กิจกรรมชุมนุมม.ต้น - ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
Go to content
แสดงผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน (ม.ต้น)
รหัส
ชื่อชุมนุม
จำนวนสมัคร
รายชื่อ
1106
    จดหมายข่าวนารีรัตน์
22
1107
    ภาษาไทยในเสียงเพลง (เฉพาะนักเรียนห้อง ม.3/6)
45
1115
    ยุวกวี
0
1125
    เพลงพาเพลิน
25
1127
    ภาษาท้าให้คิด
3
1128
    เขียนสื่อความ ม.ต้น
9
1132
    ประชาสัมพันธ์วัยทีน
20
1202
    A-math ม.ต้น
24
1203
    ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
9
1222
    ซูโดกุ (Sudoku)
25
1223
    คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
10
1225
    IQ 180
8
1241
    พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
25
1244
    เวทคณิต ม.ต้น
1
1312
    สวยใสตามวัย
25
1317
    ถักโครเชต์ ม.ต้น
22
1318
    วิทยาศาสตร์น่ารู้
21
1332
    ห้องเรียนสีเขียวรักษ์พลังงาน
26
1334
    สนุกกับวิทยาศาสตร์
6
1336
    ต้นไม้ของฉัน
30
1405
    เยาวชนรู้คิด
18
1420
    สังคมเอเชีย
25
1427
    จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
11
1431
    จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
25
1433
    ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
11
1434
    ครอบครัวพอเพียง 2
23
1437
    ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
26
1439
    ครอบครัวพอเพียง 1
25
1508
    พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
19
1513
    กรีฑา 2
32
1514
    บาสเกตบอล
25
1515
    แบดมินตัน
36
1516
    เทเบิลเทนนิส
15
1603
    ศิลปะ ม.ต้น (เฉพาะนักเรียนห้อง ม.3/3)
45
1608
    ยุวมัคคุเทศก์
21
1610
    ดนตรีพื้นเมือง
20
1611
    วงโยธวาทิต ม.ต้น
33
1706
    ต้นกล้าอาชีพ (เฉพาะนักเรียนห้อง ม.3/5)
45
1709
    Robot ม.ต้น
10
1723
    เยาวชนการเกษตร
25
1725
    หมากรุกไทย
27
1727
    คอมพิวเตอร์กราฟิก
30
1735
    งานประดิษฐ์
28
1806
    อ่านเขียนเรียนรู้
2
1811
    Smart English
26
1820
    พิชิต HSK (เฉพาะนักเรียนห้อง ม.3/4)
44
1842
    ภาพยนตร์หรรษา
36
1843
    English England
23
1844
    หรรษา ภาษาจีน
41
1857
    English around you
8
1869
    จีนจัด
27
1870
    All Ears English Music
26
1911
    สารวัตรนักเรียน
30
1916
    ชุมนุม YC ม.ต้น
25
1517
    E-Sport ม.ต้น
22

 

© Nareerat.ac.th | กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
data

© Nareerat.ac.th | กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
Back to content