รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.9

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37689
เด็กชายเกียรติเมธี  วิหก
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
37698
เด็กชายฐปนชล  อินทพงษ์
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
37711
เด็กชายธนสิษฐ์  แสงอ่อน
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
37713
เด็กชายนพนนท์  กุลาวาชัย
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
37717
เด็กชายปฏิภาณ  สีเสวก
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
37722
เด็กชายพัศกร  สักลอ
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
37761
เด็กหญิงกฤติยา  หอมญาติ
   ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
   ห้องพัฒนาภาษาไทย 642
รอประเมิน
37772
นางสาวกัญญาณัฐ  อุปนันไชย
   คอมพิวเตอร์กราฟิก
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
รอประเมิน
37777
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีรักษา
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
รอประเมิน
10 
37788
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตุลาวรกุล
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
11 
37789
เด็กหญิงกานตรัตน์  บุญช่วย
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
รอประเมิน
12 
37802
นางสาวคัทรียา  ใจเย็น
   จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
   อ.6 ห้องระดับ ม.3
รอประเมิน
13 
37805
เด็กหญิงจารุวรรณ  อู่เงิน
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
14 
37809
เด็กหญิงจินต์ศุจี  ธะนะวงค์
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
รอประเมิน
15 
37813
นางสาวจิรัชญา  หงษ์สินสี
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
รอประเมิน
16 
37814
เด็กหญิงจิราทิพย์  อยู่ยังเกตุ
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
รอประเมิน
17 
37826
เด็กหญิงชนิดาภา  ปะละใจ
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
18 
37830
เด็กหญิงชนิภา  เงาธรรม
   คอมพิวเตอร์
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
รอประเมิน
19 
37840
เด็กหญิงชานิกา  กันทาสุข
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
20 
37842
เด็กหญิงชาลิสา  แสงสว่าง
   นาฏศิลป์ 1
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์
รอประเมิน
21 
37866
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจประเชียง
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
22 
37874
เด็กหญิงณัฐธยาน์  รัตนพันธุ์จักร์
   เอแม็ท ม.ต้น
   ห้อง 641
รอประเมิน
23 
37875
นางสาวเขมิกา  รัตนมณี
   ภาษาน่ารู้
   ห้องส่งเสริมการอ่าน 644
รอประเมิน
24 
37882
เด็กหญิงณัฐริกา  ไชยนวรัตน์
   คณิตคิดสนุก
   ห้อง 647
รอประเมิน
25 
37885
เด็กหญิงณิชวรา  มีเจริญ
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
รอประเมิน
26 
37900
เด็กหญิงธัญชนก  ใยดี
   วิทยาศาสตร์สนุก
   ห้อง 413
รอประเมิน
27 
37917
เด็กหญิงนราพร  เทียมแสน
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
28 
37950
เด็กหญิงปวิชญา  แก้วกัน
   Netflix Club
   ห้อง ม.1/12 (343)
รอประเมิน
29 
37967
เด็กหญิงผกาวดี  มีสอง
   วงโยธวาฑิต ม.ต้น
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
รอประเมิน
30 
37971
เด็กหญิงพรกนก  วางหา
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
รอประเมิน
31 
37973
เด็กหญิงพรชนก  บุญจันทร์
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
32 
37987
เด็กหญิงพัชรินทร์  เกลียวกลม
   กวีคีตศิลป์
   ห้อง 659
รอประเมิน
33 
37988
เด็กหญิงพิชชาพา  ประดิษฐ์
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
รอประเมิน
34 
38031
เด็กหญิงยศนรี  ตื้อยศ
   พิมพ์ดีดไทย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
รอประเมิน
35 
38076
เด็กหญิงศริษา  ทนันชัย
   เยาวชนการเกษตร
   ห้อง 721
รอประเมิน
36 
38092
นางสาวสิรภัสสร  ชื่นบาน
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
รอประเมิน
37 
38129
เด็กหญิงอังศุอาภา  พรมวังขวา
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
รอประเมิน
38 
38130
เด็กหญิงอัญชนา  ดอกจำปา
   งานประดิษฐ์
   ห้อง 313
รอประเมิน
39 
38139
เด็กหญิงไอรดา  เชื้อกสิกรรม
   สนุกคิดพิชิตภาษา
   ห้อง 646
รอประเมิน
40 
38777
เด็กหญิงจิรัชยา  เวียงเก่า
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนว อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
41 
39378
เด็กหญิงวรัชยา  เนตรมุข
   คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
   ห้อง 654
รอประเมิน