รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.12

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37085
นายณัฐกานนท์  เครือใจ
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
37092
นายทรัพย์ศิริ  โสภารัตนากูล
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37093
นายเทพนิมิตร  กึกก้อง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37125
เด็กชายวิชชากร  มนุษย์สม
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
37140
นางสาวกณิษฐา  เเนวณรงค์
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
รอประเมิน
37149
นางสาวกวินธิดา  เกาะกลาง
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
รอประเมิน
37150
นางสาวกวินธิดา  วงศ์หงษ์
   เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ปลาย
   ห้องโสตทัศนศึกษา 2
รอประเมิน
37153
นางสาวกอฟ้าง  ไชยพล
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
รอประเมิน
37168
นางสาวกุลจิรา  วรินทร์
   วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
รอประเมิน
10 
37174
นางสาวแก้วมณี  โสรัจพงศ์เกษม
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
11 
37196
นางสาวชญาดา  คุณากาล
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
12 
37198
นางสาวชญานี  เหมืองหม้อ
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
รอประเมิน
13 
37202
นางสาวชนัญชิดา  พิยะ
   วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
รอประเมิน
14 
37298
นางสาวธนภรณ์  ถิ่นเมือง
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
รอประเมิน
15 
37305
นางสาวธวัลรัตน์  อุปนันไชย
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
16 
37331
เด็กหญิงนริศรา  อินทรรุจิกุล
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
รอประเมิน
17 
37394
นางสาวพรปวี  ชูวงษ์
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
รอประเมิน
18 
37404
นางสาวพัชญา  บัวทอง
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
19 
37425
นางสาวพิมพ์ลภัส  ฉัตรศรี
   Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
รอประเมิน
20 
37428
นางสาวพิมพิชญา  สุวรรณไมตรี
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
รอประเมิน
21 
37524
นางสาวศิวิกาญจน์  ปานเขียว
   วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
   ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
รอประเมิน
22 
38143
นางสาวกันติชา  ปัญญาศรี
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
23 
39308
นายกิตติกวิน  วังโพธิ์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
24 
39315
นายีพีรณัฐ  ไพจิตรสัตยา
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
25 
39324
นายเอกอาทิตย์  เศวตชินเรศร์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
26 
39325
นางสาวกัญญาวีร์  อิชิซากะ
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
27 
39331
นางสาวชวิศา ศักดิ์วีรสุวรรณ  ศักดิ์วีรสุวรรณ
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
รอประเมิน
28 
39333
นางสาวญาณิกา  นุ่มนิ่ม
   นาฏศิลป์ ม.ปลาย
   อาคาร 90 ปี ชั้น 3
รอประเมิน
29 
39338
นางสาวดาริกา  ขวัญยืน
   Let’s read
   ห้อง Resource
รอประเมิน
30 
39340
นางสาวธมนวรรณ  ทั้งสายเปี้ย
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
รอประเมิน
31 
39349
นางสาวพงศ์สุภา  ปี่กลอง
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
32 
39367
นางสาวสุวพิชญ์  สมบัตินันท์
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
รอประเมิน
33 
39369
นางสาวอริยทรัพย์  ไชยมงคล
   วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
   ห้อง 935
รอประเมิน