รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37687
เด็กชายก้องภพ  ไก่แก้ว
   Robot ม.ต้น
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
37703
เด็กชายณัฐกฤต  กาญจนศิลป์
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
37731
เด็กชายรัชชานนท์  มะโนเกี๋ยง
   Robot ม.ต้น
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
37744
เด็กชายสิรภัทร  หล้าคำมี
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
รอประเมิน
37758
เด็กหญิงกรรวี  ชัยจงเจริญสุข
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
รอประเมิน
37776
เด็กหญิงกัญญาภัค  ศศิภัทรกุล
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
37781
เด็กหญิงกันต์กมล  ชัยวิรัช
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
37792
นางสาวกุลธิดา  เสมาทอง
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
รอประเมิน
37798
เด็กหญิงเขมจิรา  ถุงเงิน
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
10 
37801
เด็กหญิงครองขวัญ  อรรถชัยพานิช
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
11 
37832
เด็กหญิงชนิสรา  หาญรักษ์
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
12 
37852
เด็กหญิงณฐมน  พุ่มพวง
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
รอประเมิน
13 
37868
เด็กหญิงณัฐณิชา  ถิ่นสุข
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
14 
37880
เด็กหญิงณัฐนรี  ฉลอม
   คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
   ห้อง 654
รอประเมิน
15 
37906
เด็กหญิงธัญวรัตม์  นุ่มนิ่ม
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
16 
37915
เด็กหญิงนภสร  ถิ่นสอน
   คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
   ห้อง 654
รอประเมิน
17 
37918
เด็กหญิงนวพร  ฟูคำ
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
18 
37921
เด็กหญิงนัทธ์ธนัน  กลีบใบ
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
19 
37924
เด็กหญิงนารีรัตน์  อินต๊ะปัญญา
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
20 
37927
เด็กหญิงนิธิศา  ทับทิมแท้
   คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
   ห้อง 654
รอประเมิน
21 
37951
เด็กหญิงปัญญาดา  เป็นระยะ
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
22 
37953
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิ  สกุลชาลี
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
23 
37964
เด็กหญิงปิยะฉัตร  บำรุงถิ่น
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
รอประเมิน
24 
38005
เด็กหญิงแพรทราย  เหลืองสมบูรณ์
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
25 
38036
เด็กหญิงรวิสรา  กาวีวล
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
26 
38046
เด็กหญิงลักขณัญญ์  เกลียวกลม
   บาสเกตบอล
   สนาม 3
รอประเมิน
27 
38048
เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุขกันต์
   ศิลปะ ม.ต้น
   ห้อง 635
รอประเมิน
28 
38054
เด็กหญิงวรรณรดา  อินทรสัตยพงษ์
   คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
   ห้อง 654
รอประเมิน
29 
38056
เด็กหญิงวริศรา  เครือวัลย์
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
รอประเมิน
30 
38059
เด็กหญิงวริศรา  สุดสาย
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
31 
38060
เด็กหญิงวรีรัตน์  ดวงเกษม
   Robot ม.ต้น
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
32 
38074
เด็กหญิงศรัญญา  ดาแว่น
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
33 
38083
เด็กหญิงศิริรัตน์  โกศัยสุขพัฒนากูล
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
34 
38085
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เวียงนาค
   ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
   ธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
35 
38096
เด็กหญิงสุชาดา  หงษ์สิบสอง
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
36 
38103
เด็กหญิงสุภัสสร  อ่อนน้อม
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
37 
38106
เด็กหญิงสุภาสินี  เหล่ารัดเดชา
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
38 
38108
เด็กหญิงสุรัสวดี  แสงสร้อย
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
รอประเมิน
39 
38109
เด็กหญิงสุริษา  สร้อยสูงเนิน
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน