รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.12

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38806
เด็กชายจักรินทร์  กำจัด
   คณิตคิดสนุก 1
   ห้อง 641
รอประเมิน
38818
เด็กชายฐิติพงษ์  หลวงใจ
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
38840
เด็กชายธีรเทพ  บุญทา
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
38842
เด็กชายธีร์ธวัช  ซ่อนกลิ่น
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
38852
เด็กชายปัณณ์ฉัตร์  จารุสิริภักดี
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
38862
เด็กชายพีชาริการ์  อาจหาญวงศ์
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
38872
เด็กชายภูริณัฐ  ใจสว่าง
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ต้น
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
รอประเมิน
38876
เด็กชายรุจิภาส  มณีวงค์
   English England
   ห้อง 635
รอประเมิน
38880
เด็กชายวัชรพล  ขยายเสียง
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
รอประเมิน
10 
38919
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิมเสน
   English England
   ห้อง 635
รอประเมิน
11 
38940
เด็กหญิงขวัญจิรา  เสนวิรัช
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
รอประเมิน
12 
38950
เด็กหญิงจิรประภา  หล่ายข้าม
   English England
   ห้อง 635
รอประเมิน
13 
38954
เด็กหญิงจิรัชยา  บัวชุม
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
รอประเมิน
14 
38980
เด็กหญิงชาลิสา  กำจัด
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
15 
38994
เด็กหญิงณัชชรีย์  คำอู
   คณิตศาสตร์ ม.1
   ห้อง 333
รอประเมิน
16 
39012
เด็กหญิงณัฐชะยา  กาศอินตา
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
รอประเมิน
17 
39037
เด็กหญิงดนยศรณ์  ยอดสาร
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
รอประเมิน
18 
39040
เด็กหญิงเตชิตา  จิตต์หมั่น
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
รอประเมิน
19 
39043
เด็กหญิงทักษอร  รังสุวรรณ์
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
20 
39047
เด็กหญิงธนัชพร  สานทอง
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
รอประเมิน
21 
39061
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ฟูมินทร์
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
รอประเมิน
22 
39082
เด็กหญิงนลินทิพย์  ศรีอินทร์
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
รอประเมิน
23 
39114
เด็กหญิงปริยากร  อุดขันจริง
   English England
   ห้อง 635
รอประเมิน
24 
39151
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ใจเงา
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
25 
39154
เด็กหญิงพัทธนันท์  พุ่มไสว
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
รอประเมิน
26 
39158
เด็กหญิงพิชญา  บัลลังก์นาค
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
27 
39166
เด็กหญิงพิทยารัตน์  ข่วงบุญ
   เขียนสื่อความ ม.ต้น
   ห้อง 321
รอประเมิน
28 
39184
เด็กหญิงภัคจิรา  เพชรหาญ
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
รอประเมิน
29 
39195
เด็กหญิงภิรัญญา  บัวบาน
   พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
   ห้องพยาบาล
รอประเมิน
30 
39204
เด็กหญิงรมิดา  อินทรประดิษฐ
   ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ต้น (รับเฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
31 
39206
เด็กหญิงรวิสรา  สุปินชมภู
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
32 
39210
เด็กหญิงรัญชนากานต์  ทำทอง
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
รอประเมิน
33 
39218
เด็กหญิงวทันยา  นาตัน
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
รอประเมิน
34 
39230
เด็กหญิงวริสรา  อินทราวุธ
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
รอประเมิน
35 
39244
เด็กหญิงศิโรรัตน์  อึ้งตระกูล
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
รอประเมิน
36 
39245
เด็กหญิงศิวปรียา  ยอดศรีเมือง
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
รอประเมิน
37 
39256
เด็กหญิงสโรชา  วงศ์ยะ
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
38 
39258
เด็กหญิงสาธินี  ศิริโรจน์วัฒนา
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
39 
39266
เด็กหญิงสิริยากร  แสงอ่อน
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
รอประเมิน
40 
39279
เด็กหญิงสุภาพร  เงินนา
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
รอประเมิน
41 
39293
เด็กหญิงอภิชญา  จักสี
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
รอประเมิน
42 
39296
เด็กหญิงอริศรา  ผาทอง
   Globe รักษ์โลก
   ห้อง 668
รอประเมิน
43 
39298
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล่ากาวี
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
รอประเมิน
44 
39303
เด็กหญิงอารีรัตน์  เป็นใจ
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
45 
39381
เด็กชายพีรพงศ์  กัลยา
   เพลงพาเพลิน
   ห้อง 332
รอประเมิน