รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.4

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37070
นายจักรพงศ์  วัลลังกา
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
รอประเมิน
37099
นายธนากร  ยาโน
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 943
รอประเมิน
37107
นายปฏิพน  ธรรมสรางกูร
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
รอประเมิน
37114
นายพีรวัส  สุคันธมาลา
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37124
นายวายุ  ต่อมดวงเเก้ว
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37154
นางสาวกัญญณัฐ  ยืนมั่น
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
37166
นางสาวกีรติยา  คำนาน
   Art in science
   ห้อง 921
รอประเมิน
37212
นางสาวชลธิชา  ศรีวิลัย
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
37219
เด็กหญิงชิดชนก  เนตรคุณ
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
10 
37240
นางสาวณทิตชาพร  รัตนดอนดี
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
11 
37241
นางสาวณภัทร  กันตา
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
12 
37266
นางสาวณัฐนรี  เทียมแสน
   เสริมเคมี
   ห้อง 443
รอประเมิน
13 
37270
เด็กหญิงณัฐภาพรรณ  อุปนันท์
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
รอประเมิน
14 
37282
นางสาวณิชกานต์  พรหมมานิตย์
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
รอประเมิน
15 
37283
นางสาวณิชากร  อุดคำมี
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
16 
37296
นางสาวธนพร  ตันติไพบูลย์วงศ์
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
รอประเมิน
17 
37343
เด็กหญิงนานา  พลเสน
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
18 
37351
เด็กหญิงบัณฑิตา  ชื่นบาน
   Let’s read
   ห้อง Resource
รอประเมิน
19 
37389
นางสาวพรชนก  ศรีนวล
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
20 
37396
นางสาวพรปวีณ์  ร้อยพุฒ
   Let’s read
   ห้อง Resource
รอประเมิน
21 
37398
นางสาวพรหมพร  ยะตุ้ย
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
22 
37402
นางสาวพลอยไพลิน  พันกองแก้ว
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
23 
37403
นางสาวพสุดา  อุ่นอารมย์
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
24 
37416
นางสาวพิชญา  สุมนต์เทวฤทธิ์
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
25 
37417
นางสาวพิชญาวี  วงศ์ฝาย
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
26 
37418
นางสาวพิมพกานต์  ถิ่นหลวง
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
รอประเมิน
27 
37422
นางสาวพิมพ์พิชญา  สมศักดิ์
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
28 
37431
นางสาวพูนสุข  อุดต่อม
   Robot ม.ปลาย
   ห้อง 231/1
รอประเมิน
29 
37482
นางสาววชิรญาณ์  สงล่า
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน
30 
37490
นางสาววรันธร  ปัญญาธัญญะ
   เสริมเคมี
   ห้อง 443
รอประเมิน
31 
37521
นางสาวศิริบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ
   วัฒนธรรมญี่ปุ่น
   ห้องญี่ปุ่น 631
รอประเมิน
32 
37538
นางสาวสาธิรัตม์  สิงห์คำ
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
33 
37540
นางสาวสิริวิมล  โปธาตุ
   รักษ์สุขภาพ
   ห้อง 926
รอประเมิน
34 
37545
นางสาวสุชาดา  มูลเมือง
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
รอประเมิน
35 
37559
นางสาวสุภัสสรา  เดชพงษพิลาศ
   เสริมเคมี
   ห้อง 443
รอประเมิน
36 
37585
นางสาวอาฑิตยา  พิลาออน
   สมุนไพรไทย
   ใต้ถุนอาคาร 2 ด้านทิศตะวันตก
รอประเมิน
37 
38145
นางสาวกัญญ์วรา  สุรปัญญานนท์
   Let’s read
   ห้อง Resource
รอประเมิน
38 
39309
นายกิตติภณ  บางแดง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
39 
39332
นางสาวโชษิตา  เครือวัลย์
   Let’s read
   ห้อง Resource
รอประเมิน
40 
39339
นางสาวธนิษฐา  กวางเต้น
   Let’s read
   ห้อง Resource
รอประเมิน
41 
39342
นางสาวธีธิมา  กาบแก้ว
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
42 
39348
นางสาวปุญญิสา  บรรเลง
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน
รอประเมิน
43 
39351
นางสาวพีรดา  ประสงค์รัตน์
   สนุกกับ Bio
   ห้อง 446
รอประเมิน