รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.2

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37688
เด็กชายกุลวิชญ์  แก้วกัน
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
37690
เด็กชายคมกริช  ปานจิ่ง
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
37692
เด็กชายจีรัง  วังคะฮาด
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
37695
เด็กชายชวัลวิทย์  อัฐวงศ์
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
37735
เด็กชายวีรชล  ประดิษฐ์
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
37740
เด็กชายศุภากร  อุดขันจริง
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
37749
เด็กหญิงกชกร  ถุงคำ
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
37760
เด็กหญิงกฤติยา  ศรีวาที
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
37764
เด็กหญิงกวินนา  วิใจคำ
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
10 
37793
เด็กหญิงกุลนัดดา  สินธุ์เทาว์
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
11 
37806
เด็กหญิงจิดาภา  ขอนเคียน
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
12 
37824
เด็กหญิงชนัญชิดา  กาศสกุล
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
13 
37853
เด็กหญิงณภัทร  ข่มอาวุธ
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
14 
37858
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทะวิชัย
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
15 
37886
เด็กหญิงณิชากร  ชายป่า
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
16 
37888
เด็กหญิงณิภษา  หลุกทิพย์นภา
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
17 
37890
เด็กหญิงดาราธีร์  แก้วมา
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
18 
37904
เด็กหญิงธัญธร  สืบแสน
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
19 
37978
นางสาวพรวรินทร์  ดวงประทุม
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
20 
37994
เด็กหญิงพิชญาภา  จันทรพัชร
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
21 
38004
เด็กหญิงพีรดา  ตั้งเที่ยงธรรม
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
22 
38008
เด็กหญิงแพรวา  บัดติยา
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
23 
38013
เด็กหญิงภควดี  สังข์พิชัย
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
24 
38032
เด็กหญิงยศวดี  รักแจ้ง
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
25 
38062
เด็กหญิงวัทนวิภา  ประมูลสิน
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
26 
38068
เด็กหญิงวิลาสินี  ใจจร
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน
27 
38786
เด็กหญิงภัทรภร  มหัทธนสกนธ์
   เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
   ห้อง 652
รอประเมิน