รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
37074
นายจิรกิตติ์  เขียวสลับ
   วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
   ห้อง 431
รอประเมิน
37078
นายชยางกูร  จันทร์จารุพงศ์
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37119
นายภาณุวิชญ์  จันเสนา
    A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
37136
นายเสฏฐวุฒิ  หม้อกรอง
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37144
นางสาวกมลลักษณ์  เดชอุดม
   ตะลุยโจทย์เคมี
   ห้อง 441
รอประเมิน
37157
นางสาวกัญญาวีร์  แก่นจันทร์
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
37171
นางสาวกุศลินทร์  ยะกะจาย
   รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
   สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
รอประเมิน
37203
นางสาวชนากานต์  ศักดิ์สิทธิ์
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
37216
นางสาวชะมะนันท์  พรหมเมศร์
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
10 
37226
นางสาวญดาพร  วารี
   กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
   ห้องแนะแนวอาคาร 90 ปี
รอประเมิน
11 
37230
นางสาวญาณินท์  อินทร์แก้ว
    A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
12 
37253
นางสาวณัฐชยาพร  สีทอน
   Let’s read
   ห้อง Resource
รอประเมิน
13 
37265
เด็กหญิงณัฐธิดา  มัทซูนากะ
    A-math
   ห้อง 923
รอประเมิน
14 
37268
นางสาวณัฐพร  กันทะวงค์
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
15 
37275
นางสาวณัฐวลัญช์  กาศสมบูรณ์
   รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
   ห้อง 511
รอประเมิน
16 
37280
นางสาวณัธทวารี  มัดจิต
   เพื่อนช่วยเพื่อน
   ห้อง 414
รอประเมิน
17 
37284
นางสาวณิภัชญา  นาแหลม
   การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
   ห้อง 934
รอประเมิน
18 
37293
นางสาวทัศนาพร  ฟองคำ
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
รอประเมิน
19 
37311
นางสาวธัญธิป  จันใส
   กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   ห้อง 943
รอประเมิน
20 
37312
นางสาวธัญพร  ต๊ะวิกา
   รักต้นไม้
   ห้องปฏิบัติการเคมี 443
รอประเมิน
21 
37317
เด็กหญิงธันยวีร์  รุ่งเลิศ
   ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
   ห้อง 942
รอประเมิน
22 
37332
นางสาวนริศราภรณ์  รักพงษ์
   จัดสวนถาด
   ห้องปฏิบัติการเคมี 433
รอประเมิน
23 
37337
นางสาวนวรินทร์  เย็นจิตร
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
24 
37380
นางสาวปาลินี  อิ่นธิ
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
รอประเมิน
25 
37388
นางสาวพรชนก  ศรีใจ
   To Be Number One ม.ปลาย
   ห้องTo Be Number One อาคาร 90 ปีนารีรัตน์
รอประเมิน
26 
37395
นางสาวพรปวีณ์  ชำนาญ
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
รอประเมิน
27 
37397
นางสาวพรรษมน  กาทองทุ่ง
   Let’s read
   ห้อง Resource
รอประเมิน
28 
37415
นางสาวพิชญ์พิชา  วงศ์วัฒนานุกุล
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
29 
37419
นางสาวพิมพ์ชนก  อ่อนน้อม
   คนคิดนอกกรอบ
   ห้อง 515
รอประเมิน
30 
37440
เด็กหญิงภัทรธิดา  ผาคำ
   ซูโดกุ
   ห้อง 426
รอประเมิน
31 
37447
นางสาวสุณัฐ์ชนิดา  วงศ์ดาว
   ครอบครัวพอเพียง 2
   ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชั้น 2 อาคาร 90 ปี
รอประเมิน
32 
37456
นางสาวมนัสนันท์  ชำนาญ
   เสริมทักษะเคมี ม.4
   ห้อง 944
รอประเมิน
33 
37457
เด็กหญิงมนัสนันท์  ดอนแก้ว
   รักษ์ภาษาไทย
   ห้อง 941
รอประเมิน
34 
37466
นางสาวรมย์ธีรา  ทิพยจันทร์
   ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
   ห้องธนาคารโรงเรียน