รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
38223
เด็กหญิงกนกพร  กาทองทุ่ง
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
รอประเมิน
38235
เด็กหญิงกรรวี  ยะกะจาย
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
รอประเมิน
38251
เด็กหญิงกัญญาภัค  งามดี
   IQ 180
    ห้อง 645
รอประเมิน
38267
เด็กชายไกรวิชญ์  ชุ่มเย็น
   อาสาจราจร (เฉพาะนักเรียนอาสาจราจร)
   โดม 4-5
รอประเมิน
38269
เด็กหญิงขวัญข้าว  มะหิงษา
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
รอประเมิน
38308
เด็กหญิงชนกนันท์  การขยัน
   โลกศึกษา
   ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา (662)
รอประเมิน
38312
เด็กหญิงชนัญธิดา  เสาร์แดน
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
38325
เด็กหญิงชินันพร  คำมา
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
รอประเมิน
38336
เด็กหญิงฐิตาพร  คำอุดม
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
รอประเมิน
10 
38343
เด็กชายณภัทร  สุปัญญา
   อาสาจราจร (เฉพาะนักเรียนอาสาจราจร)
   โดม 4-5
รอประเมิน
11 
38346
เด็กหญิงณัชชา  วันมหาใจ
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
รอประเมิน
12 
38352
เด็กหญิงณัฐชญา  เมืองติ๊บ
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
13 
38360
เด็กหญิงณัฐณิชานันท์  ศรีวิลัย
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
รอประเมิน
14 
38366
เด็กหญิงณัฐธิดา  มุ้งทอง
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
รอประเมิน
15 
38373
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ทนทาน
   อาสาจราจร (เฉพาะนักเรียนอาสาจราจร)
   โดม 4-5
รอประเมิน
16 
38432
เด็กหญิงนภัสสร  กาบจันทร์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
17 
38433
เด็กชายนราธิป  ยะตื้อ
   อาสาจราจร (เฉพาะนักเรียนอาสาจราจร)
   โดม 4-5
รอประเมิน
18 
38434
เด็กชายนราวิชญ์  ฉินตระกูลประดับ
   Robot ม.ต้น
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
19 
38437
เด็กหญิงนฤมล  มาสว่างวงค์
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
รอประเมิน
20 
38449
เด็กหญิงนันทัชพร  งามพริ้ง
   ครอบครัวพอเพียง 1
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
21 
38461
เด็กหญิงบุญญากานต์  ปีนัง
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
รอประเมิน
22 
38465
เด็กหญิงเบญญภา  มูดหิน
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
23 
38466
เด็กหญิงใบหยก  แตงทอง
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
รอประเมิน
24 
38483
เด็กหญิงปวันพัสตร์  ประเทือง
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
25 
38488
เด็กหญิงปาณิสรา  คำโพธิ์
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
รอประเมิน
26 
38510
เด็กหญิงพรรณษมล  ปีอาทิตย์
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
รอประเมิน
27 
38512
เด็กหญิงพลอยนฤมล  แจ้งถิ่นป่า
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 ม.ต้น
   ห้อง 412
รอประเมิน
28 
38516
เด็กหญิงพัชรพร  รักสว่าง
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
29 
38530
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ก้อนแก้ว
   Creative group
   ห้องสมุดสังคมศึกษา (664)
รอประเมิน
30 
38537
เด็กหญิงพิมลพรรณ  ปัญญาไว
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
รอประเมิน
31 
38540
เด็กหญิงเพชรรินทร์  ดาวดึงส์
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
รอประเมิน
32 
38549
เด็กหญิงภรภัทร  อินทา
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
รอประเมิน
33 
38561
เด็กหญิงภัทราภรณ์  มะนุ่น
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
รอประเมิน
34 
38564
เด็กหญิงภิรัญญา  ทานัด
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
รอประเมิน
35 
38565
เด็กชายภูมินทร์  คชวารี
   อาสาจราจร (เฉพาะนักเรียนอาสาจราจร)
   โดม 4-5
รอประเมิน
36 
38577
เด็กหญิงมลฤดี  แซ่เติน
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
37 
38578
เด็กหญิงมาริสา  นาทอง
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
รอประเมิน
38 
38600
เด็กหญิงรุจจิสรา  ตาแว่น
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
รอประเมิน
39 
38651
เด็กหญิงศิริอภิญญา  สุภารส
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
รอประเมิน
40 
38656
เด็กหญิงศุภกาญจน์  กันกา
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
41 
38689
เด็กหญิงสุพิชญา  ตายัน
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
รอประเมิน
42 
38693
เด็กหญิงสุวิดา  มั่งมี
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
รอประเมิน
43 
38703
เด็กหญิงอภิญญา  อุตส่าห์
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
รอประเมิน
44 
38716
เด็กหญิงอิงธาร  ถิ่นศิรภควัตน์
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
รอประเมิน
45 
38722
เด็กหญิงเอื้อการ  ดาวแดน
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
รอประเมิน
46 
39375
นางสาวณัฐรินีย์  สวนนุช
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   ห้อง 654
รอประเมิน