
กิจกรรม ม.ปลาย
1235
นางฐิติมา ศรีจันทร์
ซูโดกุ ห้อง 426
17
กิจกรรม ม.ปลาย
1236
นางสาวณิชชาวีณ์ หมู่ธรรมไชย
ติวคณิตศาสตร์ 945
17
กิจกรรม ม.ปลาย
1238
นางสาวกมลกานต์ ศรีธิ
เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 16-30 ) ห้อง ม.6/1 (1031)
15
กิจกรรมเฉพาะ
1239
นางสาวศุภิสรา จันทร์เพ็ง
เสริมวิชาการ ม.1/1 ห้อง ม.1/1 (1021)
36
กิจกรรมเฉพาะ
1240
นายบุญญบุตร ฐาปะนา
เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-18) ห้อง ม.6/10 (1044)
18
กิจกรรมเฉพาะ

 


จำนวนกิจกรรม 138 กิจกรรม : 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>