รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.8

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37693
เด็กชายชนาธร  อินทรไพโรจน์
   อาสาจราจร (เฉพาะนักเรียนอาสาจราจร)
   โดม 4-5
รอประเมิน
37702
เด็กชายณปภัทร  เก้าเอี้ยน
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
37705
เด็กชายณัฐภัทร  สง่างาม
   English around you
   ห้อง ม.3/5 (636)
รอประเมิน
37721
เด็กชายพชรพล  กิติยศ
   อาสาจราจร (เฉพาะนักเรียนอาสาจราจร)
   โดม 4-5
รอประเมิน
37724
เด็กชายพีรวิชญ์  สมสันต์
   English around you
   ห้อง ม.3/5 (636)
รอประเมิน
37732
นายรัฐศาสตร์  กันตา
   English around you
   ห้อง ม.3/5 (636)
รอประเมิน
37752
เด็กหญิงกนกพร  ปัญญาธรรม
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
37754
เด็กหญิงกมลพรรณ  ตรีเพ็ชร์
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
37763
เด็กหญิงกฤษณพร  เกิดมณี
   นักพฤกษศาสตร์น้อย
   ห้อง 638
รอประเมิน
10 
37779
เด็กหญิงกัญญาวีย์  อ่องคำ
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
11 
37787
เด็กหญิงกานต์ชนก  คงสวรรค์
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
รอประเมิน
12 
37796
เด็กหญิงขวัญจิรา  เขื่อนพันธ์
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
13 
37812
เด็กหญิงจิรัชญา  คำปิง
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
   ห้อง 934
รอประเมิน
14 
37818
เด็กหญิงฉันทิศา  บรรลือ
   นักพฤกษศาสตร์น้อย
   ห้อง 638
รอประเมิน
15 
37823
เด็กหญิงชนม์ชนันท์  วงศ์แสนสี
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
16 
37833
เด็กหญิงชรินรัตน์  เลิศศิลากุล
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
17 
37838
เด็กหญิงชัชฎาพร  ศรีเจ้า
   Robot ม.ต้น
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
18 
37839
นางสาวชัญญานุช  ขุนทอง
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
19 
37845
เด็กหญิงญาณิศา  ขันคำนันต๊ะ
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
20 
37846
เด็กหญิงญาณิศา  ตายะสืบ
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   ห้อง 654
รอประเมิน
21 
37847
เด็กหญิงญาณิศา  ทองสันตะ
   Robot ม.ต้น
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
22 
37849
เด็กหญิงฐิตารีย์  อุ่มบางตลาด
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
23 
37879
เด็กหญิงณัฐธีรา  เรือนคำ
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
รอประเมิน
24 
37883
นางสาวณัฐวรา  กาศมณี
   ต้นกล้าอาชีพ
   ห้อง 712
รอประเมิน
25 
37895
เด็กหญิงธนัชชา  รักประยูร
   นักพฤกษศาสตร์น้อย
   ห้อง 638
รอประเมิน
26 
37925
เด็กหญิงนิชานันท์  เมฆิน
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
27 
37959
เด็กหญิงปานชนก  ช้างเขียว
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
รอประเมิน
28 
37977
เด็กหญิงพรรัต  สินในเมือง
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
29 
37996
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทศทองดี
   Robot ม.ต้น
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
30 
38006
เด็กหญิงแพรไพริน  สินศิริ
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
31 
38040
เด็กหญิงรัตฐิภรณ์  กาบจันทร์
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
รอประเมิน
32 
38041
เด็กหญิงรับขวัญ  วันมหาใจ
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
รอประเมิน
33 
38053
เด็กหญิงวรรณธิดา  แสนดำรง
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
34 
38064
เด็กหญิงวิชญาพร  กันจะนะ
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
35 
38066
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ห้วยอนุรักษ์
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
รอประเมิน
36 
38107
นางสาวสุมินตรา  ตรูหม่อง
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
รอประเมิน
37 
38114
เด็กหญิงอธิรดา  วรรณพรหม
   เสริมวิทย์ ม.2
   ห้อง 416
รอประเมิน
38 
38123
เด็กหญิงอรประไพ  ตองแหว
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
39 
38125
เด็กหญิงอริสา  โป่งเส็ง
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
40 
38135
เด็กหญิงอารดา  แสงรัตน์
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
41 
38138
เด็กหญิงเอื้อมฟ้า  วงศารัตนโชค
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   ห้อง 654
รอประเมิน
42 
38778
เด็กหญิงชลดา  แก้วยศ
   ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
   ห้อง 721
รอประเมิน