กิจกรรมชุมนุมม.ต้น - ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
Go to content
แสดงผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน (กลุ่มเฉพาะ)
รหัส
ชื่อชุมนุม
จำนวนสมัคร
รายชื่อ
1102
    เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 1-22)
18
1109
    เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-31)
29
1220
    เสริมทักษะ ม.4/1 ก
14
1238
    เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 16-30 )
15
1239
    เสริมวิชาการ ม.1/1
36
1240
    เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 1-18)
16
1242
    เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 23-43)
22
1305
    เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 1-21)
18
1310
    ฟิสิกส์สับประยุทธ์ ม.5/1
27
1313
    เสริมวิชาการ ม.3/1
19
1330
    เสริมวิชาการ ม.6/1 (เลขที่ 1-15)
5
1331
    เสริมทักษะ ม.4/1 ข
10
1333
    เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 22-42)
21
1342
    เสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 23-43)
21
1344
    เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 22-41)
19
1347
    เสริมวิชาการ ม.6/6 (เลขที่ 1-22)
16
1404
    เสริมวิชาการ ม.6/7
44
1412
    เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 1-22)
19
1423
    เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 1-14)
14
1440
    ส่งเสริมประชาธิปไตย 1 (เฉพาะสภานักเรีน)
9
1442
    ส่งเสริมประชาธิปไตย 2 (เฉพาะสภานักเรีน)
9
1510
    รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
28
1602
    นาฏศิลป์ 2 (เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนกับครูผู้สอนโดยตรงแล้วเท่านั้น)
19
1604
    เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 21-39)
18
1605
    นาฏศิลป์ 1 (เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนกับครูผู้สอนโดยตรงแล้วเท่านั้น)
17
1713
    เสริมวิชาการ ม.2/1
37
1714
    เสริมวิชาการ ม.3/1
15
1726
    เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-23)
16
1733
    เสริมวิชาการ ม.6/3 (เลขที่ 1-21)
18
1804
    เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 24-45)
21
1810
    ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.3/2)
29
1816
    เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 1-20)
16
1822
    ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.2/2)
31
1830
    ภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนห้อง EP ม.1/2)
29
1831
    เสริมวิชาการ ม.6/11 (เลขที่ 15-27)
13
1835
    รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6)
48
1846
    เสริมวิชาการ ม.6/10 (เลขที่ 19-36)
18
1915
    เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 23-43)
21

 

© Nareerat.ac.th | กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
data

© Nareerat.ac.th | กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
Back to content