รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.7

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37685
เด็กชายกฤษฎา  จันทรากานต์
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
รอประเมิน
37712
เด็กชายธราเทพ  อินทราทิพย์
   นักพฤกษศาสตร์น้อย
   ห้อง 638
รอประเมิน
37720
เด็กชายพงศ์วิชญ์  ปัญญาพรวิจิตร์
   นักพฤกษศาสตร์น้อย
   ห้อง 638
รอประเมิน
37746
เด็กชายอชิระวุฒิ  สุรจิต
   To Be Number One ม.ต้น
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
รอประเมิน
37748
เด็กชายอรรถพงศ์  วงศ์แพทย์
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
รอประเมิน
37759
เด็กหญิงกฤตยพร  เด็ดขาด
   English England
   ห้อง 635
รอประเมิน
37765
เด็กหญิงกัญญณัฐ  กุณาตรี
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
รอประเมิน
37768
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยธรรม
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
รอประเมิน
37778
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินแสน
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
10 
37808
เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ปวนสุข
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
รอประเมิน
11 
37827
นางสาวชนิตรา  ดวงใจ
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
12 
37829
เด็กหญิงชนิภรณ์  พันธ์แก้ว
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
รอประเมิน
13 
37835
เด็กหญิงชลธิชา  จินายะ
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
รอประเมิน
14 
37841
เด็กหญิงชาลินี  วัฒนปรีดี
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
รอประเมิน
15 
37862
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พิศุทธิ์กุล
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
รอประเมิน
16 
37884
เด็กหญิงณิชชา  โชติเดโชชัย
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
รอประเมิน
17 
37897
เด็กหญิงธมนวรรณ  ธรรมจารีย์
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
รอประเมิน
18 
37899
เด็กหญิงธัญชนก  น้อยม่วง
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
รอประเมิน
19 
37903
เด็กหญิงธัญญาเรศ  รักพงค์
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
รอประเมิน
20 
37912
เด็กหญิงนงนภัส  ทิพย์สังวาลย์
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
21 
37931
เด็กหญิงบัณฑิตา  ภาคยุทธ
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
รอประเมิน
22 
37941
เด็กหญิงประภาภรณ์  อนันต๊ะ
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
รอประเมิน
23 
37962
เด็กหญิงปิ่นชนก  วรรณสุทธิ์
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
รอประเมิน
24 
37976
เด็กหญิงพรพิมล  สีใจ
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
รอประเมิน
25 
37982
เด็กหญิงพลอยลักษณ์  จักรบุตร
   กลรักอักษรา
   ห้อง 667
รอประเมิน
26 
37986
เด็กหญิงพัชราภา  จุมพิศ
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
รอประเมิน
27 
38009
นางสาวแพรวา  ลัคนะเวทย์
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
รอประเมิน
28 
38014
เด็กหญิงภควลัญชญ์  เจริญคำ
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
รอประเมิน
29 
38024
เด็กหญิงภาวินี  รัตนวีระพันธ์
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
รอประเมิน
30 
38034
เด็กหญิงรมิตา  ดอนจักร์
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
31 
38038
เด็กหญิงรัชนี  แก้ววรรณา
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
รอประเมิน
32 
38049
เด็กหญิงวนัสนันท์  กันตี
   ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
   ห้อง 666
รอประเมิน
33 
38057
เด็กหญิงวริศรา  ฟองคำ
   รักษ์คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
34 
38088
เด็กหญิงศุภรัสมิ์  เหล่าสูง
   นาฏศิลป์ 2
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
35 
38089
เด็กหญิงศุภสุตา  ชรากาหมุด
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
รอประเมิน
36 
38093
เด็กหญิงสุจาริณี  หล่ายแปด
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
รอประเมิน
37 
38112
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อ่อนน้อม
   English England
   ห้อง 635
รอประเมิน
38 
38117
เด็กหญิงอภิชญา  ไพจิตร
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
รอประเมิน
39 
38124
นางสาวอริศรา  จิตกิตติรัตนา
   ภาษาจีน
   ห้อง 648
รอประเมิน
40 
38128
เด็กหญิงอสมา  อมฤกษ์
   ภาพยนตร์หรรษา
   ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
รอประเมิน
41 
38785
เด็กชายพิชานันท์  ศรีรัตนะพัฒน์
   นักพฤกษศาสตร์น้อย
   ห้อง 638
รอประเมิน
42 
39372
เด็กชายยศกร  เหมืองใจมา
   นักพฤกษศาสตร์น้อย
   ห้อง 638
รอประเมิน