รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37082
เด็กชายฐปนวัฒน์  บุญทร
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
37095
นายธนกฤต  ผาเพียว
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37122
นายรณภูมิ  เฝือชัย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37127
นายวีรภัทร  เชื้อเมืองพาน
   ภาษาพาสนุก
   ห้อง 931
รอประเมิน
37128
นายวุฒินันท์  นันเเก้ว
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37143
นางสาวกมลภู  อุตรพงศ์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
37162
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เรือนสังข์
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
37167
นางสาวกีรัตยา  อุปยะโสธร
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
37169
นางสาวกุลธิดา  กาทองทุ่ง
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
รอประเมิน
10 
37197
เด็กหญิงชญานิศ  สายทอง
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
รอประเมิน
11 
37210
นางสาวชมพูนุช  แสงทอง
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
12 
37213
นางสาวชลลดา  วิงวร
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
13 
37231
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีทันต์
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
14 
37235
นางสาวฐิติชญา  ทินนท์
   To Be Number One ม.ปลาย
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
รอประเมิน
15 
37250
นางสาวณัฐกฤตา  ปวงจันทร์
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
16 
37258
นางสาวณัฐณิษา  นาเวียง
   To Be Number One ม.ปลาย
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
รอประเมิน
17 
37269
นางสาวณัฐพร  สีแดง
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
รอประเมิน
18 
37271
นางสาวณัฐรีญา  ทองคำโฮ้ง
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
19 
37307
นางสาวธัญชนก  น้อยทา
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
20 
37327
นางสาวนภสร  วงค์วาร
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
21 
37341
นางสาวนันทิชา  เขียวดี
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
22 
37347
นางสาวนิธิยา  เวียงทอง
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
23 
37358
เด็กหญิงปทิตตา  วงศ์ปัญญาไว
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
24 
37369
นางสาวปวริศา  วันนาหม่อง
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
25 
37372
เด็กหญิงปัณชญา  โคตรอาษา
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
รอประเมิน
26 
37377
นางสาวปานวาด  ชมภูมิ่ง
   To Be Number One ม.ปลาย
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
รอประเมิน
27 
37430
นางสาวพีรดา  จงสุขสันติกุล
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
28 
37433
นางสาวเพชรลดา  ข่มอาวุธ
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
รอประเมิน
29 
37442
นางสาวภัทรธิดา  โอฬาระวัต
   เสริมเคมี
   ห้อง 443
รอประเมิน
30 
37446
นางสาวภัทรวรินทร์  เวรุริยะ
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
รอประเมิน
31 
37448
นางสาวภัทราพรรณ  วรรณรักษ์
   Board game
   ห้อง SEAR (423)
รอประเมิน
32 
37449
นางสาวภัทราภรณ์  ครองราษฎร์
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
33 
37451
นางสาวภัทราวดี  จันทร์หมื่น
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
34 
37478
นางสาวลักษิกา  วรินทร์
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
รอประเมิน
35 
37515
นางสาวศศินิภา  เมืองมูล
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
36 
37519
นางสาวศิรินญาพร  ดวงดาว
   ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
   ห้อง 426
รอประเมิน
37 
37547
นางสาวสุชานันท์  อ่อนศรีประไพ
   ร่วมด้วยช่วยกัน
   ห้อง E-library (621)
รอประเมิน
38 
37571
นางสาวอนุสรา  โพทา
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
39 
39327
นางสาวเขมจิรา  เหล็กน้ำคบ
   กรีฑา 1
   สนาม 2
รอประเมิน
40 
39345
นางสาวเนตรนภา  บุญสูง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
41 
39359
นางสาวรัชชนก  ยานการ
   กรีฑา 1
   สนาม 2
รอประเมิน
42 
39360
นางสาววนารี  ใจอูบ
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน