รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38792
เด็กชายกนล  ปัญญาไวย
   พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
   ห้อง 331
รอประเมิน
38828
เด็กชายเดชาวัต  ศรีใจวงศ์
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
รอประเมิน
38887
เด็กชายสิระ  ชูสุวรรณ
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
38895
เด็กชายเอกกาโชติ  กสินา
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
38922
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สวัยษร
   Smart English
   ห้อง สมุด 1
รอประเมิน
38927
เด็กหญิงกาญจน์ปาภัช  อินทรรุจิกุล
   เสริมวิชาการ ม.ต้น
   ห้อง 411
รอประเมิน
38929
เด็กหญิงกานต์รวี  มุ่งดี
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
รอประเมิน
38959
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เทียมแสน
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
รอประเมิน
38963
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  คำมา
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
10 
38976
เด็กหญิงชมพูนุท  เทพเสนา
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
11 
38985
เด็กหญิงญาณิศา  ศิริใจ
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
รอประเมิน
12 
38989
เด็กหญิงฐิติชญาน์  อุนจะนำ
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
รอประเมิน
13 
38992
เด็กหญิงณภัทร  กรรณิการ์
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
14 
38995
เด็กหญิงณัชชา  คงนภา
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
15 
39006
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เป็นใจ
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
รอประเมิน
16 
39010
เด็กหญิงณัฐจอมสุดา  เขียวแก่น
   อัจฉริยะน้อยคณิตศาสตร์
   ห้อง 322
รอประเมิน
17 
39028
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แก้วจริยานุวัตร
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
18 
39030
เด็กหญิงณิชกุล  ตุ้ยดี
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
รอประเมิน
19 
39033
เด็กหญิงณิชากานต์  คลศิลป์
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
รอประเมิน
20 
39051
เด็กหญิงธนารีย์  ทีมอย
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
21 
39056
เด็กหญิงธัญจิรา  เวียงทอง
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
รอประเมิน
22 
39064
เด็กหญิงธัญพิชชา  สีเขียว
   ยุวมัคคุเทศก์
   อาคาร 1 ชั้น 2 (125)
รอประเมิน
23 
39065
เด็กหญิงธัญวลัย  แปลกคุ้ม
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
รอประเมิน
24 
39066
เด็กหญิงธัญสินี  ธุระกิจ
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
25 
39078
เด็กหญิงนนทนัฐดา  ภิรมนัดณ์
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
26 
39089
เด็กหญิงนิรัชพร  โนจิตร์
   แบดมินตัน
   สนาม 2
รอประเมิน
27 
39100
เด็กหญิงเบญญาภา  ปวงจันทร์
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
28 
39112
เด็กหญิงปริชญา  ต๊ะเรียน
   วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ห้อง 415
รอประเมิน
29 
39117
เด็กหญิงปวริศา  กรองบุญมา
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
30 
39120
เด็กหญิงปวิชญา  ก้อนกลีบ
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
รอประเมิน
31 
39134
เด็กหญิงไปรยภัค  ถิรนันท์
   เสริมวิชาการ ม.ต้น
   ห้อง 411
รอประเมิน
32 
39149
เด็กหญิงพัชรีพร  จี
   เที่ยวต่างแดน
   ห้อง 661
รอประเมิน
33 
39152
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศักดิ์สิทธิ์
   นักพฤกษศาสตร์น้อย
   ห้อง 638
รอประเมิน
34 
39155
เด็กหญิงพิกุลทอง  ภาสประภา
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
35 
39161
เด็กหญิงพิชญาพร  อำพิยะ
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
รอประเมิน
36 
39169
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  โล่พาณิช
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
รอประเมิน
37 
39183
เด็กหญิงภคพร  ศิริบุณยรัตนกุล
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
38 
39190
เด็กหญิงภัทรวดี  พรมราช
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
39 
39209
เด็กหญิงรักขิตา  กรสมบัติ
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
40 
39215
เด็กหญิงลักษณารีย์  ใบบ้ง
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
41 
39226
เด็กหญิงวรัทยา  อินดี
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
รอประเมิน
42 
39240
เด็กหญิงศศิวิมล  ตรีสุขรัตน์
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
รอประเมิน
43 
39251
เด็กหญิงสกุลรัตน์  อุตรศรี
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
รอประเมิน
44 
39273
เด็กหญิงสุนิษา  แก้วมา
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
45 
39295
เด็กหญิงอรวรรยา  สุขถาวร
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
46 
39299
เด็กหญิงอัสมา  แซ่อึ้ง
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน