รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.11

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38796
เด็กชายกฤตมุข  ผัดขัน
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
รอประเมิน
38799
เด็กชายกัณตพล  สิทธิยศ
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
รอประเมิน
38812
เด็กชายจีรพัฒน์  ทิน่าน
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
รอประเมิน
38816
เด็กชายญาณทัศ  ศรีจันทร์ทรากูล
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
38825
เด็กชายณัฐภาส  หม่อนแก้ว
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
รอประเมิน
38827
เด็กชายดนุพัฒน์  จิตรกว้าง
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
38835
เด็กชายธนชาติ  ควรโสรส
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
รอประเมิน
38853
เด็กชายปาณัสม์  วิใจคำ
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
รอประเมิน
38889
เด็กชายสุหฤท  ชุมศรี
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
รอประเมิน
10 
38894
เด็กชายอัครพล  ไชยริศรี
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ต้น (รับเฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
11 
38910
เด็กหญิงกวินธิดา  ดวงจันทร์
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
รอประเมิน
12 
38912
เด็กหญิงกวิสรา  แก้วยัง
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   ห้อง 321
รอประเมิน
13 
38915
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีนาราง
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
รอประเมิน
14 
38926
เด็กหญิงกัลณิญา  สิงห์สุทธิพงศ์
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
15 
38937
เด็กหญิงเกวลิน  ธงสิบสอง
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
16 
38952
เด็กหญิงจิรภิญญาณ์  ถนอมนวล
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   ห้อง 321
รอประเมิน
17 
38974
เด็กหญิงชนิกานต์  มุ้งกุลณา
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
18 
39002
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  คงพรม
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
19 
39005
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ถิ่นจอม
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   ห้อง 321
รอประเมิน
20 
39021
เด็กหญิงณัฐธิดา  อิ่นคำ
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   ห้อง 321
รอประเมิน
21 
39038
เด็กหญิงดริณัฏฐ์  แพทย์สมาน
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
22 
39042
เด็กหญิงทญิตา  เสนาธรรม
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ต้น (รับเฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
23 
39048
เด็กหญิงธนัญชนก  ใจดี
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
รอประเมิน
24 
39057
เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นกาศ
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
รอประเมิน
25 
39073
เด็กหญิงธีร์จุฑา  แสนยศ
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
26 
39080
เด็กหญิงนรินทิรา  กันทะรส
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
รอประเมิน
27 
39095
เด็กหญิงบัวบูชา  แสนบ่อ
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
28 
39101
เด็กหญิงปณิตา  อามอ
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
29 
39108
เด็กหญิงปภาวรินท์  รอบรู้
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
รอประเมิน
30 
39111
เด็กหญิงปรารถนา  เส็งชา
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
รอประเมิน
31 
39139
เด็กหญิงพรชิตา  ปลูกเพาะ
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
รอประเมิน
32 
39143
เด็กหญิงพรรษชล  หอมดอก
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
รอประเมิน
33 
39146
เด็กหญิงพัชยาภรณ์  ธนูคำ
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
34 
39150
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันตาวงศ์
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
35 
39153
เด็กหญิงพัทธนันท์  ปิติจะ
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
รอประเมิน
36 
39165
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อนันต๊ะ
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
37 
39181
เด็กหญิงภคนันท์  ปฐมกุลธนาพัฒน์
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
38 
39205
เด็กหญิงรวิสรา  กาทองทุ่ง
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
รอประเมิน
39 
39222
เด็กหญิงวรรณฉัตร  เอกตะ
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
40 
39231
เด็กหญิงวันทนีย์  สารมโน
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
41 
39247
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โลกคำลือ
   English England
   ห้อง 635
รอประเมิน
42 
39253
เด็กหญิงสรัญญา  สารดี
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
43 
39284
เด็กหญิงสุวีรยา  เหมืองทอง
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
44 
39292
เด็กหญิงอภิชญา  เทียมแสน
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
รอประเมิน
45 
39304
เด็กหญิงอินทิรา  กันทาวงค์
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน